Công tác kiểm tra, giám sát góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng

26/04/2018 | 5580

Năm 2017, là năm thứ hai tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng và Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ XII. Công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp và chi bộ trong Đảng bộ Khối đã đạt được những kết quả tích cực. Cấp ủy các cấp đã tiến hành kiểm tra 998 tổ chức đảng, 526 đảng viên (trong đó Ban Thường vụ Đảng ủy Khối kiểm tra, giám sát 11 tổ chức đảng, cấp ủy các cấp kiểm tra 987 tổ chức đảng và 526 đảng viên); giám sát chuyên đề 808 tổ chức đảng, 711 đảng viên.

 Ủy ban kiểm tra các cấp đã tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm 01 tổ chức đảng và 05 đảng viên; kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra và thi hành kỷ luật đảng đối với 681 tổ chức đảng; kiểm tra việc thực hiện các quy định về đảng phí 728 tổ chức đảng; giám sát chuyên đề 552 tổ chức đảng và 835 đảng viên; tiến hành giải quyết tố cáo đối với 28 đảng viên; Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối đã tiến hành giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng đối với 02 đảng viên.

Chi bộ tiến hành kiểm tra 5.155 đảng viên, giám sát chuyên đề 5.843 đảng viên.

Kết quả của công tác kiểm tra, giám sát năm 2017 đã góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong đội ngũ cán bộ, đảng viên ở các cơ quan Trung ương.

Phát huy những kết quả đã đạt được, bước vào năm 2018, năm bản lề trong triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ XII, cấp ủy các cấp trong Đảng bộ Khối cần tiếp tục quan tâm, chỉ đạo việc học tập, nghiên cứu, quán triệt sâu sắc hơn nữa những quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng trong các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, kế hoạch của Trung ương, Đảng ủy Khối và cấp trên để cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện. Thông qua đó cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp và chi bộ đặc biệt là người đứng đầu cấp ủy cần phải nhận thức đầy đủ và sâu sắc hơn nữa về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng. Trong xây dựng chương trình, kế hoạch công tác kiểm tra, giám sát cần quán triệt sâu sắc sự chỉ đạo của cấp trên và quan điểm về công tác kiểm tra, giám sát phải xuất phát từ nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng trong mỗi cơ quan đơn vị. Nội dung kiểm tra, giám sát tập trung vào việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII; các Nghị quyết Trung ương 5, 6 khóa XII và Chỉ thị số 05-CT/TW ngày của Bộ Chính trị gắn với việc thực hiện Quy định số 101-QĐ/TW của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp; các Nghị quyết số 01, 04, 05, 06-NQ/ĐUK của Đảng ủy Khối; Kết luận số 162-KL/ĐUK ngày 26/12/2017 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối; việc thực hiện các quy định của Đảng về công tác cán bộ…

Để thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát năm 2018, các tổ chức đảng trong Đảng bộ Khối cần bám sát sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, chương trình kiểm tra, giám sát năm 2018 của Đảng ủy Khối, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối. Trong triển khai thực hiện cần gắn chặt với công tác tư tưởng, tổ chức của Đảng và với công tác chuyên môn của cơ quan, đơn vị. Đồng thời, căn cứ chức năng, nhiệm vụ của mỗi tổ chức đảng để chủ động trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát của tổ chức mình, trong đó:

Đối với đảng ủy trực thuộc Đảng ủy Khối cần tập trung vào việc: (1) xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát năm 2018 và tổ chức thực hiện tốt chương trình đã đề ra. Đồng thời chỉ đạo 100% cấp ủy, chi bộ trực thuộc xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát năm 2018 và tổ chức thực hiện đúng chương trình kế hoạch đã xây dựng. (2) Rà soát các văn bản về công tác kiểm tra, giám sát đã ban hành để sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới đảm bảo đúng các quy định của Đảng như: bộ quy trình tiến hành các cuộc kiểm tra, giám sát chuyên đề và xem xét thi hành kỷ luật đảng đối với tổ chức đảng, đảng viên; quy chế làm việc của đảng ủy, ủy ban kiểm tra; quy chế phối hợp giữa đảng ủy với ban cán sự đảng, đảng đoàn, lãnh đạo cơ quan; hệ thống mẫu các văn bản về tiến hành các cuộc kiểm tra, giám sát chuyên đề và thi hành kỷ luật đảng... Chỉ đạo các tổ chức đảng trực thuộc triển khai thực hiện việc rà soát, sửa đổi, bổ sung các văn bản đã ban hành. (3) Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo ủy ban kiểm tra cùng cấp triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng; kịp thời thực hiện việc kiện toàn ủy ban kiểm tra cấp ủy cùng cấp; chỉ đạo đảng ủy cơ sở kiện toàn ủy ban kiểm tra đảng ủy cơ sở; phân công cấp ủy viên phụ trách công tác kiểm tra; phối hợp với lãnh đạo cơ quan, ban cán sự đảng, đảng đoàn trong bố trí cán bộ chuyên trách công tác kiểm tra và thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ chuyên trách kiểm tra theo các quy định của Đảng. (4) Tổ chức bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ cấp ủy viên, cán bộ làm công tác kiểm tra theo hướng tập huấn, bồi dưỡng những nội dung, kiến thức về công tác kiểm tra đang thiếu và cần được trang bị. (5) Thực hiện việc sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị, kết luận về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng theo kế hoạch của Trung ương và Đảng ủy Khối; thực hiện nghiêm chế độ báo cáo định kỳ, đột xuất đối với Đảng ủy Khối về công tác kiểm tra, giám sát.

Đối với ủy ban kiểm tra các cấp cần: (1) Chủ động, tích cực và nâng cao chất lượng tham mưu, giúp cấp ủy cùng cấp trong lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát. (2) Xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát năm 2018 và tổ chức thực hiện đúng chương trình đã xây dựng; triển khai đầy đủ các nhiệm vụ được quy định tại Điều 32 Điều lệ Đảng. Chú trọng trong việc kiểm tra, giám sát việc thực hiện các kết luận kiểm tra, giám sát. (3) Rà soát các văn bản thuộc thẩm quyền của ủy ban kiểm tra đã ban hành để sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới đảm bảo đúng các quy định của Đảng; xây dựng bộ quy trình thực hiện các cuộc kiểm tra, giám sát chuyên đề và xem xét thi hành kỷ luật đảng và triển khai thực hiện nghiêm túc. (4) Nâng cao chất lượng, hiệu quả việc hướng dẫn, chỉ đạo về nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát đối cấp ủy, ủy ban kiểm tra cấp dưới, đặc biệt là quy trình thực hiện các cuộc kiểm tra, giám sát chuyên đề.

Đối với chi bộ trong Đảng bộ Khối cần xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát năm 2018 và triển khai thực hiện nghiêm túc chương trình đã đề ra. Phân công nhiệm vụ cho từng đảng viên. Rà soát, sửa đổi bổ sung quy chế làm việc của chi ủy đã ban hành hoặc ban hành mới (đối với chi bộ cơ sở) cho phù hợp với các quy định của Đảng. Các chi bộ trực thuộc xây dựng quy chế làm việc của chi ủy nhiệm kỳ 2017-2020 và triển khai thực hiện.

Thạc sỹ Phương Tuyến

Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối

 

         

 


Các bài viết khác

Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2015 - 2020

Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2015 - 2020
6 ngày trước

Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng nhiệm kỳ 2015 - 2020

Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng nhiệm kỳ 2015 - 2020
1 tháng trước

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để siết chặt kỷ luật, kỷ cương, phòng, chống chạy chức, chạy quyền trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để siết chặt kỷ luật, kỷ cương, phòng, chống chạy chức, chạy quyền trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương
8 tháng trước

Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng năm 2019; triển khai nhiệm vụ năm 2020

Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng năm 2019; triển khai nhiệm vụ năm 2020
9 tháng trước

• Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng năm 2019, phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2020 (10 tháng trước)

• Chủ động thực hiện toàn diện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, đồng bộ, có chất lượng, hiệu quả, đặc biệt là nhiệm vụ kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên có dấu hiệu vi phạm, đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2019 (1 năm trước)

• Tích cực thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng (1 năm trước)

• Tập huấn công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng (1 năm trước)

• Nâng cao chất lượng cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (1 năm trước)

• Quy định của Bộ Chính trị về chế độ kiểm tra, giám sát công tác cán bộ (1 năm trước)

• Khảo sát, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa X về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng (1 năm trước)

• Tập huấn nghiệp vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng năm 2018 (2 năm trước)

• Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng trong cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng (2 năm trước)

• Hội nghị sơ kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2018 (2 năm trước)