Album hình ảnh

BTCBTB viếng Đài liệt sỹ Bắc sơn và viếng Lăng Bác Hồ

7 năm trước | 1967