Cán bộ, đảng viên Chi bộ Ban Tổ chức Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương với việc thực hiện trách nhiệm nêu gương

10/06/2020 | 132

Trước thực trạng một bộ phận cán bộ, đảng viên, trong đó có cả cán bộ cấp chiến lược thiếu gương mẫu trong học tập, tu dưỡng, rèn luyện, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, thậm chí vi phạm nghiêm trọng kỷ luật của Đảng, pháp luật của Nhà nước, gây dư luận xấu trong cán bộ, đảng viên và nhân dân đòi hỏi toàn Đảng phải tăng cường, đề cao và nghiêm túc thực hiện việc xây dựng, chỉnh đổn Đảng, ngăn chặn các biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến” “tự chuyển hóa” trong nội bộ, đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ cán bộ chủ chốt các cấp.

Ảnh: Toàn cảnh Đại hội Chi bộ Ban Tổ chức Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, nhiệm kỳ 2020 - 2022

Trong thời gian qua, việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và các quy định 101-QĐ/TW, 55-QĐ/TW, 08-Qđi/TW về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên trong Chi bộ Ban Tổ chức Đảng ủy Khối đã được Chi ủy và lãnh đạo Ban triển khai đồng bộ với quyết tâm chính trị và sự đồng thuận cao trong Chi bộ. Vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt của Ban, người đứng đầu Chi ủy gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị đã được phát huy. 100% cán bộ, đảng viên trong Chi bộ đã xây dựng kế hoạch, đăng ký nội dung tự rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống; có lập trường tư tưởng vững vàng, kiên định với Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối đổi mới của Đảng, mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; chấp hành nghiêm các chỉ thị, nghị quyết, quy định, Điều lệ Đảng; tích cực đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu và các biểu hiện tiêu cực khác…. Việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII gắn với việc thực hiện các quy định nêu gương đã góp phần cảnh tỉnh, cảnh báo, răn đe và phòng ngừa, phát hiện sai phạm đối với cán bộ, đảng viên; hằng năm, cán bộ, đảng viên tự nhìn nhận, soi xét lại chính mình, qua đó tự điều chỉnh nhận thức, hành động của bản thân và có những giải pháp cụ thể để sửa chữa, khắc phục khuyết điểm, nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Chi bộ và nhiệm vụ chuyên môn của Ban Tổ chức.

Cán bộ, đảng viên Chi bộ Ban Tổ chức đã nghiêm túc thực hiện tự phê bình và phê bình với tinh thần thẳng thắn, trung thực, cầu thị, xây dựng, nêu cao ý thức, trách nhiệm trong thảo luận, tham gia đóng góp ý kiến xây dựng chi bộ Ban Tổ chức trong sạch, vững mạnh. Thường xuyên nêu gương về tinh thần trách nhiệm, tận tụy với công việc, lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, tích cực học tập, nghiên cứu nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị; chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, thực hiện tốt chức trách nhiệm vụ được giao; luôn có thái độ làm việc công tâm, khách quan, kiên quyết đấu tranh với các biểu hiện sai trái, gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân, giữ mối liên hệ mật thiết với cấp ủy nơi cư trú. 100% cán bộ, đảng viên Chi bộ gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú, tích cực tham gia các hoạt động tại địa phương được cấp ủy nơi cư trú nhận xét, đánh giá tốt.

Việc tổ chức kiểm điểm luôn đảm bảo dân chủ, đoàn kết, xây dựng, phát huy tinh thần trách nhiệm của tập thể, cá nhân; nhìn thẳng vào sự thật, không né tránh. Các ý kiến tham gia, góp ý thẳng thắn, đi vào trọng tâm, nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII. Những nội dung gợi ý kiểm điểm được tiếp thu, giải trình cụ thể, làm rõ trách nhiệm cá nhân, xác định phương hướng khắc phục.

Tuy nhiên, để việc làm gương, nêu gương của cán bộ, đảng viên Chi bộ trở thành tự giác không thể thiếu vai trò kiểm tra, giám sát của Chi bộ. Chi ủy Chi bộ Ban trong những năm qua đã triển khai thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên trong Chi bộ. Các cam kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và nội dung đăng ký học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của từng đảng viên được chi bộ giám sát, đánh giá cụ thể, gắn với kiểm điểm việc thực hiện nhiệm vụ đảng viên, kết quả thực hiện nhiệm vụ chuyên môn được giao. Thông qua các chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát cụ thể đã kịp thời chấn chỉnh những cán bộ, đảng viên có biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống.

Thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý theo các quy định của Trung ương càng có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Nêu gương là một trong những phương thức lãnh đạo của Đảng và cũng là phẩm chất quan trọng của người cán bộ, đảng viên. Do đó hơn bao giờ hết, mỗi cán bộ, đảng viên phải thực sự thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh về ý thức, trách nhiệm nêu gương, trong đó cán bộ, đảng viên giữ chức vụ càng cao thì càng phải gương mẫu nêu gương.

ĐỨC HÀ

Ban Tổ chức Đảng ủy Khối


Các bài viết khác

Phòng và chống bệnh “cánh hẩu” trong công tác cán bộ trước thềm Đại hội XIII của Đảng

Phòng và chống bệnh “cánh hẩu” trong công tác cán bộ trước thềm Đại hội XIII của Đảng
27 ngày trước

Chương trình hiến máu tình nguyện “Giọt hồng cho em”

Chương trình hiến máu tình nguyện “Giọt hồng cho em”
1 tháng trước

Hội nghị học tập, quán triệt các nội dung Hội nghị Trung ương 12 khóa XII của Đảng và thông tin chuyên đề quý II/2020

Hội nghị học tập, quán triệt các nội dung Hội nghị Trung ương 12 khóa XII của Đảng và thông tin chuyên đề quý II/2020
1 tháng trước

Bế mạc Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 12 khóa XII

Bế mạc Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 12 khóa XII
1 tháng trước

• Phòng, chống lười học lý luận chính trị theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII (1 tháng trước)

• Ngày làm việc thứ nhất Hội nghị Trung ương 12 khóa XII (1 tháng trước)

• Công tác nhân sự phải thật sự khách quan, công tâm, trong sáng (1 tháng trước)

• Vững tin vào sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của Chính phủ trong công tác phòng, chống đại dịch COVID-19 (2 tháng trước)

• Vai trò của Đảng và sức mạnh của nhân dân trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước (2 tháng trước)

• Một số vấn đề cần được đặc biệt quan tâm trong công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XIII của Đảng (2 tháng trước)

• Thắng lợi bước đầu phòng chống dịch COVID- 19 (2 tháng trước)

• Ban Bí thư chỉ thị thực hiện tốt việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng (2 tháng trước)

• Không thể chủ quan, tuyệt đối không lơ là, mất cảnh giác (2 tháng trước)

• Thông điệp nhân văn, giá trị sâu sắc từ công tác phòng và chống dịch Covid-19 (3 tháng trước)