Công tác bảo vệ chính trị nội bộ với Đại hội đảng bộ các cấp trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2020 - 2025

10/08/2020 | 4169

Công tác bảo vệ chính trị nội bộ là toàn bộ hoạt động của các cấp ủy, tổ chức đảng, đề ra chủ trương và lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, bảo vệ Cương lĩnh chính trị, đường lối, chủ trương, nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Ðảng, bảo vệ sự đoàn kết, thống nhất trong Ðảng, bảo vệ cán bộ, đảng viên… nhằm xây dựng Đảng cộng sản Việt Nam thực sự là một đảng cách mạng chân chính, trong sạch, vững mạnh, tiêu biểu cho trí tuệ, đạo đứccủa dân tộc.

Là đảng bộ có vai trò, vị trí quan trọng, Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương bao gồm các tổ chức đảng trong các cơ quan tham mưu chiến lược, quản lý ở các tầm vĩ mô của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, đơn vị sự nghiệp ở Trung ương. Hoạt động của của các tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Khối có ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng, hiệu quả hoạt động của cả hệ thống chính trị và sự nghiệp phát triển đất nước. Là cấp ủy trực thuộc Trung ương, đặt dưới sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Trung ương, trực tiếp và thường xuyên là Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Đảng ủy Khối có chức năng lãnh đạo các tổ chức đảng trực thuộc bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ chính trị của cơ quan Trung ương, xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh gắn với xây dựng cơ quan và đoàn thể trong Khối vững mạnh. Hiện nay, Đảng bộ Khối có 61 đảng bộ trực thuộc, với gần 6000 chi bộ và hơn 8,2 vạn đảng viên.

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối

Ngày 18/12/2019, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã ban hành Công văn số 1474-CV/ĐUK chỉ đạo các cấp ủy triển khai thực hiện Kết luận số 55-KL/TW ngày 15/8/2019 của Ban Bí thư Trung ương về tiếp tục chấn chỉnh công tác cán bộ để chuẩn bị tốt nhân sự đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng; căn cứ Quy định số 126-QĐ/TW, Chỉ thị số 39-CT/TW và các hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối ban hành Hướng dẫn số 15-HD/ĐUK ngày 31/01/2020 hướng dẫn rà soát tiêu chuẩn chính trị phục vụ đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã tổ chức Hội nghị tập huấn cho 390 đồng chí là cấp ủy cơ sở để hướng dẫn việc rà soát tiêu chuẩn chính trị phục vụ đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng. Tại hội nghị tập huấn đã trao đổi, thảo luận về phương pháp rà soát, kết luận tiêu chuẩn chính trị cùng một số nội dung của công tác tổ chức xây dựng Đảng, công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng các cấp trong Đảng bộ Khối.

Thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, các cấp ủy trực thuộc đã tiến hành rà soát, kết luận tiêu chuẩn chính trị đối với 17.624 đồng chí cấp ủy viên các cấp đủ điều kiện tái cử và cán bộ được giới thiệu quy hoạch cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025. Khi tiến hành rà soát, các đảng uỷ đã thực hiện nghiêm Hướng dẫn số 15-HD/ĐUK của Đảng ủy Khối để thẩm định chặt chẽ về tiêu chuẩn chính trị đối với nhân sự dự kiến đưa vào diện quy hoạch, bổ nhiệm làm cán bộ chủ chốt các cấp, làm việc ở cơ quan, bộ phận, vị trí trọng yếu, cơ mật...

Ảnh: Đồng chí Sơn Minh Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối phát biểu tại Hội nghị đánh giá 03 năm thực hiện Chỉ thị số 01-CT/ĐUK hướng dẫn thực hiện Quy định số 126-QĐ/ĐUK

2. Công tác nắm tình hình chính trị nội bộ

Các đảng ủy trực thuộc đã tăng cường nắm tình hình diễn biến tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức và lối sống của cán bộ, đảng viên, người lao động thực hiện thông qua nhiều kênh thông tin khác nhau như: qua thực hiện sổ ghi chép tình hình chính trị nội bộ; qua các buổi giao ban dư luận xã hội; qua đơn thư tố cáo của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân; qua công tác quản lý cán bộ, đảng viên; qua các trang mạng xã hội… Chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan để nắm tình hình và giải quyết những vụ việc mới phát sinh cũng như ngăn chặn, đẩy lùi các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Qua nắm tình hình chính trị nội bộ đã kịp thời phát hiện một số trường hợp cán bộ, đảng viên có vấn đề cần xem xét về chính trị.

Trước thềm đại hội đảng bộ các cấp, các thế lực thù địch luôn bám sát các sự kiện chính trị, vụ việc phức tạp, nhạy cảm, vấn đề dư luận xã hội quan tâm, triệt để sử dụng công cụ truyền thông, báo chí, internet, mạng xã hội để chuyển hóa, gây rối loạn nhận thức tư tưởng, thúc đẩy nhanh “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ ta. Tại một số đảng bộ trực thuộc Đảng bộ Khối xuất hiện tình trạng đơn, thư, tin nhắn tố cáo, tán phát thông tin không đúng sự thật, các đối tượng lợi dụng trong lúc các đảng ủy đang làm công tác nhân sự cấp ủy khóa mới và tổ chức đại hội đã gửi đơn, thư, tin nhắn bôi nhọ… gây mất đoàn kết nội bộ, làm ảnh hưởng đến uy tín của nhân sự đại hội.

Qua theo dõi tình hình tại một số đảng bộ trực thuộc Đảng ủy Khối trong thời gian qua có một số điểm đáng chú ý sau:

Việcthẩm tra, xác minh, kết luận về lịch sử chính trị của cán bộ, đảng viên hoặc của ng­ười xin vào Đảng có nơi làm "chặt" hơn Quy định. Ngược lại, có nơi lại "nới lỏng", có nơi còn thành kiến, hẹp hòi. Mặt khác, việc xem xét, kết luận, xử lý vấn đề chính trị hiện nay của cán bộ, đảng viên ở các đảng bộ trực thuộc nói chung còn nhiều lúng túng.

Hoạt động của cán bộ, đảng viên liên quan đến yếu tố nước ngoài như tiếp xúc với người nước ngoài, đi học tập, du lịch, chữa bệnh, có con đi học nước ngoài, kết hôn với người nước ngoài… diễn ra đa dạng, phức tạp, trong khi công tác quản lý còn lỏng lẻo.    

Tình trạng khiếu kiện, khiếu nại còn xảy ra ở nhiều nơi liên quan đến trách nhiệm của cán bộ, đảng viên các cấp, gây phức tạp về an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo còn nhiều yếu kém, tạo kẽ hở cho các thế lực thù địch lợi dụng kích động, xuyên tạc chống phá Đảng và Nhà nước ta.

Nguyên nhân của tồn tại nêu trên

Ở một số nơi cấp ủy và người đứng đầu, chưa thực sự quan tâm đúng mức đến công tác bảo vệ chính trị nội bộ; chưa xác định được vị trí, vai trò và tầm quan trọng của công tác bảo vệ chính trị nội bộ; việc nắm tình hình chính trị nội bộ chưa sâu sát, chưa toàn diện, chưa nhận thức đầy đủ nhiệm vụ của công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ.

 Việc nắm và giải quyết vấn đề chính trị hiện nay chưa được quan tâm đúng mức, trong khi đó, hiện tượng “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” có diễn biến phức tạp nhưng chưa nắm chắc được tình hình và chưa được phát hiện sớm.

3. Một số giải pháp

Một là, các đảng ủy cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác nắm, dự báo về âm mưu, thủ đoạn hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước nói chung và công tác chuẩn bị, tổ chức đại hội đảng bộ các cấp nói riêng. Rà soát, quản lý chặt chẽ tình hình chính trị nội bộ, quản lý cán bộ, đảng viên, nhất là nắm, quản lý vấn đề chính trị hiện nay; giải quyết kịp thời những vướng mắc, mâu thuẫn phát sinh từ cơ sở, không để xảy ra tình trạng đơn, thư khiếu kiện, tài liệu phát tán trên internet, mạng xã hội và tạo cớ cho các thế lực thù địch lợi dụng xuyên tạc chống phá.

Hai là, thực hiện nghiêm quy trình giới thiệu nhân sự tham gia cấp ủy các cấp, lựa chọn những cán bộ, đảng viên đủ tiêu chí, tiêu chuẩn, đủ phẩm chất đạo đức, đáp ứng năng lực công tác. Phát huy dân chủ, không để đơn, thư tố cáo, kiến nghị liên quan đến công tác nhân sự.

Ba là, phát huy vai trò của cấp ủy, lãnh đạo cơ quan, đơn vị, Ban Chỉ đạo 35; duy trì các chuyên trang, chuyên mục chống “diễn biến hòa bình”, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” ở các cơ quan báo chí giữ vai trò nòng cốt đấu tranh công khai, vạch trần bản chất, âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, định hướng dư luận xã hội. Chú trọng chia sẻ thông tin tích cực, bài viết chuyên sâu của cơ quan báo chí để thực hiện phương châm “lấy cái đẹp, dẹp cái xấu”, “lấy thông tin tích cực đẩy lùi thông tin tiêu cực” trên internet, mạng xã hội.

Bốn là, bám sát các vấn đề, sự kiện, chủ động cung cấp thông tin, định hướng tư tưởng, tạo thế chủ động trong mặt trận đấu tranh trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa, nhất là trên internet, mạng xã hội.

Năm là, tăng cường quản lý hoạt động báo chí, truyền thông, mạng xã hội, bảo đảm an toàn, an ninh mạng; làm tốt công tác định hướng dư luận; khắc phục sơ hở trong quản lý hệ thống mạng; xử lý nghiêm minh các trường hợp vi phạm. ./.

Nguyễn Thị Kim Liên

Trưởng phòng Bảo vệ chính trị nội bộ

Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương


Các bài viết khác

Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Quy định số 80-QĐ/TW và Thông báo kết luận số 20-TB/TW của Bộ Chính trị

Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Quy định số 80-QĐ/TW và Thông báo kết luận số 20-TB/TW của Bộ Chính trị
hôm qua

Chi bộ Ban Tổ chức Đảng ủy Khối tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2022 - 2025

Chi bộ Ban Tổ chức Đảng ủy Khối tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2022 - 2025
1 tháng trước

Ban Tổ chức Trung ương triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022

Ban Tổ chức Trung ương triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022
2 tháng trước

Hội nghị sơ kết công tác tổ chức xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2022, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022

Hội nghị sơ kết công tác tổ chức xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2022, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022
3 tháng trước

• Nhìn lại 15 năm công tác tổ chức xây dựng Đảng ở Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (5 tháng trước)

• Sơ kết việc thực hiện Quy định số 98-QĐ/TW ngày 7-10-2017 của Bộ Chính trị về luân chuyển cán bộ (7 tháng trước)

• Ngành Tổ chức xây dựng Đảng tổng kết công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022 (8 tháng trước)

• Công tác quản lý đảng viên và những vấn đề cần quan tâm (8 tháng trước)

• Triển khai thực hiện Quy định số 34-QĐ/TW của Ban Bí thư, các đảng ủy đơn vị sự nghiệp Trung ương phát huy vai trò lãnh đạo toàn diện, xây dựng đảng bộ trong sạch, vững mạnh (9 tháng trước)

• Tập trung củng cố tổ chức, nâng cao năng lực lãnh đạo của các cấp ủy cơ sở và chi bộ trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (10 tháng trước)

• Một số nội dung chính trong quy trình chuyển giao, tiếp nhận tổ chức đảng, đảng viên trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (11 tháng trước)

• Vai trò của công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong công tác xây dựng đảng ở Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (1 năm trước)

• Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021 (1 năm trước)

• Tăng cường công tác quản lý đảng viên ở Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (1 năm trước)