Chi bộ Ban Tổ chức Đảng ủy Khối tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2022 - 2025

23/08/2022 | 371

Chiều 22/8, tại Hà Nội, Chi bộ Ban Tổ chức Đảng ủy Khối (chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ quan Đảng ủy Khối) tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2022 - 2025. Đồng chí Lại Xuân Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy Khối, Bí thư Đảng ủy cơ quan Đảng ủy Khối dự và chỉ đạo Đại hội.

Ảnh: Đồng chí Lại Xuân Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy Khối, Bí thư Đảng ủy cơ quan Đảng ủy Khối phát biểu tại Đại hội

Chi bộ Ban Tổ chức hiện nay có 17 đảng viên. Trong nhiệm kỳ qua, Chi bộ Ban Tổ chức đã bám sát chỉ đạo của Trung ương, Ban Tổ chức Trung ương, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương và của Đảng ủy cơ quan Đảng ủy Khối, phát huy tinh thần trách nhiệm, tích cực, chủ động, chung sức đồng lòng, khắc phục khó khăn, tập trung cao độ triển khai thực hiện và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, nổi bật là:

Tham mưu với Ban Thường vụ, Thường trực Đảng ủy Khối về công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức đại hội đảng bộ các cấp trong Đảng bộ Khối và tổ chức Đại hội Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2020 - 2025: ban hành Kế hoạch Đại hội, chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức đại hội đảng các cấp trong Đảng bộ Khối và công tác chuẩn bị, tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tham mưu xây dựng Đề án sửa đổi, bổ sung Quyết định số 98-QĐ/TW của Bộ Chính trị về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương trình Bộ Chính trị ban hành Quy định 16-QĐ/TW thay thế; Đề án tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện Quy định 215-QĐ/TW ngày 26/3/2009 của Ban Bí thư Trung ương về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức, bộ máy của đảng ủy đơn vị sự nghiệp Trung ương trình Ban Bí thư Trung ương Đảng ban hành Quy định số 34-QĐ/TW thay thế; tham mưu Kế hoạch triển khai nhiệm vụ “Năm tăng cường công tác quản lý đảng viên” trong Đảng bộ Khối; tổng kết chủ đề năm 2021 “Năm tăng cường công tác quản lý đảng viên”. Tham mưu Kế hoạch triển khai chương trình cơ sở dữ liệu đảng viên 3.0 trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương. Tham mưu Quy định tiêu chuẩn chức danh cán bộ lãnh đạo quản lý theo Quyết định số 89-QĐ/TW của Bộ Chính trị. Tham mưu với Ban Thường vụ bổ sung, kiện toàn cấp ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020, 2020 - 2025; Thẩm định hồ sơ, tham mưu với Ban Thường vụ phê duyệt bổ sung quy hoạch và quy hoạch bí thư, phó bí thư nhiệm kỳ 2020 - 2025 đối với 55 đảng ủy trực thuộc; phê duyệt quy hoạch nhiệm kỳ 2025 - 2030 đối với 12 đảng bộ trực thuộc Đảng bộ Khối.

Ảnh: Các đại biểu biểu quyết tại Đại hội

Nhiệm kỳ qua, Chi bộ Ban Tổ chức Đảng ủy Khối đã lãnh đạo đảng viên nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai thực hiên các nghị quyết, kết luận của Đảng, của Đảng ủy Khối và Đảng bộ cơ quan Đảng ủy Khối. Chi ủy Chi bộ đã lựa chọn và xác định nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt về triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị là khắc phục những khuyết điểm, hạn chế sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình, đổi mới phương thức lãnh đạo, đoàn kết thống nhất, quan tâm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc ngay từ khi phát sinh về tư tưởng.

Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/ĐUK ngày 19/8/2016 của Đảng ủy Khối về “Nâng cao chất lượng chi bộ trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương”, Chi bộ đã tổ chức 10 buổi sinh hoạt chuyên đề với nội dung thiết thực, nhằm nâng cao nhận  thức và nghiệp vụ chuyên môn cho cán bộ, đảng viên. Đồng thời, giúp cán bộ, đảng viên nâng cao văn hóa công vụ, góp phần hình thành phong cách ứng xử, lề lối làm việc chuẩn mực của cán bộ, công chức, viên chức; đảm bảo tính chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động, minh bạch, hiệu quả trong hoạt động thực thi công vụ.

Công tác kiểm tra, giám sát luôn được Chi bộ chú trọng, Chi ủy đã chủ động xây dựng Chương trình kiểm tra, giám sát của Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022; hằng năm đều có chương trình kiểm tra, giám sát thường xuyên và giám sát chuyên đề đối với đảng viên. Chi bộ luôn coi trọng công tác đoàn thể; luôn quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để Tổ Công đoàn Ban hoạt động hiệu quả, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam, thực hiện tốt các hoạt động do Công đoàn cơ quan Đảng ủy Khối tổ chức.

Trong hai năm qua, Chi bộ Ban Tổ chức đều đạt tiêu chuẩn “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ“. Năm 2020, tập thể Ban Tổ chức được nhận cờ thi đua của Đảng ủy Khối và Bằng khen của Khối thi đua.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Lại Xuân Lâm, Bí thư Đảng ủy cơ quan Đảng ủy Khối biểu dương những thành tích và ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đạt được khá toàn diện của Chi bộ và sự phấn đấu, quyết tâm vượt khó vươn lên của tập thể cán bộ, đảng viên của Chi bộ trong nhiệm kỳ 2020 - 2022 trong nhiệm kỳ qua.

Nhiệm kỳ 2022 -2025, với mục tiêu phấn đấu đạt được những kết quả quan trọng hơn nữa trong lĩnh vực Tổ chức xây dựng Đảng, đồng chí Bí thư Đảng ủy cơ quan Đảng ủy Khối cơ bản nhất trí với phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022 - 2025 của Chi bộ và nhấn mạnh thêm một số nội dung:

Một là, chi bộ cần tập trung nghiên cứu và chủ động xây dựng kế hoạch công tác, có lộ trình chỉ tiêu cụ thể, đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong quá trình tổ chức thực hiện. Phát động các phong trào thi đua sôi nổi trong toàn Chi bộ với mục tiêu quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Chi bộ Ban Tổ chức lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 - 2025.

Hai là, chi ủy Chi bộ tập trung lãnh đạo đơn vị hoàn thành tốt chương trình, kế hoạch công tác năm 2022. Tiếp tục triển khai tích cực và hiệu quả việc thực hiện Kết luận số 21-KL/TW về xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị gắn với việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng. Kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên; tạo điều kiện cho cán bộ, công chức, viên chức yên tâm công tác, đồng thời đề xuất các giải pháp tích cực nhằm tham mưu giúp Ban Thường vụ Đảng ủy Khối triển khai và thực hiện có hiệu quả các nội dung về công tác tổ chức xây dựng Đảng trong toàn Đảng bộ Khối.

Ba là, thực hiện tốt các nội dung về công tác xây dựng Đảng, xây dựng Chi bộ, giữ vững vai trò lãnh đạo của Chi bộ; tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa X) về nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo hướng tăng cường sinh hoạt chuyên đề; quan tâm chăm lo, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ, đảng viên của Chi bộ; lãnh đạo Tổ Công đoàn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Ảnh:Đồng chí Lại Xuân Lâm, Bí thư Đảng ủy cơ quan Đảng ủy Khối tặng hoa chúc mừng Chi ủy mới tại Đại hội

Với tinh thần dân chủ, khách quan, công tâm, Đại hội đã bầu ra Chi ủy khóa mới gồm 3 đồng chí. Đồng chí Đinh Xuân Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Khối tái đắc cử Bí thư Chi bộ; đồng chí Nguyễn Khắc Tiến, Ủy viên Ban Chấp hành, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Đảng ủy Khối được tín nhiệm bầu làm Phó Bí thư Chi bộ; đồng chí Nguyễn Thị Xuyên, Phó Trưởng phòng  Tổ chức đảng – đảng viên Ban Tổ chức Đảng ủy Khối tái đắc cử Chi ủy viên Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025.

Các đảng viên chi bộ Ban Tổ chức Đảng ủy Khối chụp ảnh lưu niệm tại Đại hội

 

M.P


Các bài viết khác

Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Quy định số 80-QĐ/TW và Thông báo kết luận số 20-TB/TW của Bộ Chính trị

Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Quy định số 80-QĐ/TW và Thông báo kết luận số 20-TB/TW của Bộ Chính trị
hôm qua

Ban Tổ chức Trung ương triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022

Ban Tổ chức Trung ương triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022
2 tháng trước

Hội nghị sơ kết công tác tổ chức xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2022, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022

Hội nghị sơ kết công tác tổ chức xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2022, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022
3 tháng trước

Nhìn lại 15 năm công tác tổ chức xây dựng Đảng ở Đảng bộ Khối các cơ quan  Trung ương

Nhìn lại 15 năm công tác tổ chức xây dựng Đảng ở Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương
5 tháng trước

• Sơ kết việc thực hiện Quy định số 98-QĐ/TW ngày 7-10-2017 của Bộ Chính trị về luân chuyển cán bộ (7 tháng trước)

• Ngành Tổ chức xây dựng Đảng tổng kết công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022 (8 tháng trước)

• Công tác quản lý đảng viên và những vấn đề cần quan tâm (8 tháng trước)

• Triển khai thực hiện Quy định số 34-QĐ/TW của Ban Bí thư, các đảng ủy đơn vị sự nghiệp Trung ương phát huy vai trò lãnh đạo toàn diện, xây dựng đảng bộ trong sạch, vững mạnh (9 tháng trước)

• Tập trung củng cố tổ chức, nâng cao năng lực lãnh đạo của các cấp ủy cơ sở và chi bộ trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (10 tháng trước)

• Một số nội dung chính trong quy trình chuyển giao, tiếp nhận tổ chức đảng, đảng viên trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (11 tháng trước)

• Vai trò của công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong công tác xây dựng đảng ở Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (1 năm trước)

• Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021 (1 năm trước)

• Tăng cường công tác quản lý đảng viên ở Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (1 năm trước)

• Một số kết quả công tác tổ chức xây dựng Đảng trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2015 - 2020 (1 năm trước)