Chi bộ Ban Dân vận Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2022 - 2025

23/08/2022 | 561

Sáng ngày 23/8/2022, tại Hội trường cơ quan Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, Chi bộ Ban Dân vận Đảng ủy Khối (Chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ quan Đảng ủy Khối) tổ chức Đại hội lần thứ VII nhiệm kỳ 2022 - 2025. Đồng chí Lại Xuân Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, Bí thư Đảng ủy cơ quan Đảng ủy Khối dự và chỉ đạo Đại hội.

Ảnh: Đồng chí Lại Xuân Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy Khối, Bí thư Đảng ủy cơ quan phát biểu tại Đại hội

Nhiệm kỳ qua, toàn thể cán bộ, đảng viên Chi bộ Ban Dân vận Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đã phát huy tinh thần trách nhiệm, sáng tạo, tập trung thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Chi bộ lần thứ VI nhiệm kỳ 2020 - 2022, lãnh đạo đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng. Đã chủ động tham mưu cho Ban Thường vụ Đảng ủy Khối thực hiện tốt công tác dân vận, thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, lãnh đạo, chỉ đạo, đổi mới nội dung, phương thức, tạo chuyển biến tích cực về nhận thức, trách nhiệm đối với công tác dân vận; đẩy mạnh cải cách hành chính; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng giám sát, phản biện, vai trò đại diện cho quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và người lao động về vai trò, vị trí của công tác dân vận trong tình hình mới.

Hằng năm, Chi bộ đã xây dựng Chương trình công tác, chương trình kiểm tra, giám sát và phân công nhiệm vụ cho từng đảng viên. Trước mỗi kỳ sinh hoạt, nội dung sinh hoạt cơ bản được thống nhất với thủ trưởng đơn vị. Đồng chí Bí thư Chi bộ chuẩn bị kỹ lưỡng nội dung sinh hoạt, đảng viên tham gia đầy đủ các buổi sinh hoạt. Trong sinh hoạt, bảo đảm 4 nội dung theo Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW ngày 06/7/2018 của Ban Tổ chức Trung ương và được ghi chép biên bản đầy đủ vào sổ nghị quyết của Chi bộ. Chi bộ phát huy tinh thần dân chủ của cán bộ, đảng viên; nội dung sinh hoạt: Nhìn chung đã được đổi mới theo hướng thiết thực, cụ thể gắn nội dung sinh hoạt chi bộ với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị theo Nghị quyết 01-NQ/ĐUK của Đảng ủy Khối. Coi trọng công tác tư tưởng, việc thực hiện tự phê bình và phê bình, tham gia ý kiến trong việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn gắn với công tác xây dựng Đảng; phản ánh được tâm tư, nguyện vọng và những băn khoăn của đảng viên, quán triệt nhiệm vụ của Đảng ủy Cơ quan và cấp trên giao cho Chi bộ và đảng viên. Thực hiện việc học tập nghị quyết của Đảng đầy đủ, nghiêm túc, bảo đảm chế độ thông tin thời sự kịp thời cho đảng viên.

Ảnh: Quang cảnh Đại hội

Công tác xây dựng Đảng được Chi bộ quan tâm và tổ chức thực hiện có hiệu quả. Thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII, XIII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, triển khai nghiêm túc Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với việc thực hiện các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, Nghị quyết số 08-NQ/ĐUCQ ngày 03/02/2021 của Đảng ủy cơ quan Đảng ủy Khối về “Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tư tưởng, đáp ứng nhu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới”... Chi bộ thực hiện nghiêm túc công tác quản lý đảng viên; thu nộp đảng phí đầy đủ, quản lý và sử dụng đúng nguyên tắc. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ được chú trọng và 100% đảng viên đã thực hiện nghiêm Quy định 213-QĐ/TW ngày 02/01/2020 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú và Quy định 37-QĐ/TW ngày 25/10/2021 của Bộ Chính trị về những điều đảng viên không được làm. Công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện nghiêm túc, nền nếp, việc nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các phong trào xây dựng văn hóa công sở được đẩy mạnh; kỷ luật, kỷ cương, nền nếp trong Ban được giữ vững. Hàng năm, Chi bộ được tổ chức đảng cấp trên đánh giá là hoàn thành tốt nhiệm vụ, tập thể Ban Dân vận nhiều năm là tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Cùng với kết quả đạt được, Đại hội cũng đã thẳng thắn chỉ rõ hạn chế còn tồn tại, cũng như bài học kinh nghiệm được rút ra. Trên cơ sở đó, thảo luận, thống nhất chỉ tiêu, nhiệm vụ cho nhiệm kỳ mới. Theo đó, Chi bộ đạt trong sạch vững mạnh; đổi mới công tác dân vận gắn với cải cách hành chính; nâng cao cảnh giác phòng chống và đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn phá hoại của các thế lực thù địch; phát động phong trào thi đua yêu nước, phong trào thi đua “Dân vận khéo”. Chấp hành và thực hiện tốt những chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh và các tiêu chí do Đảng ủy Cơ quan xây dựng với nội dung sau: Kiên định - Niềm tin; Đoàn kết - Trung thực; Dân chủ - Kỷ cương; Tận tụy - Sáng tạo; Thiết thực - Hiệu quả.

Phát biểu tại Đại hội, Đồng chí Lại Xuân Lâm Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, Bí thư Đảng ủy cơ quan Đảng ủy Khối ghi nhận, biểu dương những kết quả Chi bộ Ban Dân vận Đảng ủy Khối đã đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Nhiệm kỳ mới, đồng chí Bí thư Đảng ủy cơ quan Đảng ủy Khối lưu ý một số nội dung trong thực hiện các nhiệm vụ: Đổi mới công tác Dân vận thực hiện phong cách “Trọng dân, gần dân, hiểu dân và có trách nhiệm với nhân dân”; phát huy dân chủ ở cơ sở theo hướng “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”; chú trọng bám sát cơ sở…; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; nâng cao trách nhiệm, năng lực và đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của cơ quan góp phần xây dựng hệ thống chính trị trong nhiệm kỳ tới; Xây dựng chi bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, ngang tầm nhiệm vụ trong thời kỳ mới. Thực hành dân chủ, xây dựng khối đoàn kết thống nhất trong chi bộ; Triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XIII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; Nghị quyết số 08-NQ/ĐUCQ của Đảng ủy cơ quan Đảng ủy Khối về “Nâng cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, cán bộ, đảng viên trong việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn”. Từng cán bộ, đảng viên chi bộ nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu, tích cực, thấm nhuần đạo đức cách mạng, tích cực “Tự soi, tự sửa” để góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Chi bộ Ban Dân vận lần thứ VII nhiệm kỳ 2022 - 2025.

Ảnh: Đồng chí Lại Xuân Lâm, Bí thư Đảng ủy cơ quan Đảng ủy Khối tặng hoa chúc mừng Bí thư và Phó Bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025

Với tinh thần dân chủ, đoàn kết, Đại hội chi bộ đã tiến hành bầu Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025 gồm 2 đồng chí: đồng chí Hà Thị Trang, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Đảng ủy Khối trúng cử chức danh Bí thư và đồng chí Bùi Đức Việt, Phó Trưởng Ban Dân vận Đảng ủy Khối trúng cử chức danh Phó Bí thư Chi bộ Ban Dân vận với tỷ lệ 100% số phiếu tán thành.

Trần Thị Vân Trang

 


Các bài viết khác

Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương trao tặng kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà tặng các hộ gia đình chính sách, hộ nghèo trên địa bàn huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên

Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương trao tặng kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà tặng các hộ gia đình chính sách, hộ nghèo trên địa bàn huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên
18 ngày trước

Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương trao tặng kinh phí xây nhà cho các gia đình chính sách, hộ nghèo khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu và tỉnh Sóc Trăng

Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương trao tặng kinh phí xây nhà cho các gia đình chính sách, hộ nghèo khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu và tỉnh Sóc Trăng
2 tháng trước

Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 23/6/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo bền vững

Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 23/6/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo bền vững
2 tháng trước

Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác dân vận năm 2022

Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác dân vận năm 2022
3 tháng trước

• Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương trao tặng tỉnh Bình Định 1 tỷ đồng kinh phí xây nhà cho các gia đình chính sách, hộ nghèo khó khăn về nhà ở (3 tháng trước)

• Hội nghị toàn quốc Tổng kết công tác dân vận và đánh giá kết quả thực hiện Năm “Đẩy mạnh thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở” 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022 (8 tháng trước)

• Phát huy dân chủ trong các cơ quan Trung ương - Một số vấn đề đặt ra (9 tháng trước)

• Tiếp tục tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương - yêu cầu cấp thiết từ cuộc sống (10 tháng trước)

• 5 năm thực hiện Kết luận số 120-KL/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (1 năm trước)

• Tăng cường và đổi mới công tác dân vận của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương (1 năm trước)

• Nâng cao hiệu quả công tác dân vận góp phần hoàn thành tốt các mục tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 (1 năm trước)

• Gặp mặt, tuyên dương điển hình “Dân vận khéo” của Đảng ủy Khối (1 năm trước)

• Tiếp tục đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới ở Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (2 năm trước)

• Nét nổi bật trong việc tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận ở Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (2 năm trước)