Cán bộ, đảng viên Đảng bộ Kiểm toán Nhà nước tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

16/05/2023 | 105

Trong những năm vừa qua, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của mỗi cấp ủy, tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên tại Đảng bộ Kiểm toán Nhà nước (KTNN). Qua 3 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII, XIII), việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã từng bước đi vào nề nếp, với nhiều cách làm mới, sáng tạo, thiết thực, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, tích cực, có sức lan tỏa trong toàn Đảng bộ.

Tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy KTNN luôn đoàn kết, gương mẫu và phối hợp tốt trong lãnh đạo chỉ đạo; tôn trọng nguyên tắc tập trung dân chủ, các công việc đều được bàn thảo luận, quyết định theo đa số và coi trọng lợi ích chung của toàn ngành; nêu cao tinh thần thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Công tác xây dựng Đảng trong Đảng bộ ngày càng bài bản, đi vào chiều sâu, tư tưởng đảng viên trong toàn Đảng bộ ổn định, yên tâm công tác; bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp, văn hóa ứng xử, kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ của công chức, viên chức được thực hiện nghiêm túc; dân chủ trong sinh hoạt đảng, tính tiên phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên được phát huy tốt hơn.

Đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp trong Đảng bộ đã chú trọng trong việc nâng cao tinh thần trách nhiệm, năng lực chuyên môn, năng lực lãnh đạo, quản lý, đổi mới lề lối, tác phong làm việc, sự đồng lòng ngày càng cao trong thực thi và hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Ngành,… góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ; chất lượng kiểm toán được nâng cao, các kết quả kiểm toán và những kiến nghị của KTNN ngày càng đa dạng, sắc sảo và có chất lượng hơn, được Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương, các cơ quan thanh tra, kiểm tra, điều tra sử dụng ngày càng nhiều; đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu về thông tin phục vụ hoạt động giám sát, hoàn thiện pháp luật và phê chuẩn quyết toán NSNN của Quốc hội và HĐND các cấp; công tác chỉ đạo điều hành, quản lý sử dụng tài chính, tài sản công của Chính phủ, các bộ, cơ quan trung ương, địa phương và các đơn vị được kiểm toán, góp phần làm lành mạnh và minh bạch hóa nền tài chính quốc gia.

Ảnh: minh họa

Giai đoạn 2021-2023, KTNN kiến nghị xử lý tài chính 353.733 tỷ đồng, tăng 3,5 lần so với giai đoạn 2011-2015 (101.037 tỷ đồng), trong đó: Tăng thu NSNN 63.449 tỷ đồng, giảm chi NSNN 91.113 tỷ đồng, kiến nghị khác 199.171 tỷ đồng; chuyển 9 vụ việc có dấu hiệu tội phạm được phát hiện thông qua hoạt động kiểm toán sang cơ quan Cảnh sát điều tra để điều tra làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật; cung cấp 1179 hồ sơ, BCKT và các tài liệu liên quan cho cơ quan của Quốc hội, Ủy ban kiểm tra Trung ương, Tòa án, cơ quan điều tra và các cơ quan nhà nước khác có thẩm quyền (tăng gần 2 lần so với nhiệm kỳ trước) để phục vụ công tác điều tra, kiểm tra, giám sát; kiến nghị hủy bỏ, sửa đổi, bổ sung và ban hành mới 373 văn bản pháp luật (04 luật; 01 pháp lệnh; 20 Nghị định; 19 Thông tư và 332 văn bản khác) không phù hợp với quy định chung của Nhà nước và thực tiễn, kịp thời khắc phục “lỗ hổng” về cơ chế, chính sách, tránh thất thoát, lãng phí; kiến nghị chấn chỉnh hoạt động của đơn vị được kiểm toán và trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức có liên quan trong công tác quản lý, điều hành, sử dụng tài chính công, tài sản công.

Sau khi Bộ Chính trị ban hành Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; thực hiện Kế hoạch số 35-KH/ĐU ngày 07/9/2021 của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương về tiếp tục thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", Đảng ủy KTNN đã xây dựng và ban hành Kế hoạch số 234-KH/ĐU ngày 15/10/2021 thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; xây dựng và ban hành kế hoạch học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh hàng năm; hướng dẫn, gợi ý nội dung sinh hoạt chi bộ hàng tháng trong đó luôn bám sát nội dung Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); quy định Chuẩn mực đạo đức Hồ Chí Minh đối với ngành KTNN "Công minh, chính trực, nghệ tinh, tâm sáng" của Đảng ủy KTNN và Bộ quy tắc đạo đức nghề nghiệp theo chuẩn mực KTNN số 30 của KTNN; Chỉ thị 1346-CT/KTNN ngày 28/10/2022 của Kiểm toán nhà nước về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ, kiên quyết đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong thực thi công vụ. Trên cơ sở đó, các cấp ủy đảng, các tổ chức đoàn thể, người đứng đầu cơ quan đơn vị, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức xây dựng kế hoạch, chương trình trọng tâm của tập thể, cá nhân trong việc học tập với làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, XIII, các chỉ thị, nghị quyết của Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 với thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; lấy kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những tiêu chí đánh giá, bình xét, phân loại tổ chức đảng và đảng viên hàng năm.

Thực hiện các quy định của Bộ Chính trị: Quy định 101-QĐ/TW ngày 06/7/2012 của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp; Quy định số 55-QĐ/TW ngày 19/12/2016 của Bộ Chính trị về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên; Quy định số 08-QĐi/TW ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương; Nghị quyết số 06-NQ/ĐUK, ngày 25/01/2017 của Đảng ủy Khối về “Tăng cường tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị trong tình hình hiện nay”, Đảng bộ KTNN tiếp tục thực hiện nhất thể hóa người đứng đầu cơ quan, đơn vị làm bí thư, tạo sự thống nhất trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo. Các đồng chí đứng đầu cấp ủy đơn vị luôn gương mẫu, tận tụy, nêu cao trách nhiệm trong công tác và sinh hoạt; việc thực hiện Quy chế hoạt động và tổ chức của các đoàn kiểm toán, quy tắc ứng xử và đạo đức nghề nghiệp của Kiểm toán viên luôn được các cấp ủy quan tâm, qua đó gắn chặt hơn trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ chủ chốt (Trưởng đoàn, Tổ trưởng và kiểm toán viên) trong hoạt động kiểm toán.

Công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên không ngừng đổi mới, việc học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh được cụ thể hóa bằng các việc làm cụ thể: giữ gìn tác phong, đạo đức công vụ; giữ gìn uy tín, hình ảnh, lòng tự tôn đối với ngành KTNN; nói không với tiêu cực trong hoạt động công vụ, nhất là hoạt động kiểm toán; biên soạn bổ sung nội dung về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để đưa vào Chương trình bồi dưỡng cấp ủy viên hàng năm, tài liệu, chương trình đào tạo, bồi dưỡng về văn hóa, đạo đức ứng xử của Kiểm toán viên nhà nước để phổ biến trong các khóa đào tạo, bồi dưỡng của Đảng ủy, của KTNN; đổi mới cách ra câu hỏi thảo luận, kiểm tra trong các khóa học để đưa việc học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác gần gũi, thiết thực hơn; xây dựng chuyên mục, tuyên truyền những nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; vận động cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động KTNN hưởng ứng tham gia viết bài (Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng mang tên “Búa liềm vàng”) đưa tin và kịp thời nêu gương cá nhân, tập thể làm tốt để nhân rộng trong toàn Đảng bộ.

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII, XIII) về xây dựng và chỉnh đốn Đảng là một trong những nội dung trọng tâm trong công tác kiểm tra, giám sát hàng năm của Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy KTNN, các cấp ủy trực thuộc. Thông qua việc kiểm tra, giám sát các đảng bộ, chi bộ trực thuộc, cán bộ, đảng viên đã góp phần siết lại kỷ luật, kỷ cương, ngăn chặn các hành vi tiêu cực, nhất là trong hoạt động kiểm toán. Giai đoạn 2021 -2023, Đảng ủy KTNN đề xuất Đảng ủy Khối khen thưởng 01 chi bộ và đề nghị Tổng KTNN khen thưởng 11 tập thể và cá nhân có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Trên tinh thần phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục các tồn tại, hạn chế, để việc học tập, làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thực hiện có hiệu quả trong thời gian tới, Đảng ủy KTNN đề ra các giải pháp thực hiện, cụ thể như sau:

Một là, tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị“Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với đặc thù của ngành; tiếp tục thực hiện quy định Chuẩn mực đạo đức Hồ Chí Minh đối với ngành KTNN "Công minh, chính trực, nghệ tinh, tâm sáng" của Đảng ủy KTNN và Bộ quy tắc đạo đức nghề nghiệp theo chuẩn mực KTNN số 30 của KTNN.

Hai là, tiếp tục quán triệt sâu sắc những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tới từng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lao động của KTNN để tạo chuyển biến rõ rệt về nhận thức và quyết tâm chính trị trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, coi đây là một biện pháp cơ bản, thường xuyên, lâu dài để ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Ba là, tiếp tục duy trì và thực hiện tốt việc đăng ký làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của công chức, đảng viên, nhất là đội ngũ lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu gắn việc với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII, XIII) và là tiêu chí để đánh giá, phân loại đảng viên, công chức hàng năm.

Bốn là, các cấp ủy cần linh hoạt, đa dạng các hình thức tuyên truyền, giáo dục, đẩy mạnh tuyên truyền gương người tốt, việc tốt thông qua: website KTNN, Báo Kiểm toán, sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề; tiếp tục thực hiện Chỉ thị 1346-CT/KTNN ngày 28/10/2022 của Kiểm toán nhà nước về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ; kiên quyết đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong thực thi công vụ.

Năm là, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW tại các cơ sở Đảng trực thuộc để kịp thời phát hiện, uốn nắn những hạn chế, yếu kém nhất là những yếu kém về nhận thức của cán bộ, đảng viên; ngăn ngừa bệnh hình thức, thành tích, thiếu trung thực trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị.

Sáu là, tổ chức sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm, phát hiện tập thể và cá nhân làm tốt, có cách làm hay, sáng tạo để kịp thời biểu dương, nhân rộng trong toàn Đảng bộ KTNN./.

Đảng ủy Kiểm toán Nhà nước

 


Các bài viết khác

Nâng cao chất lượng nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng

Nâng cao chất lượng nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng
2 ngày trước

Đảng uỷ Kiểm toán Nhà nước sơ kết việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị

Đảng uỷ Kiểm toán Nhà nước sơ kết việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị
15 ngày trước

Đảng bộ cơ quan Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động thi đua chào mừng kỷ niệm 75 năm Hồ Chủ tịch ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc

Đảng bộ cơ quan Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động thi đua chào mừng kỷ niệm 75 năm Hồ Chủ tịch ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc
17 ngày trước

Tư tưởng Hồ Chí Minh: nền tảng xây dựng cơ sở trong sạch, vững mạnh

Tư tưởng Hồ Chí Minh: nền tảng xây dựng cơ sở trong sạch, vững mạnh
17 ngày trước

• Đảng ủy Bộ Nông nghiệp và PTNT tổ chức Lễ kết nạp đảng viên cho 58 quần chúng ưu tú nhân dịp Kỷ niệm 133 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (20 ngày trước)

• Đảng ủy cơ quan Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Hội nghị sơ kết việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị (20 ngày trước)

• Đảng ủy cơ quan Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương báo công dâng Bác (22 ngày trước)

• Đảng ủy Bộ Giao thông vận tải phổ biến, quán triệt các văn bản mới của Đảng (24 ngày trước)

• Đảng uỷ Bộ Nông nghiệp và PTNT sơ kết quý I năm 2023 và sơ kết 02 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị (1 tháng trước)

• Đảng ủy Bộ Xây dựng tăng cường hiệu lực công tác kiểm tra, giám sát (1 tháng trước)

• Trao Quyết định chuẩn y Bí thư Đảng ủy Bộ Tư pháp cho Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh (1 tháng trước)

• Đảng bộ Bộ Giao thông vận tải triển khai nhiệm vụ quý II năm 2023 (1 tháng trước)

• Đảng ủy Bộ Công Thương phát động Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng (2 tháng trước)

• Đảng ủy Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức Hội nghị học tập chuyên đề năm 2023 về “Tăng cường tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của các cơ quan Trung ương” (2 tháng trước)