Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho 135 cán bộ, lãnh đạo diện Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương quản lý

24/09/2019 | 5267

Sáng 24/9, tại Hà Nội, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương khai mạc lớp bồi dưỡng kiến, cập nhật kiến thức cho cán bộ, lãnh đạo thuộc diện Ban Thường vụ Đảng ủy Khối quản lý. Đồng chí Đỗ Ngọc An, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương dự và phát biểu khai giảng lớp học.

Tham dự lớp học có đại diện lãnh đạo các ban, đơn vị của Đảng ủy Khối; các đồng chí trong Ban Chỉ đạo lớp học cùng 135 học viên đến từ 40 đảng bộ trực thuộc Khối các cơ quan Trung ương.

Ảnh: Đồng chí Đỗ Ngọc An, Phó Bí thư Đảng ủy Khối phát biểu khai giảng lớp học

Phát biểu khai giảng lớp học, đồng chí Đỗ Ngọc An, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương nhấn mạnh, công tác cán bộ và đào tạo đội ngũ cán bộ luôn luôn được Đảng và Bác Hồ coi trọng. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy: “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”, “muôn việc thành công hoặc thất bại, đều do cán bộ tốt hoặc kém” và “huấn luyện cán bộ là công việc gốc của Đảng”, trong tiến trình lãnh đạo cách mạng, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn chú trọng công tác cán bộ, xây dựng, đào tạo đội ngũ cán bộ có đức có tài, xứng đáng là người lãnh đạo, người đày tớ thật trung thành của nhân dân.

Bộ Chính trị, Ban Bí thư cũng thường xuyên chỉ đạo trực tiếp tổ chức bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho đội ngũ cán bộ chiến lược của Đảng và Nhà nước. Nhiều năm qua, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương rất coi trọng công tác bồi dưỡng, cập nhật kiến thức và kỹ năng nghiệp vụ nhằm nâng cao nhận thức chính trị, tư tưởng đạo đức, lối sống, năng lực công tác cho các đồng chí là đội ngũ lãnh đạo trong Khối nhằm đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của Đảng trong tình hình mới.

Khóa học nhằm nâng cao năng lực tổng kết thực tiễn và khả năng vận dụng thông qua các bài học kinh nghiệm được rút ra từ những mô hình thực tiễn trong quá trình tổ chức thực hiện đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước. Thông qua nội dung các bài giảng, các chuyên đề, thảo luận và nghiên cứu thực tế góp phần rèn luyện, bồi dưỡng cho người học thấm nhuần lý tưởng cách mạng, lối sống, tác phong tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và xây dựng ý thức, trách nhiệm của người cán bộ trước Đảng và nhân dân.

Lớp học diễn ra từ ngày 24 đến 27-9, các học viên sẽ được truyền đạt và trao đổi 7 chuyên đề: Tư tưởng Hồ Chí Minh về ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; Xây dựng, phát triển văn hóa, con người Việt Nam trong thời kỳ đổi mới, giao lưu, hội nhập quốc tế; Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư: Những đặc trưng, tiềm năng tác động và hàm ý chính sách đối với Việt Nam; Tư duy hệ thống với công tác lãnh đạo, quản lý trong bối cảnh toàn cầu hóa và chủ động hội nhập quốc tế hiện nay; Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng trong điều kiện hội nhập quốc tế; Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa theo tinh thần Đại hội XII và Hội nghị Trung ương 5 khóa XII; Cục diện thế giới hiện nay và đường lối đối ngoại của Việt Nam.

Theo đồng chí Đỗ Ngọc An, 7 chuyên đề là những kiến thức cơ bản về lý luận và thực tiễn, đặc biệt là cập nhật kịp thời về tình hình quốc tế, khu vực, tình hình phát triển kinh tế - xã hội, nhất là một số kỹ năng góp phần nâng cao nhận thức về giá trị cốt lõi của Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, về tư tưởng, bản lĩnh chính trị, xây dựng tầm nhìn và tư duy chiến lược, nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý; rèn luyện đạo đức, tác phong, trách nhiệm công vụ của người cán bộ lãnh đạo, quản lý trước yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Các học viên tham gia khóa học cần nêu cao tinh thần, trách nhiệm, tập trung nghiên cứu để lĩnh hội đầy đủ những nội dung được truyền đạt, tích cực trao đổi, thảo luận những vấn đề chưa rõ, nhất là vấn đề mới, vấn đề khó còn vướng mắc, liên quan trực tiếp đến việc triển khai, thực hiện các nhiệm vụ chính trị tại các cơ quan, đơn vị, nhằm tạo sự thống nhất cao trong nhận thức và hành động, góp phần cùng Đảng bộ Khối thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ XII đã đề ra.

Phạm Vui

 


Các bài viết khác

Bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng khóa IV năm 2020

Bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng khóa IV năm 2020
5 ngày trước

Khai giảng Lớp Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng khóa II/2020

Khai giảng Lớp Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng khóa II/2020
7 ngày trước

Bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới khóa V năm 2020

Bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới khóa V năm 2020
12 ngày trước

Khai giảng Lớp Trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính K7 - CT5 năm học 2020 - 2021

Khai giảng Lớp Trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính K7 - CT5 năm học 2020 - 2021
14 ngày trước

• Bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng khóa III năm 2020 (18 ngày trước)

• Khai giảng Lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính Khối các cơ quan Trung ương khóa 6 năm 2020 (22 ngày trước)

• Bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới khóa IV năm 2020 (26 ngày trước)

• Khai giảng lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên cao cấp khóa 8/2020 (1 tháng trước)

• Bế giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính khóa II - 2019 (1 tháng trước)

• Bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng khóa II năm 2020 (1 tháng trước)

• Khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đối tượng kết nạp Đảng - khóa III năm 2020 (1 tháng trước)

• Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về thực hành tiết kiệm (1 tháng trước)

• Khai giảng lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương năm 2020 (2 tháng trước)

• Bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới khóa XIV năm 2019 (7 tháng trước)