Chủ động thực hiện toàn diện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, đồng bộ, có chất lượng, hiệu quả, đặc biệt là nhiệm vụ kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên có dấu hiệu vi phạm, đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2019

20/08/2019 | 15102

Trong 6 tháng đầu năm 2019, công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng của Đảng bộ Khối đã được thực hiện nghiêm túc, đóng góp quan trọng vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, bộ ngành trong toàn Đảng bộ. Uỷ ban kiểm tra các cấp đã thực hiện tốt vai trò là cơ quan kiểm tra, giám sát chuyên trách của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối và các cấp ủy trực thuộc, thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn được quy định trong Điều lệ Đảng; tham mưu, giúp cấp ủy chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng.

Đặc biệt, trong thời gian qua, công tác kiểm tra, giám sát đã có những  đổi mới, có hiệu quả thiết thực. Nhận thức của cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp về công tác kiểm tra, giám sát từng  bước có chuyển biến. Cấp ủy các cấp đã quan tâm hơn trong việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng; việc xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát của cấp ủy, ủy ban kiểm tra cơ bản được thực hiện nghiêm túc; các văn bản về công tác kiểm tra, giám sát bước đầu được ban hành, xây dựng có sự thống nhất theo mẫu chung do Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Đảng ủy Khối ban hành.

Tuy còn nhiều khó khăn về đội ngũ cán bộ, chuyên môn, nghiệp vụ, nhưng Đảng ủy, ủy ban kiểm tra Đảng ủy Khối, các cấp ủy trực thuộc đã chủ động triển khai thực hiện các nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát. Trong đó ủy ban kiểm tra các Đảng ủy trực thuộc và đặc biệt là Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối đóng vai trò quan trọng.

Kết quả công tác trong 6 tháng đầu năm, các đảng ủy trực thuộc đã tiến hành kiểm tra 199 tổ chức đảng cấp dưới; chi bộ kiểm tra 1289 đảng viên; đảng viên được kiểm tra là cấp ủy viên các cấp 1123 đảng viên; giám sát chuyên đề 168 tổ chức đảng, 895 đảng viên, trong đó: đảng ủy cấp trên cơ sở giám sát 07 đảng viên, đảng ủy cơ sở và giao quyền cấp trên cơ sở giám sát 109 đảng viên; đảng ủy bộ phận giám sát 77 đảng viên; chi bộ giám sát 702 đảng viên; đảng viên được giám sát là cấp ủy viên các cấp 47 đảng viên.

Ủy ban kiểm tra các cấp trong Đảng bộ Khối thực hiện tốt nhiệm vụ tham mưu giúp cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo Điều 30 Điều lệ Đảng; thực hiện có chất lượng các nhiệm vụ của ủy ban kiểm tra được quy định tại Điều 32 Điều lệ Đảng. 6 tháng đầu năm ủy ban kiểm tra các cấp trong Đảng bộ Khối đã kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra đối với 76 tổ chức đảng; kiểm tra việc thi hành kỷ luật đảng đối với 14 tổ chức đảng. Ủy ban kiểm tra các cấp đã tiến hành giám sát 146 tổ chức đảng; giám sát 296 đảng viên.

Qua kiểm tra, giám sát cho thấy: chất lượng các cuộc kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng của cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp trong Đảng bộ Khối đã có những chuyển biến tích cực, từng bước khắc phục những thiếu sót, khuyết điểm trong thực hiện quy trình, thủ tục xem xét, xử lý kỷ luật tổ chức đảng và đảng viên.

Mặc dù có nhiều chuyển biến tích cực, song trong thời gian qua công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng bộ Khối về cơ bản mới được đổi mới mạnh mẽ ở Đảng uỷ Khối, Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ Khối và ở một số tổ chức đảng có cán bộ làm công tác kiểm tra chuyên trách. Công tác kiểm tra, giám sát ở các đảng bộ trực thuộc nhất là ở các đảng bộ không có cán bộ làm công tác kiểm tra chuyên trách, đặc biệt là ở chi bộ còn nhiều hạn chế, bất cập, chưa được quan tâm đúng mức, thể hiện: (1) Một số cấp uỷ chưa thật sự bám sát nhiệm vụ chính trị trọng tâm để xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát đảm bảo thiết thực, hiệu quả; việc lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ kiểm tra còn dàn trải, chưa có trọng tâm, trọng điểm. (2) Việc triển khai thực hiện nhiệm vụ giám sát còn nhiều lúng túng, khó khăn cả về phương pháp, nội dung, cách thức tiến hành. Giám sát chuyên đề còn ít; nhiều cấp uỷ, uỷ ban kiểm tra, các ban của đảng uỷ trực thuộc và hầu hết chi bộ chưa thực hiện giám sát chuyên đề. (3) Việc kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm là lĩnh vực yếu nhất, chưa chủ động nắm tình hình để phát hiện, xác định, kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. Trong 6 tháng đầu năm, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối chưa hoàn thành việc kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng và đảng viên, nhất là cấp ủy viên cùng cấp và cán bộ diện cấp ủy cùng cấp quản lý. Ủy ban kiểm tra các đảng ủy trực thuộc đang tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 01 tổ chức đảng; kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 02 đảng viên.

Để hoàn thành tốt nhiệm theo chương trình, kế hoạch năm 2019, Đảng ủy, các tổ chức đảng, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối và các đảng ủy, ủy ban kiểm tra đảng ủy trực thuộc cần bám sát chương trình, kế hoạch đã đề ra, tiếp tục thực hiện Kết luận số 162-KL/ĐUK ngày 26/12/2017 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về "Tiếp tục tăng cường và nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương". Chủ động thực hiện toàn diện, đồng bộ, có chất lượng, hiệu quả nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, tập trung kiểm tra, giám sát theo chương trình đảm bảo đúng quy trình, quy định của Đảng.

Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối khẩn trương xây dựng kế hoạch tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng và đảng viên đã được xác định, đồng thời tiếp tục khảo sát, nắm tình hình dấu hiệu vi phạm của một số tổ chức đảng cấp dưới, đảng viên trong Đảng bộ, báo cáo xin ý kiến Thường trực Đảng ủy Khối kiểm tra theo quy định.

Các tổ chức đảng cần chỉ đạo ủy ban kiểm tra đảng ủy kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng và đảng viên, cấp ủy viên cùng cấp nhất là người đứng đầu, coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của công tác kiểm tra, giám sát từ nay tới cuối năm, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ, kế hoạch năm 2019 đã đề ra.

Phương Tuyến

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thường trực Đảng ủy Khối

 

 

 


Các bài viết khác

Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2015 - 2020

Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2015 - 2020
1 tháng trước

Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng nhiệm kỳ 2015 - 2020

Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng nhiệm kỳ 2015 - 2020
2 tháng trước

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để siết chặt kỷ luật, kỷ cương, phòng, chống chạy chức, chạy quyền trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để siết chặt kỷ luật, kỷ cương, phòng, chống chạy chức, chạy quyền trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương
9 tháng trước

Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng năm 2019; triển khai nhiệm vụ năm 2020

Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng năm 2019; triển khai nhiệm vụ năm 2020
10 tháng trước

• Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng năm 2019, phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2020 (11 tháng trước)

• Tích cực thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng (1 năm trước)

• Tập huấn công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng (1 năm trước)

• Nâng cao chất lượng cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (1 năm trước)

• Quy định của Bộ Chính trị về chế độ kiểm tra, giám sát công tác cán bộ (1 năm trước)

• Khảo sát, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa X về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng (2 năm trước)

• Tập huấn nghiệp vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng năm 2018 (2 năm trước)

• Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng trong cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng (2 năm trước)

• Hội nghị sơ kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2018 (2 năm trước)

• Công tác kiểm tra, giám sát góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng (2 năm trước)