Chương trình công tác tuyên giáo năm 2014

21/02/2014 | 2247

Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối ban hành Chương trình công tác tuyên giáo năm 2014. Tham khảo văn bản tại thư mục Tài liệu - Văn kiện - Văn bản.