Chi bộ Vụ Kiểm toán nội bộ trực thuộc Đảng ủy cơ quan Ngân hàng Trung ương tổ chức thành công Đại hội Chi bộ điểm

12/03/2020 | 14917

Ngày 10/3/2020, tại trụ sở Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Chi bộ Vụ Kiểm toán nội bộ trực thuộc Đảng ủy cơ quan NHTW (Ngân hàng Trung ương) đã tổ chức thành công Đại hội Chi bộ lần thứ XIX nhiệm kỳ 2020 - 2022 (là chi bộ tiến hành Đại hội điểm của Đảng ủy cơ quan Ngân hàng Trung ương).

 

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội

Tham dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Trần Việt Bắc, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy cơ quan NHTW, các đồng chí trong Ban Thường vụ, lãnh đạo các Ban của Đảng ủy cơ quan NHTW; các đồng chí đại diện cho cấp ủy 33 tổ chức đảng thuộc Đảng bộ cơ quan NHTW.

Báo cáo nhiệm kỳ 2017 - 2020 của Chi bộ Vụ Kiểm toán nêu rõ, Chi bộ đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị chung của NHNN, nổi bật trên những mặt công tác chủ yếu sau:

Chỉ đạo thực hiện rà soát, xây dựng bổ sung, sửa đổi, ban hành mới, đồng bộ hệ thống các văn bản, quy chế, quy trình hướng dẫn nghiệp vụ về công tác kiểm toán nội bộ, kiểm soát nội bộ NHNN; tham mưu cho Thống đốc chỉ đạo tăng cường và nâng cao vai trò, trách nhiệm của cán bộ làm công tác kiểm soát nội bộ chuyên trách tại các chi nhánh NHNN đảm bảo hiệu quả, hiệu lực và phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Tổ chức thực hiện có hiệu quả kế hoạch kiểm toán nội bộ NHNN hằng năm, hoàn thành 100% kế hoạch được giao. Công tác kiểm toán được thực hiện đúng quy định, quy chế và ngày càng nâng cao chất lượng; Thực hiện tốt công tác giám sát an toàn tài sản theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo an toàn tuyệt đối về tài sản; Chủ động thực hiện tốt nhiệm vụ làm đầu mối của NHNN tham mưu cho Thống đốc chỉ đạo, xử lý các vấn đề liên quan đến hoạt động kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước và kiểm tra của Bộ Tài chính hằng năm tại NHNN…

Thực hiện tốt công tác xây dựng đảng, Chi bộ thường xuyên làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao nhận thức chính trị và năng lực công tác của đảng viên, công chức luôn chấp hành nghiêm túc các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng. Đảng viên, công chức đã nêu cao tinh thần gương mẫu, đạo đức công vụ, làm việc với tinh thần trách nhiệm cao; triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết TW4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ.

Chủ động xây dựng kế hoạch và lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả việc "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" theo từng chuyên đề hằng năm; đổi mới phương pháp, cách thức tổ chức phù hợp để thu hút, lôi cuốn đảng viên, công chức tự giác học tập và làm theo.

Thường xuyên làm tốt công tác tổ chức và xây dựng Đảng. Ngay sau Đại hội Chi bộ khóa XVIII, Ban chi ủy đã xây dựng và ban hành Quy chế làm việc của Ban chấp hành Chi bộ và tổ chức thực hiện nghiêm túc; duy trì tốt mối quan hệ phối hợp giữa cấp ủy và lãnh đạo chuyên môn, giữ gìn được sự đoàn kết nhất trí trong chi bộ cũng như trong toàn đơn vị, làm tốt công tác xây dựng quy hoạch cán bộ cấp ủy cho nhiệm kỳ tiếp theo.

Từng bước cải tiến nội dung, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ định kỳ, tăng cường tổ chức sinh hoạt theo chuyên đề. Đã làm tốt công tác phát triển đảng viên mới, trong nhiệm kỳ qua, Chi bộ đã bồi dưỡng và kết nạp được 03 đảng viên mới, cử 06 quần chúng ưu tú đi học lớp tìm hiểu về Đảng, chuyển đảng chính thức cho 03 đồng chí.

Thường xuyên quán triệt, thực hiện tốt quy định của Đảng về bảo vệ chính trị nội bộ trong Đảng; làm tốt công tác rà soát thành phần đảng viên trong số cán bộ được quy hoạch, cán bộ chủ chốt của đơn vị, chỉ đạo và quán triệt sâu sắc công tác thẩm tra lý lịch công chức khi phát triển đảng viên mới.

Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng được triển khai thực hiện nghiêm túc, có chất lượng, cuối năm thực hiện đánh giá và báo cáo kết quả cấp trên đúng quy định. Trong nhiều năm qua, Chi bộ chưa phát hiện đảng viên vi phạm quy định, bị xử lý kỷ luật đảng.

Về công tác dân vận và lãnh đạo đoàn thể, quần chúng: Hằng năm đã xây dựng kế hoạch cụ thể triển khai công tác dân vận tại Chi bộ phù hợp với quy định của Đảng. Triển khai thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết của Đảng ủy Khối Đảng ủy cơ quan NHTW về nâng cao hiệu quả công tác dân vận. Chi bộ thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động của các tổ chức đoàn thể là Công đoàn, Chi đoàn thanh niên tăng cường giáo dục cho đoàn viên, thanh niên và người lao động về nhận thức chính trị, lối sống, trách nhiệm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Báo cáo cũng đề ra phương hướng, nhiệm vụ của Chi bộ Vụ Kiểm toán nội bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022, trong đó Chi bộ phấn đấu đạt các mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu sau: Lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành 100% kế hoạch kiểm toán hằng năm được Thống đốc phê duyệt; không ngừng nâng cao chất lượng công tác kiểm toán; Đảm bảo 100% đảng viên tham gia học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các nghị quyết, chỉ thị của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII, các nghị quyết của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương và Đảng ủy cơ quan NHTW; Đảm bảo 100 % đảng viên, công chức cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” hằng năm; Đảm bảo tổ chức sinh hoạt 01 quý 01 chuyên đề, gắn với nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị và nhiệm vụ chính trị của ngành Ngân hàng theo hướng dẫn của Đảng ủy cơ quan NHTW; Phấn đấu xây dựng chi bộ đảng trong sạch vững mạnh, đơn vị và các tổ chức đoàn thể giữ vững danh hiệu xuất sắc; 100% đảng viên thuộc chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ; Trong nhiệm kỳ bồi dưỡng, kết nạp ít nhất 03 quần chúng ưu tú vào đảng; đảm bảo chất lượng theo quy định của Đảng; Đảm bảo nâng cao chất lượng chi bộ và chất lượng sinh hoạt chi bộ và chất lượng công tác kiểm tra, giám sát của Đảng .

Tại Đại hội, các đại biểu đã được nghe báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Chi bộ Vụ Kiểm toán nội bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020; Báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia vào dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng và dự thảo báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ cơ quan NHTW nhiệm kỳ 2020-2025.

Các ý kiến, tham luận của các đảng viên trình bày tại Đại hội đã thống nhất đánh giá kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2017 - 2020, nhất trí với phương hướng, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp của Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022 của Chi bộ. Đồng thời, đề xuất nhiều giải pháp cụ thể, thiết thực để đẩy mạnh hơn nữa công tác Đảng, công tác chuyên môn tại đơn vị.

Ảnh: Đồng chí Trần Việt Bắc - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Cơ quan NHTW phát biểu chỉ đạo Đại hội

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Trần Việt Bắc, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy cơ quan NHTW đánh giá cao tinh thần đoàn kết, vượt qua khó khăn, phấn đấu không ngừng, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị và thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng của Ban Chấp hành Chi bộ, toàn thể đảng viên và công chức của Vụ kiểm toán nội bộ trong thời gian qua. Đồng chí hy vọng rằng, phát huy những thành tích đã đạt được, Chi bộ trong nhiệm kỳ tới đẩy mạnh hơn nữa hoạt động công tác Đảng, nâng cao vai trò lãnh đạo của Chi ủy trong công tác chuyên môn cũng như công tác xây dựng Đảng, tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị đã đề ra; Tiếp tục đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị; Tiếp tục thực hiện tốt công tác phát triển Đảng, đặc biệt thường xuyên tổ chức và nâng cao hơn nữa chất lượng, nội dung sinh hoạt Đảng, sinh hoạt chuyên đề dưới nhiều hình thức phong phú, thiết thực, phù hợp với thực tiễn của đơn vị.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022 với 5 đồng chí và bầu đoàn đại biểu của Chi bộ đi dự Đại hội Đảng bộ cơ quan NHTW nhiệm kỳ 2020-2025.

Ảnh: Đồng chí Trần Việt Bắc tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022

Lê Xuân Trường

(Đảng ủy cơ quan Ngân hàng Trung ương

 

 

Nguồn tin: Đang cập nhật

Các bài viết khác

Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương

Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương
3 ngày trước

Đảng ủy Bộ Lao động - Thương binh và xã hội tổ chức Hội nghị thông tin nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 12, khóa XII và triển khai công tác nhân sự nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đảng ủy Bộ Lao động - Thương binh và xã hội tổ chức Hội nghị thông tin nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 12, khóa XII và triển khai công tác nhân sự nhiệm kỳ 2020 - 2025
6 ngày trước

Đảng bộ cơ quan Ban Đối ngoại Trung ương tổ chức Lễ trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng

Đảng bộ cơ quan Ban Đối ngoại Trung ương tổ chức Lễ trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng
7 ngày trước

Đảng bộ Bộ Ngoại giao thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương lần thứ 12

Đảng bộ Bộ Ngoại giao thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương lần thứ 12
8 ngày trước

• Đảng ủy Bộ Ngoại giao tổ chức buổi nói chuyện chuyên đề về “Tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh” (14 ngày trước)

• 17 điển hình tiêu biểu là những bông hoa đẹp trong vườn hoa muôn sắc kính dâng Bác (15 ngày trước)

• Đảng bộ Văn phòng Bộ Giao thông vận tải tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025 (15 ngày trước)

• Đại hội điểm của Đảng bộ Bộ GTVT: Đảng bộ Ban QLDA Thăng Long “Đoàn kết - Đổi mới - Phát triển” (19 ngày trước)

• Đảng bộ Ủy ban Biên giới quốc gia Bộ Ngoại giao tổ chức thành công đại hội điểm (19 ngày trước)

• Công tác xây dựng Đảng ở Đảng bộ Bộ Y tế (21 ngày trước)

• Đảng bộ Tổng cục Lâm nghiệp tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025. (23 ngày trước)

• Công bố Quyết định chuẩn y Bí thư Đảng ủy Bộ Y tế nhiệm kỳ 2015 - 2020 (1 tháng trước)

• Đảng bộ Bộ Giao thông vận tải: Đoàn kết, đổi mới phương thức lãnh đạo, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh (1 tháng trước)

• Chi bộ Vụ pháp chế (Đảng bộ Bộ Y tế) tổ chức thành công Đại hội chi bộ điểm (2 tháng trước)