Chỉ thị của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết Nhâm Dân 2022

11/01/2022 | 161

Tài liệu khác

• Quy định số 50-QĐ/TW ngày 27/12/2021 của Bộ Chính trị về công tác quy hoạch cán bộ (hôm qua)

• Hướng dẫn thực hiện một số nội dung Quy định số 22-QĐ/TW, ngày 28/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng (15 ngày trước)

• Kế hoạch của Bộ Chính trị thực hiện Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" (15 ngày trước)

• Quy định về việc miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ (15 ngày trước)

• Quy chế làm việc của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương khóa XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (21 ngày trước)

• Chương trình làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối năm 2022 (21 ngày trước)

• Chương trình làm việc của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối năm 2022 (21 ngày trước)

• Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối về nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2022 (21 ngày trước)

• Hướng dẫn 11-HD/BTCTW hướng dẫn thực hiện biểu mẫu thống kê cơ bản về công tác tổ chức xây dựng Đảng (1 tháng trước)

• Thông báo hoãn việc tổ chức thi Vòng 1 kỳ thi tuyển dụng công chức cơ quan Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương năm 2021 (1 tháng trước)

• Công văn báo cáo kết quả thực hiện công tác rà soát, sàng lọc đảng viên (1 tháng trước)

• Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối về sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương thực hiện chuyển đổi số trong các hoạt động công tác đảng giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 (1 tháng trước)

• Thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự thi vòng 1 kỳ thi tuyển dụng công chức cơ quan Đảng ủy Khối năm 2021 (1 tháng trước)

• Công văn số 191-CV/BTGĐUK của Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối về việc triển khai công tác tuyên truyền (1 tháng trước)