CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT TẠI ĐẢNG BỘ THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM, NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP TRONG THỜI GIAN TỚI

21/10/2015 | 755

Tham luận của Đảng bộ Thông tấn xã Việt Nam tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương khóa XII, nhiệm kỳ 2015-2020.

Đảng bộ TTXVN là Đảng bộ cấp trên cơ sở trực thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, chịu sự chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về định hướng chính trị và những nội dung công tác quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành. Theo Quy định 215-QĐ/TW ngày 26/3/2009 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Đảng ủy TTXVN thực hiện chức năng lãnh đạo toàn diện đối với TTXVN về thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác cán bộ, công tác xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan và công tác quần chúng.

Đảng bộ TTXVN lãnh đạo toàn ngành thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm là cơ quan sự nghiệp trực thuộc Chính phủ, thực hiện chức năng thông tấn Nhà nước trong việc phát thông tin, văn kiện chính thức của Đảng, Nhà nước, cung cấp thông tin phục vụ yêu cầu của các đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước, các cơ quan thông tin, truyền thông và công chúng.

Hiện nay, Đảng bộ TTXVN gồm có 8 đảng bộ cơ sở (trong đó có 46 tổ chức đảng trực thuộc), 6 chi bộ cơ sở và 23 chi bộ trực thuộc với tổng số gần 900 đảng viên trải khắp trên cả nước. Ban Chấp hành Đảng bộ TTXVN khóa XXV (nhiệm kỳ 2015-2020) gồm có 27 đồng chí, Ban Thường vụ có 7 đồng chí. Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy TTXVN hiện nay có 7 ủy viên và do đ/c Nguyễn Tuấn Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ làm Chủ nhiệm và 2 đồng chí Phó Chủ nhiệm, trong đó có 1 Phó Chủ nhiệm chuyên trách. Trong số các Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy TTXVN có đồng chí là Trưởng Ban Kiểm tra TTXVN nên việc phối hợp công tác kiểm tra giữa công tác Đảng và công tác chính quyền có nhiều thuận lợi. Ngoài ra, 8 đảng ủy cơ sở đều bầu ủy ban kiểm tra theo quy định. Các chi bộ cơ sở và chi bộ trực thuộc đều phân công cán bộ làm công tác kiểm tra.

Do Đảng bộ TTXVN mới bắt đầu một nhiệm kỳ mới từ sau Đại hội đại biểu Đảng bộ ngày 25 - 26/8/2015 nên nội dung tham luận tập trung báo cáo về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ trong nhiệm kỳ 2010-2015. Cụ thể như sau:

1. Về kết quả thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng

Trong nhiệm kỳ 2010-2015, Đảng ủy TTXVN đã xây dựng và ban hành Chương trình kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ, tiếp đó hằng năm Đảng ủy TTXVN đều ban hành Chương trình kiểm tra, giám sát. Đảng ủy TTXVN cũng đã xây dựng và ban hành Quy chế làm việc của Đảng ủy, của Ban Thường vụ Đảng ủy và của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy.

Việc lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát được thực hiện thường xuyên qua các bộ máy giúp việc của Đảng ủy, gồm Văn phòng Đảng ủy và bộ máy của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy. Việc chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc cấp ủy cấp dưới thực hiện chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát được thực hiện thường xuyên qua các cán bộ được phân công theo dõi trong Đảng ủy và UBKT Đảng ủy, qua các cuộc giao ban cấp ủy hằng quý, 6 tháng và hằng năm. Trong giao ban cấp uỷ hằng quý, Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ TTXVN đã phổ biến để các tổ chức cơ sở đảng triển khai thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và báo cáo định kỳ, đột xuất cho Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ TTXVN.

Đảng ủy TTXVN đã tổ chức phổ biến, quán triệt, tập huấn, triển khai thực hiện các quy định, quyết định, nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát tới các tổ chức đảng và đảng viên thuộc phạm vi quản lý của cấp ủy dưới các hình thức như: Tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát; In sao tài liệu gửi đến từng đảng viên để tự nghiên cứu, tại nhiều chi bộ còn tổ chức đọc tại chi bộ trong các buổi sinh hoạt chi bộ. Ngoài ra, từ năm 2013, thực hiện chương trình tin học hóa của ngành, Đảng ủy và UBKT Đảng ủy TTXVN đã đăng các tài liệu phục vụ công tác Đảng trên trang thông tin điện tử nội bộ của Ngành (truy cập phải qua mật khẩu) tại thư mục “Công tác Đảng, đoàn thể” và gửi email đến cá nhân các đồng chí bí thư, phó bí thư đảng bộ, chi bộ trực thuộc theo địa chỉ email riêng của TTXVN.

Tại các cuộc giao ban cấp ủy định kỳ hằng quý, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy đều có nội dung báo cáo sơ kết công tác kiểm tra, giám sát trong quý và phương hướng, nhiệm vụ triển khai trong thời gian tiếp theo. Tại hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy định kỳ hàng tháng, đồng chí Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra đều báo cáo đầy đủ các nội dung liên quan đến công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy TTXVN với Thường trực Đảng ủy và Thường vụ Đảng ủy để có những chỉ đạo kịp thời trong công tác kiểm tra, giám sát. Hằng năm, Đảng ủy TTXVN tổ chức tổng kết công tác kiểm tra, giám sát kết hợp với tổng kết công tác đảng của Đảng bộ.

Trong nhiệm kỳ, Đảng ủy TTXVN đã tổ chức một lớp bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm tra, giám sát cho cấp ủy, tổ chức đảng, và các cán bộ làm công tác kiểm tra trong toàn Đảng bộ. Ngoài ra, trong nhiệm kỳ, các Đoàn kiểm tra của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đã làm việc với Thường trực Đảng ủy và Thường trực UBKT Đảng ủy TTXVN về việc thực hiện công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ TTXVN đồng thời kiểm tra, giám sát một số tổ chức đảng trực thuộc. Đây cũng là một đợt tập huấn hết sức quan trọng cho những người làm công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng ở Đảng bộ TTXVN.

Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ TTXVN luôn nhận thức công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng có vị trí rất quan trọng trong công tác Đảng. Kiểm tra, giám sát là những chức năng lãnh đạo của Đảng, tổ chức Đảng phải tiến hành công tác kiểm tra, giám sát. Tổ chức đảng và đảng viên chịu sự kiểm tra, giám sát của Đảng. Lãnh đạo mà không kiểm tra giám sát thì coi như không có lãnh đạo. Theo đó, UBKT đã tham mưu cho Đảng uỷ TTXVN xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát hằng năm về thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều 30 Điều lệ Đảng, Nghị quyết 14- NQ/TW về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, hướng dẫn thực hiện công tác giám sát số 03, 04, 05, 06- HD/KTTW. Trong nhiệm kỳ 2010-2015, Đảng ủy TTXVN đã thực hiện 24 cuộc kiểm tra và 01 cuộc giám sát chuyên đề. Mỗi cuộc kiểm tra, giám sát của Đảng ủy đều được thực hiện đúng quy trình của công tác kiểm tra giám sát, trong đó tập trung giải quyết đơn thư phản ánh, tố cáo của tổ chức đảng và đảng viên, quần chúng; kiên quyết không để tồn đọng đơn thư tố cáo thuộc diện cấp uỷ mình quản lý. Trong quá trình giải quyết kiểm tra, giám sát đảm bảo đúng quy trình, quy định của Điều lệ Đảng. Sau khi kiểm tra, giám sát tổ chức đảng, đảng viên có dấu hiệu vi phạm, Uỷ ban Kiểm tra đã có kết luận và báo cáo cấp uỷ. Qua kiểm tra cho thấy tất cả các Đảng bộ cơ sở, Chi bộ trực thuộc Đảng bộ TTXVN đều đã tổ chức triển khai, quán triệt và lãnh đạo đơn vị của mình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Nhiều đơn vị có sử dụng nguồn tài chính lớn, vật tư, nhiên liệu như Văn phòng, Ban Kế hoạch - Tài chính, Trung tâm Kỹ thuật Thông tấn, Trung tâm Truyền hình Thông tấn v.v... đã xây dựng những quy định cụ thể về tiết kiệm xăng xe, định mức mua sắm và sử dụng tài sản. Tại Chi bộ Đội xe thuộc Đảng bộ cơ sở Văn phòng TTXVN, tất cả các đảng viên là lái xe đều đăng ký tiết kiệm 10% định mức xăng dầu, đã tạo được phong trào tiết kiệm trong toàn đội xe.

Thực hiện Nghị quyết 03-NQ/ĐUK ngày 18-3-2013 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương và Hướng dẫn 418-HD/UBKTĐUK ngày 14-5-2013 của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối, Đảng ủy, UBKT Đảng ủy TTXVN đã chỉ đạo các tổ chức đảng trực thuộc căn cứ chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát của cấp ủy cấp trên và cấp ủy cấp mình để xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát và tổ chức thực hiện nghiêm túc. Qua các đợt kiểm tra cho thấy Uỷ ban Kiểm tra các đảng uỷ cơ sở và các đồng chí chi uỷ viên phụ trách công tác kiểm tra, giám sát đều có trách nhiệm cao trong thực hiện nhiệm vụ.

2. Đánh giá chung

Phát huy thành tích trong công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng đã đạt được nhiều năm qua, trong nhiệm kỳ 2010-2015, Đảng uỷ và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy TTXVN tiếp tục được thực hiện tốt và hiệu quả công tác kiểm tra. Đảng ủy, Uỷ ban Kiểm tra Đảng ủy TTXVN và Đảng ủy, UBKT các đảng ủy cơ sở đã xây dựng kế hoạch công tác hằng năm và đã tổ chức thực hiện tốt chương trình đã đề ra. Công tác kiểm tra đã thực hiện theo Quyết định số 25-QĐ/TW của Ban Bí thư và Kế hoạch 02 của Ban Chỉ đạo kiểm tra của Ban Bí thư về tiếp tục kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Công tác kiểm tra, giám sát làm tốt, liên tục, sâu rộng thực sự có tác dụng ngăn ngừa các hành vi tiêu cực, phạm pháp và giúp sớm phát hiện những sai phạm để xử lý kịp thời, tránh được các hậu quả nghiêm trọng.

Tuy nhiên, các đồng chí làm công tác kiểm tra ở các cấp uỷ đều làm kiêm nhiệm, công việc chuyên môn hiện nay rất nặng nề, chiếm rất nhiều thời gian, do đó thiếu chuyên tâm vào công tác kiểm tra, giám sát. Các cán bộ làm công tác kiểm tra được Ban Chấp hành Đảng bộ bầu ra theo nhiệm kỳ, nhiều đồng chí mới tham gia công tác này lần đầu, do đó kiến thức và kỹ năng kiểm tra còn rất hạn chế, đặc biệt là trong lĩnh vực kiểm tra tài chính.

          Công tác kiểm tra, giám sát là công việc phức tạp, nhạy cảm nếu không có nhiệt huyết, liên tục học hỏi, nắm vững và vận dụng đúng những quy định, hướng dẫn thì sẽ khó hoàn thành nhiệm vụ.

Về biện pháp khắc phục:

- Đảng ủy, Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ TTXVN bám sát các Nghị quyết của TW Đảng, Đảng uỷ, Ủy ban Kiểm tra cấp trên, Đảng uỷ TTXVN và kế hoạch công tác hằng năm, tiếp tục triển khai các hoạt động để hoàn thành nhiệm vụ.

- Chủ động nắm bắt tình hình cơ sở Đảng, đảng viên, khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm thì lập tức báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của cấp có thẩm quyền và kiên quyết xử lý.

- Tăng cường kiểm tra về lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng theo đúng các quy định của Điều lệ Đảng.

- Tiếp tục tổ chức bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ công tác kiểm tra cho cấp ủy và UBKT các cấp ủy trong toàn Đảng bộ.

          - Cuối mỗi năm tổ chức tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng để đánh giá các việc đã làm được, những tồn tại cần khắc phục và thông qua phương hướng - nhiệm vụ của năm tiếp theo.

         3. Một số giải pháp trong thời gian tới

          Trên cơ sở tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 14-NQ/TW (Hội nghị Trung ương 5 khóa X) về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng; Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp; qua tổng kết công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật trong Đảng; việc thực hiện quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra theo nhiệm kỳ đại hội đảng bộ, Đảng ủy TTXVN đề ra phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp thực hiện công tác kiểm tra, giám sát trong thời gian tới như sau:

           Một là, Đảng bộ TTXVN tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ XXV, đảm bảo TTXVN ngày càng phát triển và đáp ứng mọi nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước giao.

          Hai là, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy TTXVN tiếp tục thực hiện chức năng, nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo Điều lệ Đảng và các chỉ thị, hướng dẫn của Đảng ủy cấp trên và Trung ương Đảng.

Ba là, tham mưu cho cấp ủy xây dựng Chương trình công tác kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ 2015-2020 và Chương trình kiểm tra, giám sát hằng năm.

Bốn là, xây dựng Kế hoạch kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ và hằng năm của Ủy ban kiểm tra Đảng ủy TTXVN, chi tiết có lịch trình thực hiện đầy đủ.

Năm là, tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát cho cấp ủy mới và cán bộ kiểm tra nhiệm kỳ mới.

Sáu là, tăng cường công tác giám sát theo hướng dẫn số 03, 04, 05, 06 của Ủy ban kiểm tra Trung ương./.

 

Còn tiếp...
Ban Biên tập
Nguồn tin: Đang cập nhật

Các bài viết khác

Một số vấn đề về cải cách thể chế hành chính và chế độ công vụ

Một số vấn đề về cải cách thể chế hành chính và chế độ công vụ
10 tháng trước

Xây dựng và phát triển văn hóa công sở trong các cơ quan, đơn vị ở Trung ương hiện nay

Xây dựng và phát triển văn hóa công sở trong các cơ quan, đơn vị ở Trung ương hiện nay
1 năm trước

Bảo vệ Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong bối cảnh mới

Bảo vệ Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong bối cảnh mới
1 năm trước

Kiên định chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên quyết đấu tranh chống suy thoái về tư tưởng chính trị trong Đảng

Kiên định chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên quyết đấu tranh chống suy thoái về tư tưởng chính trị trong Đảng
1 năm trước

• Những yếu tố tác động đến công tác xây dựng Đảng về đạo đức trong giai đoạn hiện nay (1 năm trước)

• Tăng cường công tác nghiên cứu lý luận, tổng kết hoạt động thực tiễn góp phần vào công tác xây dựng Đảng (2 năm trước)

• Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân nhằm củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng (2 năm trước)

• Vai trò của công tác tư tưởng trong tác động của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư ở Việt Nam hiện nay (2 năm trước)

• Tinh thần “Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản” trong tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối đổi mới của Đảng Cộng sản Việt Nam (2 năm trước)

• Kế thừa những giá trị Cách mạng Tháng Mười Nga, Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh công cuộc đổi mới (2 năm trước)

• Tư duy sáng tạo, tầm nhìn chiến lược của Tổng Bí thư Lê Duẩn với Cách mạng Việt Nam (3 năm trước)

• Nhân kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Lê Duẩn (7-4-1907 - 7-4-2017) : Bản lĩnh và tầm nhìn chiến lược của Tổng Bí thư Lê Duẩn (3 năm trước)

• Tọa đàm khoa học về “Đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương”. (3 năm trước)

• Di huấn chính trị của đồng chí Trường Chinh về xây dựng, chỉnh đốn Đảng qua bài báo “Nhiệm vụ cần kíp của dân tộc Việt Nam” (3 năm trước)