Công tác đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng và đảng viên trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương

05/11/2018 | 1501

Xác định việc đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên là một trong những giải pháp quan trọng góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; là cơ sở để các cấp ủy, tổ chức đề ra chủ trương, giải pháp phát huy ưu điểm, khắc phục khuyết điểm, hạn chế trong lãnh đạo, điều hành và thực hiện nhiệm vụ; đây cũng là căn cứ để thực hiện tốt các nội dung về công tác cán bộ, đảng viên của Đảng bộ, do đó Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ XII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã xác định “Nâng cao vai trò và trách nhiệm của các tổ chức đảng và của mỗi cán bộ, đảng viên trong các cơ quan Trung ương trước Đảng, trước nhân dân để nỗ lực rèn luyện, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ là một trong 05 phương phướng phấn đấu của nhiệm kỳ.

Ảnh: Đồng chí Lê Mạnh Hùng, nguyên Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối trao Bằng khen của Đảng ủy cơ quan Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương cho 02 chi bộ đạt danh hiệu "Chi bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu" năm 2017

Thực tế cho thấy trong những năm vừa qua, công tác đánh giá, xếp loại chất lượng, khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên trong Đảng bộ Khối ngày càng được thực hiện có nền nếp và chất lượng. Hằng năm, trên cơ sở Hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối kịp thời ban hành hướng dẫn kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên; nội dung, tiêu chí xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên đã được lượng hóa cụ thể phù hợp với tình hình đặc điểm của các tổ chức đảng trong Khối, góp phần tạo sự chuyển biến tích cực, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên, người lao động trong toàn Đảng bộ. Công tác chỉ đạo đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên được các cấp ủy trực thuộc quan tâm, sâu sát từ xây dựng kế hoạch triển khai, cụ thể hóa các nội dung, phương pháp đánh giá, phân loại chất lượng đối với từng loại hình tổ chức đảng và đảng viên; quy trình và phương pháp đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên cũng như việc thẩm định kết quả đánh giá, phân loại được thực hiện chặt chẽ và nghiêm túc hơn. Việc đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên đã dựa trên kết quả kiểm điểm tập thể và cá nhân, chất lượng hoạt động của các tổ chức trong hệ thống chính trị của cơ quan, đơn vị, kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và coi trọng ý kiến tham gia góp ý của các đoàn thể chính trị - xã hội, ý kiến nhận xét đảng viên của cấp ủy nơi cư trú.

Tuy nhiên, qua thực tế trong quá trình kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng vẫn còn những tồn tại, hạn chế như: Công tác tự đánh giá, xếp loại của một vài cấp ủy cơ sở chưa chặt chẽ, chưa phản ánh đúng thực chất kết quả thực hiện nhiệm vụ của đảng viên và tổ chức đảng nên phải điều chỉnh kết quả sau khi Ban Thường vụ Đảng ủy Khối thẩm định; việc đánh giá mức độ hoàn thành chỉ tiêu nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị và xếp loại của các tổ chức đoàn thể có lúc còn chậm nên có ảnh hưởng đến tiến độ; tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình của một bộ phận đảng viên còn hạn chế thể hiện qua việc ngại góp ý... Công tác xây dựng và nhân rộng các điển hình tiên tiến, những tấm gương trong công tác, học tập, lao động chưa được quan tâm thường xuyên, chưa gắn công tác thi đua, khen thưởng với thực hiện nhiệm vụ được giao, do đó việc tổ chức, xây dựng, học tập những điển hình tiên tiến còn hạn chế.

Kết quả cụ thể được thể hiện rõ nét qua năm 2017 như sau:

Kết quả đánh giá, xếp loại tổ chức đảng: Tính đến ngày 31/12/2017 toàn Đảng bộ Khối có 537 đảng bộ cơ sở, số đảng bộ cơ sở được đánh giá, phân loại chất lượng là 532 đảng bộ (99%, giảm 0,77% so với năm 2016); số chưa đánh giá chất lượng là 05 đảng bộ do mới thành lập. Kết quả cụ thể như sau: số đảng bộ cơ sở trong sạch, vững mạnh là 345 đảng bộ (64,85%, giảm 5,58% so với năm 2016); trong đó, đảng bộ cơ sở trong sạch, vững mạnh tiêu biểu là 104 đảng bộ (30,14%, giảm 1,59% so với năm 2016); số đảng bộ cơ sở hoàn thành tốt nhiệm vụ là 169 đảng bộ (31,76%, tăng 5,57% so với năm 2016); số đảng bộ cơ sở hoàn thành nhiệm vụ là 17 đảng bộ (3,2%, tăng 0,49% so với năm 2016); số đảng bộ cơ sở yếu kém là 01 đảng bộ (0,19%, giảm 0,26% so với năm 2016); tính đến ngày 31/12/2017 toàn Đảng bộ Khối có 528 chi bộ cơ sở, số chi bộ cơ sở được đánh giá chất lượng là 526 chi bộ (đạt 99,62%), số chi bộ cơ sở chưa được đánh giá chất lượng là 02 chi bộ (chiếm 0,38%) do mới thành lập. Kết quả cụ thể như sau: số chi bộ cơ sở trong sạch, vững mạnh là 292 chi bộ  (55,51%, giảm 4,75% so với năm 2016); trong đó, số chi bộ cơ sở trong sạch, vững mạnh tiêu biểu là 47 chi bộ (16,1%, giảm 5,6% so với năm 2016); số chi bộ cơ sở hoàn thành tốt nhiệm vụ là 218 chi bộ (41,44%, tăng 5,03% so với năm 2016); số chi bộ cơ sở hoàn thành nhiệm vụ là 15 chi bộ (2,85%, tăng 0,57% so với năm 2016); số chi bộ cơ sở yếu kém là 01 chi bộ (0,19%, năm 2016 không có chi bộ cơ sở yếu kém). Kết quả đánh giá, xếp loại chi bộ trực thuộc: Tính đến ngày 31/12/2017 Đảng bộ Khối có 5.133 chi bộ trực thuộc, số chi bộ được đánh giá chất lượng là 5.044 chi bộ (đạt 98,27%), số chi bộ chưa được đánh giá chất lượng là 89 chi bộ (chiếm 1,73%) do 87 chi bộ mới thành lập và 02 chi bộ đang chờ kết luận kiểm tra. Kết quả cụ thể như sau: số chi bộ trực thuộc đạt trong sạch, vững mạnh là 2.879 chi bộ (57,08%, giảm 5,72% so với năm 2016); trong đó, số chi bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu là 611 chi bộ (21,22%, tăng 0,99% so với năm 2016); số chi bộ trực thuộc hoàn thành tốt nhiệm vụ là 2.003 chi bộ (39,71%, tăng 6,8% so với năm 2016); số chi bộ trực thuộc hoàn thành nhiệm vụ là 155 chi bộ (3,07%, giảm 0,29% so với năm 2016); số chi bộ trực thuộc yếu, kém là 07 chi bộ (0,14%, giảm 0,05% so với năm 2016).

Kết quả đánh giá, phân loại chất lượng đảng viên: Tính đến ngày 31/12/2017 tổng số đảng viên trong Đảng bộ Khối là 69.163 đảng viên; số đảng viên được miễn đánh giá chất lượng (được miễn công tác và sinh hoạt đảng và chuyển sinh hoạt đảng tạm thời đến đảng bộ khác) là 347 đảng viên; số đảng viên chưa được đánh giá chất lượng (do nghỉ ốm, đi công tác xa, đảng viên dự bị mới kết nạp dưới 6 tháng…) là 1.156 đảng viên; tổng số đảng viên đã được đánh giá chất lượng là 67.660 đảng viên. Kết quả đánh giá, phân loại như sau: Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ là 8.253 đảng viên (14,6%); đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ là 56.561 đảng viên (83,6%); đảng viên hoàn thành nhiệm vụ là 2.670 đảng viên (3,9%); đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ là 176 đảng viên (0,3%).

Từ những kinh nghiệm rút ra qua triển khai thực hiện trong những năm qua, để tiếp tục làm tốt hơn nữa việc nâng cao chất lượng công tác đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng và đảng viên cuối năm 2018 và những năm tiếp theo, thời gian tới các cấp ủy trực thuộc cần quan tâm thực hiện tốt một số giải pháp sau:

Một là, tiếp tục nâng cao nhận thức của cấp ủy đảng và đảng viên về vai trò, vị trí và tầm quan trọng của việc đánh giá chất lượng tổ chức đảng và đảng viên hằng năm. Trong tổ chức kiểm điểm cần phát huy dân chủ của cá nhân, vai trò của các tổ chức đoàn thể của cơ quan, đơn vị trong tham gia xây dựng tổ chức Đảng, đóng góp ý kiến, phê bình cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị.

Hai là, tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đảng viên, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ gắn liền với việc đẩy mạnh “Việc học tập và làm theotư tưởng,đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, từ đó nâng cao bản lĩnh chính trị, tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình của đảng viên, qua đó phát huy ý thức trách nhiệm của mỗi đảng viên trong góp ý xây dựng cho đồng chí, đồng nghiệp, xây dựng tổ chức đảng nơi mình sinh hoạt.

 Ba là, thực hiện nghiêm túc việc phân công nhiệm vụ đảng viên, trong đó cần phân công cụ thể nhiệm vụ của đảng viên ngay từ đầu năm để làm cơ sở đánh giá, xếp loại cuối năm.

 Bốn là, nắm vững và thực hiện nghiêm túc các nội dung, phương pháp, yêu cầu, tiêu chí đánh giá, quy trình đánh giá, xếp loại chất lượng, khen thưởng tổ chức đảng, đảng viên.

Năm là, xây dựng khung tiêu chí đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ đối với từng loại hình chi bộ theo các mức độ (chia thang điểm cụ thể để phân loại tốt, khá, trung bình, kém) làm cơ sở để các chi bộ phấn đấu, cấp ủy, tổ chức đảng cấp trên kiểm tra, giám sát, đánh giá, xếp loại chất lượng chi bộ, đảng viên hằng năm.

Sáu là, tăng cường, thực hiện tốt hơn công tác kiểm tra, giám sát ở đơn vị mình. Cấp ủy các cấp phải thường xuyên tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo kiểm tra, giám sát việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại đối với tập thể và cá nhân các tổ chức cơ sở đảng trong Khối. Chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng trong kiểm điểm phải thực hiện nghiêm túc tự phê bình và phê bình, có kế hoạch và biện pháp phát huy ưu điểm, khắc phục khuyết điểm.

Thực hiện tốt công tác đánh giá, xếp loại chất lượng, khen thưởng đảng viên và tổ chức đảng hằng năm có ý nghĩa rất quan trọng; vì nếu thực hiện không tốt sẽ đánh giá không đúng thực chất, rơi vào hình thức, giảm sút tinh thần phấn đấu của đảng viên và tổ chức đảng. Với việc thực hiện đồng bộ các giải pháp nêu trên, tin tưởng rằng công tác đánh giá, xếp loại chất lượng, khen thưởng đảng viên và tổ chức đảng hằng năm ở Đảng bộ Khối sẽ ngày càng đi vào chiều sâu, phản ánh thực chất kết quả thực hiện nhiệm vụ của từng đảng viên và từng tổ chức đảng, qua đó góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ Khối./.

Ban Tổ chức Đảng ủy Khối


Các bài viết khác

Giao ban trực tuyến Ngành Tổ chức xây dựng Đảng 5 tháng đầu năm 2020

Giao ban trực tuyến Ngành Tổ chức xây dựng Đảng 5 tháng đầu năm 2020
2 tháng trước

Hội nghị giao ban trực tuyến toàn Ngành Tổ chức xây dựng Đảng tháng 4-2020

Hội nghị giao ban trực tuyến toàn Ngành Tổ chức xây dựng Đảng tháng 4-2020
3 tháng trước

Giao ban trực tuyến Ngành Tổ chức xây dựng Đảng tháng 1-2020

Giao ban trực tuyến Ngành Tổ chức xây dựng Đảng tháng 1-2020
6 tháng trước

Ban Tổ chức Trung ương quán triệt, triển khai Quy định 205-QĐ/TW về kiểm soát quyền lực, chống chạy chức chạy quyền

Ban Tổ chức Trung ương quán triệt, triển khai Quy định 205-QĐ/TW về kiểm soát quyền lực, chống chạy chức chạy quyền
8 tháng trước

• Ngành Tổ chức xây dựng Đảng: Tập trung triển khai 10 nhóm nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019 (1 năm trước)

• Công tác rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (1 năm trước)

• Giao ban trực tuyến Ngành Tổ chức xây dựng Đảng tháng 6-2019 (1 năm trước)

• Giao ban trực tuyến Ngành Tổ chức xây dựng Đảng tháng 4 - 2019 (1 năm trước)

• Giao ban trực tuyến Ngành Tổ chức xây dựng Đảng tháng 3-2019 (1 năm trước)

• Giao ban trực tuyến Ngành Tổ chức xây dựng Đảng đầu xuân Kỷ Hợi 2019 (1 năm trước)

• Giao ban trực tuyến Ngành Tổ chức Xây dựng Đảng tháng 1 - 2019 (1 năm trước)

• Giao ban trực tuyến Ngành Tổ chức xây dựng Đảng tháng 12-2018 (1 năm trước)

• Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Hội nghị tập huấn phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu đảng viên 3.0 và phần mềm bảo mật đường truyền BMVPN (1 năm trước)

• Giao ban trực tuyến Ngành Tổ chức xây dựng Đảng tháng 11-2018 (1 năm trước)