Chi bộ cơ quan Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2022 - 2025

26/08/2022 | 312

Sáng 26/8, tại Hà Nội, Chi bộ cơ quan Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối (chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ quan Đảng ủy Khối) tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2022-2025. Đồng chí Lại Xuân Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy Khối, Bí thư Đảng ủy cơ quan Đảng ủy Khối dự và chỉ đạo Đại hội.

Ảnh: Các đảng viên biểu quyết tại Đại hội

Chi bộ cơ quan Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối hiện nay có 17 đảng viên, trong đó có 01 đồng chí là Phó Bí thư Đảng ủy Khối đang sinh hoạt tại Chi bộ.

Nhiệm kỳ 2020 - 2022, Chi bộ đã phát huy vai trò là hạt nhân chính trị, lãnh đạo cán bộ, đảng viên phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao và công tác xây dựng Đảng, xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh.

Chi ủy đã phối hợp tốt với Thủ trưởng và lãnh đạo Cơ quan Ủy ban Kiểm tra tập trung lãnh đạo đảng viên trong Chi bộ triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch đã đề ra. Thực hiện Nghị quyết số 08- NQ/ĐUCQ của Đảng ủy cơ quan về “Nâng cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, cán bộ đảng viên trong việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn”, các đảng viên trong Chi bộ đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ chuyên môn được giao, tích cực tham mưu giúp cho Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát theo đúng quy định của Điều lệ Đảng, như:

Tham mưu giúp Ban Thường vụ Đảng ủy Khối xây dựng, ban hành các văn bản đầu nhiệm kỳ phục vụ công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng bộ Khối như: Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối nhiệm kỳ 2020 - 2025; bổ sung, sửa đổi Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối nhiệm kỳ 2020 - 2025; Quy định về tổ chức, hoạt động của đoàn kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; Quy định của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về giải quyết tố cáo đối với cấp ủy viên và đảng viên là cán bộ lãnh đạo quản lý trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương; Quy định về việc tiếp nhận đơn, thư của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương.

Giúp Ban Thường vụ Đảng ủy Khối xây dựng Chương trình công tác kiểm tra, giám sát của  Đảng ủy Khối nhiệm kỳ 2020- 2025 và hằng năm;  thông báo lập các đoàn kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối (cụ thể: từ sau đại hội đến nay đã tham gia 06 đoàn kiểm tra; 11 đoàn giám sát chuyên đề và 05 đoàn giám sát thường xuyên trực tiếp đối với các tổ chức đảng trực thuộc).

Phối hợp với các ban, đơn vị của Đảng ủy Khối tham mưu giúp Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tiến hành kiểm tra và giám sát chuyên đề đối với các đảng ủy, ban thường vụ đảng ủy trực thuộc. Tham mưu Ban Thường vụ Đảng ủy Khối xem xét đề nghị thi hành kỷ luật đối với cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý.

Tham mưu giúp Ủy ban Kiểm tra xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát của Ủy ban Kiểm tra Đảng uỷ Khối nhiệm kỳ 2020 - 2025 và hằng năm; hoàn thành tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát chuyên đề. Chủ động tham mưu nắm tình hình, đề xuất xem xét, xử lý đơn, thư theo đúng thẩm quyền. Tham mưu giúp Ủy ban Kiểm tra giải quyết tố cáo đối 05 đảng viên là cấp ủy viên thuộc thẩm quyền Ban Thường vụ Đảng ủy Khối quản lý. Tham mưu giúp Ủy ban Kiểm tra lập 04 đoàn kiểm tra tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 04 tổ chức đảng trực thuộc. Xem xét, thi hành kỷ luật 04 đảng viên, cấp ủy viên; đình chỉ sinh hoạt đảng đối với 04 đảng viên; giải quyết 02 đơn khiếu nại kỷ luật đảng của đảng viên.

Chi ủy đã phối hợp với Lãnh đạo Cơ quan Uỷ ban Kiểm tra tập trung lãnh đạo làm tốt công tác chính trị tư tưởng cho đảng viên trong Chi bộ và đã tạo được sự đồng thuận trong Cơ quan.

Công tác xây dựng chi bộ luôn được chú trọng, chất lượng đội ngũ đảng viên từng bước được nâng lên. Sự phối hợp công tác giữa Chi ủy và Lãnh đạo cơ quan ngày càng chặt chẽ, đúng nguyên tắc, tạo sự thống nhất trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và xây dựng Chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Chi ủy Chi bộ đã kịp thời triển khai việc học tập, quán triệt đến đảng viên trong Chi bộ thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TWvề đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Kết luận số 21-KL/TW về xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị.  Chi bộ và đảng viên luôn chấp hành và thực hiện theo chuẩn mực đạo đức của Chi bộ đã đề ra, đó là: “Kỷ cương - Công tâm - Hiệu quả”.

Hằng năm, Chi bộ thực hiện giám sát thường xuyên đối với 100 % đảng viên, cấp ủy viên. Trong nhiệm kỳ, Chi bộ đã xây dựng kế hoạch và tiến hành giám sát chuyên đề đối với 14 đồng chí đảng viên đảm bảo theo đúng quy trình quy định.

Chi bộ đã tăng cường, đổi mới công tác dân vận, quán triệt mô hình Dân vận khéo. Chi ủy lãnh đạo Tổ Công đoàn tăng cường công tác giáo dục, vận động đoàn viên công đoàn thực hiện tốt mọi nhiệm vụ do Công đoàn cơ quan Đảng ủy Khối chỉ đạo; các đảng viên và đoàn viên luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu đi đầu tham gia các đợt quyên góp, ủng hộ do Đảng ủy hoặc Công đoàn cơ quan phát động.

Ảnh: Đồng chí Lại Xuân Lâm, Bí thư Đảng ủy cơ quan Đảng ủy Khối phát biểu chỉ đạo tại Đại hội 

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Lại Xuân Lâm, Bí thư Đảng ủy cơ quan Đảng ủy Khối biểu dương, ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đạt được của Chi bộ cơ quan Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối và sự phấn đấu của tập thể cán bộ, đảng viên của Chi bộ trong nhiệm kỳ 2020 - 2022.

Với mục tiêu phấn đấu đạt được kết quả cao hơn nữa trong nhiệm kỳ tới, đồng chí Bí thư Đảng ủy cơ quan Đảng ủy Khối đề nghị chi bộ Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối lưu ý: (1) Phải xây dựng đội ngũ cán bộ đủ về số lượng, chất lượng, có tinh thần trách nhiệm cao, tận tụy với công việc; phát huy tính chủ động, gương mẫu, tiềm năng trí tuệ, sức sáng tạo của đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ chính trị. Chi ủy cần chủ động nắm chắc tình hình đảng viên để nhận xét, đánh giá thật chính xác, công tâm, khách quan; lựa chọn, sắp xếp, bố trí đúng năng lực, sở trường của cán bộ, đồng thời giải quyết tốt, hợp tình, hợp lý về chính sách đối với cán bộ. (2) Gắn công tác xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan, đoàn thể vững mạnh với việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị. Thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình, ý thức tổ chức kỷ luật, tính tiền phong gương mẫu của đảng viên, nhất là người đứng đầu Chi bộ và Cơ quan. Thường xuyên chăm lo xây dựng và củng cố khối đoàn kết, thống nhất trong Chi bộ, trước hết là trong tập thể Chi ủy và tập thể Thường trực Ủy ban Kiểm tra. (3) Chi ủy cần phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo Cơ quan trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng. Cần đổi mới phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác xây dựng Đảng.

Ảnh: Đồng chí Lại Xuân Lâm, Bí thư Đảng ủy cơ quan Đảng ủy Khối tặng hoa chúc mừng chi ủy khóa mới

Với tinh thần dân chủ, khách quan, công tâm, Đại hội đã bầu ra Chi ủy khóa mới gồm 3 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Thành Nam, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối, tái đắc cử Bí thư Chi bộ; đồng chí Nhữ Quang Cảnh, Ủy viên Ban Chấp hành, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối tái đắc cử Phó Bí thư Chi bộ.  

A.H

 

 


Các bài viết khác

Triển khai toàn diện, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra,  giám sát 6 tháng đầu năm 2022 góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của các cơ quan Trung ương

Triển khai toàn diện, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm 2022 góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của các cơ quan Trung ương
1 tháng trước

Kỳ họp lần thứ mười một Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025

Kỳ họp lần thứ mười một Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025
2 tháng trước

Hội nghị sơ kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng 6 tháng đầu năm 2022

Hội nghị sơ kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng 6 tháng đầu năm 2022
2 tháng trước

Kỳ họp lần thứ mười Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025

Kỳ họp lần thứ mười Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025
3 tháng trước

• Kỳ họp lần thứ chín Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025 (4 tháng trước)

• Bế mạc Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng năm 2022 (4 tháng trước)

• Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng năm 2022 (5 tháng trước)

• Hội nghị toàn quốc giao ban công tác kiểm tra, giám sát Quý I; triển khai nhiệm vụ Quý II năm 2022 (5 tháng trước)

• Chủ động, trách nhiệm tham mưu, phát huy hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát góp phần xây dựng Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương ngày càng trong sạch, vững mạnh (5 tháng trước)

• Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng (6 tháng trước)

• Công tác kiểm tra, giám sát góp phần đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2021 của các cơ quan Trung ương (7 tháng trước)

• Kỳ họp lần thứ tám Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025 (8 tháng trước)

• Kỳ họp lần thứ bảy Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025 (8 tháng trước)

• Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2021; triển khai nhiệm vụ năm 2022 (8 tháng trước)