Công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương về công tác nhân sự

04/03/2020 | 1643

Để chuẩn bị tốt các nội dung và điều kiện, nhất là công tác nhân sự đại hội đảng bộ các cấp, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã ban hành Hướng dẫn số 14-HD/ĐUK ngày 11/11/2019 hướng dẫn một số nội dung đại hội đảng bộ các cấp trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, các cấp ủy đảng trực thuộc cần tập trung vào một số nội dung chủ yếu sau:

Một số yêu cầu về công tác nhân sự

Một là, công tác nhân sự nhiệm kỳ 2020-2025 phải đảm bảo nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ mà trực tiếp là cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy. Cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025 phải đặc biệt coi trọng chất lượng, có số lượng và cơ cấu hợp lý; tiêu biểu về trí tuệ, phẩm chất, uy tín, thật sự trong sạch, vững mạnh, có năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu cao, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo trong tình hình mới, thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Hai là, công tác chuẩn bị nhân sự và bầu cử phải thực hiện đúng Điều lệ Đảng, đúng Quy chế bầu cử trong Đảng và các hướng dẫn của Trung ương về công tác cán bộ; phát huy dân chủ, trí tuệ của tập thể cấp ủy và cán bộ, đảng viên; về cơ bản phải căn cứ vào quy hoạch cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025, gắn kết chặt chẽ với công tác quy hoạch cán bộ và sắp xếp, bố trí nhân sự lãnh đạo cơ quan, đơn vị nhiệm kỳ 2021-2026 và các đoàn thể chính trị - xã hội. Chú trọng phát hiện, giới thiệu tham gia cấp ủy những nhân tố mới có đức, có tài, có uy tín, có triển vọng thông qua hoạt động thực tiễn, nhất là cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ khoa học và cán bộ chuyên trách công tác đảng để tham gia cấp ủy.

 Việc đánh giá cán bộ phải chặt chẽ và thực chất, trên cơ sở đánh giá của cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo, cơ quan, đơn vị có thẩm quyền, đặc biệt coi trọng phẩm chất, uy tín, kết quả cụ thể; không để tác động, chi phối bởi những thông tin không chính thức liên quan đến công tác chuẩn bị nhân sự.

Ba là, ở những nơi có biểu hiện mất đoàn kết nội bộ hoặc có đơn thư khiếu nại, tố cáo thì phải chỉ đạo thẩm tra, xác minh, kết luận làm rõ theo quy định trước khi tiến hành đại hội. Trường hợp cán bộ có sai phạm nghiêm trọng thì xử lý nghiêm theo Điều lệ Đảng và phân công người thay thế trước đại hội. Những đảng viên có vấn đề về chính trị (bao gồm cả lịch sử chính trị và chính trị hiện nay) phải được cấp có thẩm quyền thẩm tra, kết luận trước khi giới thiệu làm đại biểu đại hội và giới thiệu bầu cấp ủy.

Bốn là, cấp ủy phải báo cáo và được sự đồng ý của cấp ủy cấp trên trực tiếp về đề án nhân sự ban chấp hành, ban thường vụ, bí thư, phó bí thư và ủy ban kiểm tra, chủ nhiệm, phó chủ nhiệm ủy ban kiểm tra đảng ủy trước khi tổ chức đại hội.

Các nội dung về công tác nhân sự

Thứ nhất, về tiêu chuẩn, điều kiện cấp ủy viên:

(1) Các đồng chí được dự kiến giới thiệu làm bí thư cấp ủy đồng thời là lãnh đạo chủ chốt cơ quan, đơn vị nhiệm kỳ 2021-2026 ngoài việc đáp ứng tiêu chuẩn chức danh theo quy định, phải là người có kiến thức, am hiểu và có khả năng hoàn thành tốt nhiệm vụ thuộc lĩnh vực phụ trách; phải thực sự tiêu biểu về trí tuệ, đạo đức, uy tín, năng lực thực tiễn và sự cống hiến, được cán bộ, đảng viên và quần chúng tín nhiệm; nói chung đã kinh qua lãnh đạo chủ chốt của cấp ủy cấp dưới, tham gia cấp ủy trực thuộc Đảng ủy Khối.

 (2) Đối với những đồng chí khi thực hiện quy trình công tác cán bộ nếu chưa bảo đảm một số tiêu chuẩn, điều kiện theo Thông báo kết luận số 43-TB/TW ngày 28/12/2017 của Bộ Chính trị thì các cấp ủy phải tiến hành rà soát kỹ lưỡng, xử lý dứt điểm những vi phạm theo tinh thần Kết luận số 48-KL/TW ngày 26/4/2019 của Ban Bí thư và các quy định liên quan trước khi xem xét giới thiệu nhân sự tham gia cấp ủy các cấp.

(3) Về tiêu chuẩn trình độ lý luận chính trị: Nhân sự được giới thiệu tham gia cấp ủy trực thuộc Đảng ủy Khối phải có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ từ đại học trở lên; trình độ lý luận chính trị cao cấp và tương đương trở lên. Đối với cơ cấu đoàn thanh niên, nhân sự được giới thiệu phải có trình độ lý luận chính trị từ trung cấp trở lên.

Trường hợp không được cấp bằng lý luận chính trị thì phải: (1) Thuộc đối tượng được công nhận có trình độ lý luận chính trị theo Quy định số 12/QĐ/TC-TTVH ngày 09/01/2004 của Ban Tổ chức Trung ương và Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương (nay là Ban Tuyên giáo Trung ương) trước ngày 16/9/2009; (2) Được cấp giấy xác nhận trình độ lý luận chính trị tương đương theo Quy định số 256-QĐ/TW, ngày 16/9/2009 và Kết luận số 25-KL/TW ngày 28/12/2017 của Ban Bí thư (đối với cán bộ công tác trong lực lượng vũ trang); Công văn số 2045-CV/BTCTW ngày 29/12/2016 của Ban Tổ chức Trung ương; Thông báo số 389/TB-HVCTQG ngày 08/5/2017 của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Thứ hai, về độ tuổi cấp ủy viên: Căn cứ Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị và Hướng dẫn số 26-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương, các đảng ủy trực thuộc cần lưu ý một số nội dung cụ thể sau:

(1) Những đồng chí lần đầu tham gia cấp ủy:

Đối với cấp Khối: Ít nhất nam sinh từ tháng 9/1965 và nữ sinh từ tháng 9/1970 trở lại đây (trừ các trường hợp được kéo dài thời gian công tác như đối với nam).

Đối với cấp ủy trực thuộc: Đảng bộ cấp trên cơ sở: Ít nhất nam sinh từ tháng 6/1965, nữ sinh từ tháng 6/1970 trở lại đây (trừ các trường hợp được kéo dài thời gian công tác như đối với nam, nếu có). Đảng bộ cơ sở: Ít nhất nam sinh từ tháng 4/1965, nữ sinh từ tháng 4/1970 trở lại đây (trừ các trường hợp được kéo dài thời gian công tác như đối với nam, nếu có).

(2) Những đồng chí được giới thiệu tái cử cấp ủy:

Đối với cấp Khối: Nam sinh từ tháng 3/1963 và nữ sinh từ tháng 3/1968 trở lại đây (trừ các trường hợp được kéo dài thời gian công tác như đối với nam). Riêng các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng sẽ do Bộ Chính trị nghiên cứu, xem xét trình Ban Chấp hành Trung ương quyết định.

Đối với cấp ủy trực thuộc:  Đảng bộ cấp trên cơ sở: Nam sinh từ tháng 12/1962 và nữ sinh từ tháng 12/1967 trở lại đây (trừ các trường hợp được kéo dài thời gian công tác như đối với nam, nếu có). Đảng bộ cơ sở: Nam sinh từ tháng 10/1962 và nữ sinh từ tháng 10/1967 trở lại đây (trừ các trường hợp được kéo dài thời gian công tác như đối với nam, nếu có).

(3) Về độ tuổi tái cử cấp ủy đối với một số trường hợp đặc thù:

Các đồng chí bí thư đảng ủy là thủ trưởng, phó bí thư cấp ủy chuyên trách trong đảng bộ của cơ quan đảng, chính quyền, đoàn thể chính trị - xã hội, đơn vị sự nghiệp còn tuổi công tác từ 01 năm (12 tháng) trở lên, tính từ thời điểm đại hội, nếu có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, sức khoẻ, hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên và được cấp có thẩm quyền bổ nhiệm đồng ý thì có thể xem xét tiếp tục tham gia cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025 đến khi đủ tuổi nghỉ hưu.

Đối với một số hội và những trường hợp đặc thù khác, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương khi xem xét nhân sự cụ thể để hướng dẫn độ tuổi tái cử cho phù hợp với yêu cầu và tình hình đặc điểm của từng tổ chức, đơn vị theo tinh thần Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019, Kết luận số 58-KL/TW ngày 12/9/2019 và các hướng dẫn khác của Trung ương.

Cùng với công tác chuẩn bị các nội dung, yêu cầu của Hướng dẫn, các cấp ủy đảng cần tập trung chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt nội dung công văn số 1474-CV/ĐUK ngày 18/12/2019 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về việc thực hiện Kết luận số 55-KL/TW, ngày 15/8/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc tiếp tục chấn chỉnh công tác cán bộ để chuẩn bị tốt nhân sự đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng; trong đó cần tập trung thực hiện tốt các nội dung sau:

Triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung trong Kết luận số 55-KL/TW ngày 15/8/2019 của Ban Bí thư về việc tiếp tục chấn chỉnh công tác cán bộ để chuẩn bị tốt nhân sự đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng.

Các cấp ủy tiến hành rà soát về tiêu chuẩn chính trị, đối với cấp ủy viên, cán bộ được quy hoạch cấp ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025 và cán bộ diện cấp ủy quản lý; lập danh sách các trường hợp cán bộ, đảng viên có vấn đề cần xem xét về chính trị và phối hợp với Ban Tổ chức Đảng ủy Khối trong việc thẩm tra, xác minh, kết luận tiêu chuẩn chính trị đối với cán bộ thuộc thẩm quyền theo phân cấp quản lý; đề xuất cụ thể việc bố trí, sử dụng cán bộ theo Quy định số 126-QĐ/TW ngày 28/02/2018 của Bộ Chính trị.

Lê Giang Nam

Phó Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Khối

 

 

 

 


Các bài viết khác

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối lần thứ 21

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối lần thứ 21
4 ngày trước

Hội nghị sơ kết công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm 2020, tọa đàm “công tác tuyên giáo của Đảng trong thời kỳ  mới”, biểu dương, khen thưởng tổ chức đảng, đảng viên tiêu biểu 04 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW

Hội nghị sơ kết công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm 2020, tọa đàm “công tác tuyên giáo của Đảng trong thời kỳ mới”, biểu dương, khen thưởng tổ chức đảng, đảng viên tiêu biểu 04 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW
5 ngày trước

Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương

Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương
11 ngày trước

Hội nghị công bố các quyết định về công tác cán bộ

Hội nghị công bố các quyết định về công tác cán bộ
12 ngày trước

• Đại hội Đảng bộ cơ quan Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2020 - 2025 thành công tốt đẹp (13 ngày trước)

• Hội nghị góp ý vào dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối khóa XII trình Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (23 ngày trước)

• Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương chúc mừng các cơ quan thông tấn báo chí (25 ngày trước)

• Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định 290-QĐ/TW của Bộ Chính trị về quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị (27 ngày trước)

• Kết quả bước đầu trong công tác chỉ đạo đại hội đảng bộ các cấp trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (1 tháng trước)

• Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tháng 5/2020 (1 tháng trước)

• Hội nghị công bố các Quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về công tác tổ cán bộ (1 tháng trước)

• Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ 20 (1 tháng trước)

• Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương phiên thường kỳ tháng 5/2020 (1 tháng trước)

• Tiểu ban Tuyên truyền Đại hội XIII của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2020 - 2025 họp phiên thứ hai (2 tháng trước)