Chi bộ Văn phòng Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2022 - 2025

25/08/2022 | 13478

Sáng 25/8, tại Hà Nội, Chi bộ Văn phòng Đảng ủy Khối (chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ quan Đảng ủy Khối) tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2022-2025. Đồng chí Lại Xuân Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy Khối, Bí thư Đảng ủy cơ quan Đảng ủy Khối dự và chỉ đạo Đại hội.

Ảnh: Toàn cảnh Đại hội

Chi bộ Văn phòng hiện nay có 32 đảng viên, trong đó có đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối sinh hoạt tại Chi bộ, có 30 đảng viên chính thức, 02 đảng viên dự bị.

Trong nhiệm kỳ, Chi ủy đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy cơ quan Đảng ủy Khối phối hợp với Lãnh đạo Văn phòng tập trung chỉ đạo cán bộ, đảng viên tích cực, chủ động tham mưu; phối hợp tham mưu, và phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, Ban Thường vụ, Thường trực Đảng ủy Khối hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao và thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022, nổi bật như:

Tham mưu thực hiện tốt nhiệm vụ của cơ quan thường trực Tiểu ban Văn kiện, Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội XIII của Đảng bộ Khối; tham mưu, phối hợp tham mưu, tổng hợp hoàn thiện các văn kiện phục vụ Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025; thực hiện chế độ báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư; các báo cáo định kỳ hằng tháng, quý, 6 tháng, 9 tháng và tổng kết năm 2020, 2021 của cơ quan Đảng ủy Khối và của Đảng ủy Khối đảm bảo chất lượng và tiến độ thời gian. Đồng thời tham mưu và phối hợp tham mưu xây dựng các văn bản quan trọng để Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối lãnh đạo, chỉ đạo trong toàn Đảng bộ Khối như: Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối (sửa đổi, bổ sung); Chương trình công tác cảu Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối nhiệm kỳ 2020 – 2025 và năm 2021, 2022; các nghị quyết của Đảng ủy Khối về nhiệm vụ trọng tâm công tác hằng năm; nghị quyết chuyên đề về chuyển đổi số trong công tác đảng; các quy định, quy chế về quản lý tài sản, chi tiêu nội bộ và nhiều văn bản quan trọng khác.

Tham mưu, phối hợp tham mưu, phục vụ các hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện các nghị quyết, quy định, chỉ thị, kết luận của Trung ương  khóa XIII; 10 hội nghị thông tin chuyên đề; 03 hội thảo khoa học; các hoạt động kỷ niệm 15 năm Ngày thành lập Đảng bộ Khối (11/4/2007 - 11/4/2022) đảm bảo thiết thực, hiệu quả và phù hợp với đặc điểm của các cơ quan Trung ương. Tham mưu, phối hợp tham mưu chuẩn bị tốt nội dung các cuộc họp của Thường trực, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, giao ban cơ quan Đảng ủy Khối; các buổi làm việc với các ban, đơn vị và các đảng ủy trực thuộc.

Tham mưu thực hiện công tác văn thư, lưu trữ; bảo đảm tài chính; thực hiện tốt công tác hành chính, quản trị, hậu cần phục vụ hoạt động của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực, các ban, đơn vị Đảng ủy Khối và các hội nghị sử dụng hội trường chung của 4 cơ quan tại tòa nhà.

Tham mưu thực hiện tốt nhiệm vụ của Văn phòng Đảng ủy cơ quan, Văn phòng Công đoàn cơ quan và Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ cơ quan Đảng ủy Khối theo đúng quy định.

Trong nhiệm kỳ 2020-2022, Chi bộ đã thực hiện nghiêm nguyên tắc, chế độ sinh hoạt cấp ủy và sinh hoạt chi bộ theo quy định của Đảng; đã tổ chức được 11 buổi sinh hoạt chuyên đề kết hợp với sinh hoạt chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống, đảm bảo thiết thực, hiệu quả.

Công tác phát triển đảng, nâng cao chất lượng đảng viên được quan tâm thực hiện; trong nhiệm kỳ, Chi bộ đã xét, đề nghị Đảng ủy cơ quan Đảng ủy Khối kết nạp 02 đảng viên mới (vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2022); xét, đề nghị công nhận 02 đảng viên chính thức; ban hành nghị quyết đề nghị Đảng ủy cơ quan xét, kết nạp 02 quần chúng ưu tú vào Đảng .

Chi bộ quan tâm thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ; thực hiện nghiêm việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Chỉ thị số 05-CT/TW, Kết luận số 21-KL/TW, Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị.

Chi bộ thực hiện các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định của Đảng; chấp hành nghiêm Quyết định số 17-KH/ĐUCQ ngày 01/9/2021 của Ban Thường vụ Đảng ủy cơ quan Đảng uỷ Khối về việc giám sát chuyên đề đối với Chi bộ Văn phòng. Trong nhiệm kỳ, Chi bộ đã thực hiện 02 cuộc giám sát chuyên đề đối với 11 đảng viên, qua giám sát, Chi bộ chưa phát hiện đảng viên nào vi phạm tiêu chuẩn đảng viên; vi phạm nguyên tắc sinh hoạt đảng, đạo đức, lối sống và những điều đảng viên không được làm.

Chi ủy đã phối hợp với Lãnh đạo Văn phòng ban hành Kế hoạch thực hiện “Mô hình dân vận” của Chi bộ, tập trung vào nội dung: “Vận động cán bộ, đảng viên, nhân viên, người lao động trong cơ quan Văn phòng Đảng ủy Khối thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong cơ quan”.

Chi bộ thường xuyên coi trọng và phát huy vai trò của công tác đoàn thể, luôn luôn quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để Tổ Công đoàn hoạt động, đảm bảo chức năng, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn theo quy định của Điều lệ Công đoàn. Đồng thời, tạo điều kiện để các đồng chí cựu chiến binh và đoàn viên tham gia các hoạt động của Hội Cựu chiến binh và Đoàn Thanh niên Cơ quan Đảng uỷ Khối.

Thực hiện nghiêm Quy chế phối hợp công tác giữa Chi ủy và lãnh đạo Văn phòng Đảng ủy Khối. Trọng tâm là phối hợp lãnh đạo cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động làm tốt công tác tham mưu, phục vụ theo chức năng, nhiệm vụ chính trị được giao; tích cực thực hiện phong trào thi đua yêu nước hằng năm. Năm 2020, 2021, chi bộ được Đảng ủy cơ quan Đảng ủy Khối đánh giá, xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; cơ quan Văn phòng được đánh giá, xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; năm 2021 được Chính phủ tặng Cờ Thi đua đơn vị hoàn thành xuất sắc, toàn diện nhiệm vụ công tác, dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước năm 2021 của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương.

Ảnh: Đồng chí Lại Xuân Lâm, Bí thư Đảng ủy cơ quan Đảng ủy Khối phát biểu tại Đại hội

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Lại Xuân Lâm, Bí thư Đảng ủy cơ quan Đảng ủy Khối biểu dương những thành tích và ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đạt được khá toàn diện của Chi bộ và sự phấn đấu, quyết tâm vượt khó vươn lên của tập thể cán bộ, đảng viên của Chi bộ trong nhiệm kỳ 2020 - 2022.

Nhiệm kỳ 2022 -2025, với mục tiêu phấn đấu đạt được những kết quả quan trọng hơn nữa trong công tác tham mưu, phục vụ, đồng chí Bí thư Đảng ủy cơ quan Đảng ủy Khối cơ bản nhất trí với phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022 - 2025 của Chi bộ và nhấn mạnh thêm một số nội dung:

Một là, Chi ủy tiếp tục phối hợp với Lãnh đạo Văn phòng lãnh đạo cán bộ, đảng viên nâng cao chất lượng tham mưu, nghiên cứu, đề xuất, tổ chức thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và công tác phục vụ đảm bảo theo yêu cầu, nhiệm vụ của Đảng ủy Khối, của Đảng ủy cơ quan Đảng ủy Khối và Lãnh đạo, Thủ trưởng cơ quan Đảng ủy Khối theo chương trình công tác hằng năm.

Hai là, làm tốt công tác học tập, quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, của cấp ủy cấp trên. Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên theo tinh thần Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về xây dựng, chỉnh đốn Đản và hệ thống chính trị gắn với Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và các quy định của Trung ương về trách nhiệm nêu gương.

Ba là, nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ định kỳ hằng tháng và sinh hoạt chuyên đề hằng quý theo tinh thần Kết luận số 06-KL/ĐUK ngày 08/02/2022 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối. Quan tâm công tác phát triển đảng viên, công tác bảo vệ chính trị nội bộ, giữ gìn kỷ luật phát ngôn.

Bốn là, xây dựng và thực hiện tốt chương trình kiểm tra, giám sát hằng năm; nâng cao chất lượng giám sát chuyên đề; coi trọng việc giám sát đảng viên thường xuyên.

Năm là, nâng cao chất lượng hoạt động của Tổ Công đoàn Văn phòng theo tinh thần Kết luận số 14-KL/ĐUCQ của Đảng ủy cơ quan Đảng ủy Khối.

Sáu là, thực hiện tốt Quy chế phối hợp giữa Chi ủy với Lãnh đạo Văn phòng. Tiếp tục củng cố nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động của Văn phòng theo vị trí việc làm; nâng cao vai trò, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.

Ảnh: Đảng viên bỏ phiếu bầu tại Đại hội

Ảnh: Đồng chí Lại Xuân Lâm, Bí thư Đảng ủy cơ quan Đảng ủy Khối tặng hoa chúc mừng Chi ủy khóa mới

Với tinh thần dân chủ, khách quan, công tâm, Đại hội đã bầu ra Chi ủy khóa mới gồm 3 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Đức Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Chánh Văn phòng Đảng ủy Khối, tái đắc cử Bí thư Chi bộ; đồng chí Hoàng Phi Hùng, Phó Chánh Văn phòng Đảng ủy Khối, tái đắc cử Phó Bí thư Chi bộ.  

Mỹ Hạnh

 


Các bài viết khác

Tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ kỹ năng soạn thảo văn bản

Tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ kỹ năng soạn thảo văn bản
1 tháng trước

Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Hội nghị tổng kết công tác văn phòng cấp ủy năm 2017

Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Hội nghị tổng kết công tác văn phòng cấp ủy năm 2017
5 năm trước

Tọa đàm “Đẩy mạnh cải cách hành chính trong công tác đảng ở Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương”.

Tọa đàm “Đẩy mạnh cải cách hành chính trong công tác đảng ở Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương”.
6 năm trước

Hội nghị tổng kết công tác văn phòng cấp ủy năm 2016 của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương

Hội nghị tổng kết công tác văn phòng cấp ủy năm 2016 của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương
6 năm trước

• Ban Tuyên giáo Trung ương:Trao tặng Huy hiệu 50 năm, 30 năm tuổi Đảng cho ba đồng chí đảng viên (6 năm trước)

• Nhìn lại kết quả sau một năm hoạt động của Văn phòng Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương (7 năm trước)

• Đảng ủy Thanh tra Chính phủ: Công bố quyết định bổ nhiệm lãnh đạo Văn phòng Đảng-Đoàn thể và Vụ Pháp chế (7 năm trước)

• Về việc tổng hợp ý kiến góp ý vào các dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng (8 năm trước)

• Tin buồn (8 năm trước)

• Đảng ủy Khối tập huấn nghiệp vụ công tác văn phòng cấp ủy (8 năm trước)

• Hội nghị lãnh đạo văn phòng tỉnh ủy, thành ủy năm 2014 khu vực miền Trung - Tây Nguyên (8 năm trước)

• Một số hoạt động nổi bật của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương trong tháng 7/2014. (8 năm trước)

• Nghị định mới về thi đua, khen thưởng (8 năm trước)

• 6 tháng đầu năm 2014: 2.117 lượt địa chỉ IP của các cơ quan nhà nước bị nhiễm mã độc (8 năm trước)