Báo chí cách mạng Việt Nam với công cuộc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình hiện nay

18/06/2019 | 436

Xuyên suốt lịch sử báo chí cách mạng Việt Nam từ năm 1925, nhất là trong giai đoạn 1925-1945, ta thấy báo chí luôn là cơ quan ngôn luận của tổ chức cách mạng và đấu tranh mạnh mẽ với những xu hướng tư tưởng đối lập: đấu tranh với các tư tưởng, quan điểm chính trị, chính sách của chủ nghĩa đế quốc Pháp và bọn tay sai; chống chủ nghĩa quốc gia cải lương, những xu hướng thỏa hiệp, đầu hàng; những sai lầm tả khuynh và hữu khuynh trong nội bộ Đảng và trong các tổ chức quần chúng cách mạng...Và chính qua đó, đã tuyên truyền cho chủ nghĩa Mác-Lênin, truyền bá tư tưởng cộng sản vào Việt Nam, nâng cao nhận thức chính trị của quần chúng.

Ngay từ số 1 ngày 11-02-1931, Tạp chí Cộng sản, Tạp chí Lý luận và Chính trị của Trung ương Đảng Đông Dương, đã ghi ở Lời nói đầu rằng: “Mục đích của Đảng chúng ta, kịch liệt công kích những tư tưởng sai lầm, những xu hướng hoạt đầu và biệt phái, để làm cho nền tư tưởng và hành động trong Đảng được nhứt thống”. Chính cuộc đấu tranh tư tưởng, lý luận trên báo chí cách mạng, trong đó có báo chí cách mạng trong tù những năm 30 của thế kỷ XX đã góp phần quan trọng vào việc xây dựng và củng cố tư tưởng, chính trị cho đảng viên và quần chúng. Qua những cuộc khẩu chiến, bút chiến, tuyên truyền và thuyết phục của những người cộng sản, khuynh hướng báo chí trong xã hội đã ngả hẳn sang chủ nghĩa Mác và Đảng Cộng sản. Báo chí cách mạng đồng thời phải trải qua những mâu thuẫn gay gắt, cái cũ xung đột với cái mới, và cuối cùng cái mới dần dần lấn át cái cũ. Cho dù, báo chí cách mạng có những lúc cực đoan nhưng những tiếng nói đấu tranh mạnh mẽ như vậy đã giúp Đảng giữ vững lập trường, quan điểm của mình, tác động và định hướng dư luận xã hội, giúp quần chúng nhân dân hiểu thêm về đường lối của Đảng Cộng sản Đông Dương, cũng như tẩy chay với những tư tưởng phản động, sai lầm.

94 năm qua, lịch sử báo chí cách mạng gắn với những mốc son sáng chói của lịch sử cách mạng dân tộc: Vận động thành lập Đảng; huấn luyện cán bộ; chuẩn bị cơ sở lý luận, chính trị, tư tưởng, tổ chức cho việc thành lập Đảng ngày 3/2/1930; cổ vũ nhân dân làm cao trào cách mạng 1930-1931, phong trào vận động dân chủ 1936-1939, tiến tới tổng khởi nghĩa giành chính quyền năm 1945; đấu tranh sắc bén trên mặt trận chính trị - tư tưởng trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước; tiếp tục thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược là xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới của đất nước. Sau ngày thống nhất đất nước, báo chí ở nước ta đã phát triển khá nhanh về số lượng và chất lượng, hình thành hệ thống thông tấn, báo chí, phát thanh, truyền hình rộng khắp cả nước. Nội dung thông tin của báo chí ngày càng phong phú, hiệu quả, đóng góp trực tiếp vào sự nghiệp đổi mới của đất nước, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân, nâng cao vị thế của Việt Nam trong khu vực và trên trường quốc tế…

Trong thời kỳ phát triển bùng nổ của công nghệ thông tin và truyền thông hiện nay, báo chí cách mạng Việt Nam đứng trước nhiều cơ hội, đồng thời đối mặt với nhiều thách thức lớn chưa từng có tiền lệ. Thực tiễn cho thấy, nhu cầu tiếp nhận thông tin và phản ánh thông tin của các tổ chức và cá nhân trong xã hội hiện đại ngày nay ngày càng có xu hướng phát triển rộng lớn, thể hiện tính dân chủ, văn minh của xã hội, là xu thế không thể đảo ngược trong thời kỳ phát triển thịnh vượng của kỷ nguyên số, của cách mạng công nghiệp 4.0.

Trong khuôn khổ của bài viết này, người viết chỉ xin được đề cập đến một số thách thức mà báo chí cách mạng của chúng ta phải đối mặt hiện nay, những vấn đề đặt ra và đề xuất một vài ý tưởng để nền báo chí cách mạng Việt Nam thực sự là một trong những “quyền lực” đủ mạnh, góp phần bảo vệ Đảng, bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ Nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa của chúng ta. Những thách thức đó có thể khái quát như sau:

Thứ nhất,Chúng ta đều biết, nền tảng tư tưởng của Đảng chi phối toàn bộ hệ tư tưởng của xã hội vì Đảng với vai trò là người lãnh đạo Nhà nước và xã hội, được nhân dân tin tưởng, suy tôn, vai trò, trách nhiệm đó là thiêng liêng và bất khả xâm phạm, do đó, việc xây dựng và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng luôn là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, là vấn đề cốt lõi, có tính chiến lược của cách mạng Việt Nam giai đoạn hiện nay. Nhận thức rõ điều này, trong nhiều năm qua, đặc biệt là những năm gần đây, các thế lực thù địch, phần tử cơ hội cả ở trong nước và nước ngoài đã đẩy mạnh việc tuyên truyền chống phá Đảng, Nhà nước ta, chúng tập trung xuyên tạc, bóp méo sự thật, phủ nhận chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, cổ súy xã hội dân sự, đòi đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập, phủ nhận Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, Hiến pháp, pháp luật. Nói xấu, bôi nhọ nhằm hạ bệ lãnh tụ. Tập trung khai thác mặt trái của xã hội để tung tin đồn thất thiệt nhằm làm bất ổn xã hội. Lực lượng của chúng làm việc này tuy không đông nhưng tinh nhuệ, nắm bắt, xử lý thông tin nhanh, thuần thục sử dụng công nghệ thông tin, có thể chia thành 03 nhóm: i) Nhóm thứ nhất, tạm gọi là nhóm có chủ ý rõ ràng: Nhóm này nắm bắt, phân tích tâm lý đám đông rất nhanh, có trách nhiệm xây dựng mạng lưới, lợi dụng những vấn đề nổi cộm một cách hiệu quả để tạo điểm nóng. Ii) Nhóm thứ hai: là nhóm được bị mua chuộc, được trả bằng tiền để thực hiện những ý đồ của chủ thể. Nhóm này có đặc điểm manh động, sẵn sàng dùng mọi thủ đoạn để vu oan, công kích, kích động bạo lực; iii) Nhóm thứ ba: là nhóm vì tò mò, hiếu kỳ nhưng thiếu hiểu biết mà sử dụng mạng xã hội, blog cá nhân để chia sẻ thông tin thiếu lành mạnh, thậm chí đi ngược lại thuần phong, mỹ tục, chuẩn mực, đạo đức xã hội, những hành vi bạo lực hoặc nhằm vào các cơ quan công quyền, nhữnghành động như vậy vô tìnhđã đẩy bất ổn lên thành cao trào, nhận phản ứng dữ dội trên không gian mạng nhưng có thể lại nhận hậu quả thực trong đời sống xã hội…

Ảnh: Đồng chí Vũ Trọng Hà, Phó Vụ trưởng, Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo 94 Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương quán triệt Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị về "tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới" tại Hội nghị

Với những sự việc tạo thành điểm nóng trong thời gian vừa qua, chúng ta có thể thấy rõ phương thức, thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch, phần tử cơ hội. Chúng ta cũng phải thừa nhận những việc làm của chúng không phải là không có kết quả. Từ đó, chúng ta cũng nhìn nhận một cách thẳng thắn rằng, chúng ta đã có phần chậm chễ trong công tác dự báo, thông tin, định hướng dư luận xã hội; trong công tác quản lý nhà nước đối với mạng xã hội và blog cá nhân; trong việc đấu tranh trực diện với những phần tử “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong bộ máy Đảng, nhà nước, trong đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ… Có thể nói, hệ quả là khôn lường nếu không kịp thời xử lý một cách linh hoạt.

Thứ hai,Chúng ta đang vận hành phát triển nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Thành quả của kinh tế thị trường đã đem lại đời sống ấm no hơn cho nhân dân. Kinh tế phát triển đã tạo cả thế và lực mới cho Việt Nam đối với khu vực và quốc tế. Nhưng mặt trái của cơ chế thị trường đã có những tác động lớn tới xã hội, tới tư tưởng, hành vi ứng xử, đạo đức của dân chúng mà báo chí cũng là một trong những thành phần bị tác động mạnh mẽ nhất. Ở chiều hướng tiêu cực, một bộ phận cơ quan báo chí và đội ngũ người làm báo đã quên đi bổn phận, trách nhiệm, đạo đức nghề báo với những biểu hiện suy thoái khác nhau, nhẹ thì giật gân câu “view”, nặng hơn thì chuyên khai thác mặt trái để thổi phồng, hư cấu sự việc nhưng mang danh phản biện chính sách, một bộ phận khác thì nhân danh báo chí đe dọa nhằm trục lợi doanh nghiệp. Nhưngnguy hiểm nhất là xuyên tạc, bôi đen chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đi ngược lại với lợi ích của Đảng, Nhà nước và nhân dân…

Thứ ba,Công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, định hướng tư tưởng và dư luận xã hội của các cơ quan chức năng còn lạc hậu, thiếu nhạy bén, không muốn nói là tụt hậu xa so với thời cuộc, đó là một trong những “lỗ hổng” thông tin để các lực lượng thù địch lợi dụng. Trong công tác tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội, các cơ quan chức năng mới chỉ thực hiện được một nửa chức năng là tuyên truyền những gì mình có mà chưa nói được những gì người nghe cần. Nội dung tuyên truyền thường lạc hậu, nghèo nàn so với mạng xã hội. Trước mỗi sự việc có tính chất điểm nóng, báo chí thường đi sau, thậm chí bị mạng xã hội dẫn dắt, thiếu kiểm chứng, làm chệch hướng dư luận, gây bất ổn thêm tình hình.

Thứ tư,Công tác quản lý nhà nước chưa bắt kịp với tình hình thực tiễn và sự phát triển, biến đổi nhanh chóngcủa mạng xã hội. Việc xử lý vi phạm đối với các nhà mạng, các doanh nghiệp truyền thông, nhất là những doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài vi phạm luật pháp của Việt Nam chưa thực sự kịp thời, chưa đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ mới. Nhìn sang nhiều nước phát triển, một số nước đã xây dựng và ban hành các đạo luật nhằm ngăn chặn thông tin giả, thông tin xấu độc trên mạng xã hội, thậm chí yêu cầu cấm kinh doanh nếu xảy ra vi phạm như Đức, Singapore, Philippine…

Hơn 90 năm qua, báo chí cách mạng Việt Nam đã luôn đồng hành cùng đất nước, đóng góp tích cực và hiệu quả trong toàn bộ công cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, xây dựng chủ nghĩa xã hội, xây dựng đất nước phồn vinh. Nhìn tổng thể, chưa bao giờ đất nước ta có được cơ đồ như ngày nay, nhưng với tinh thần nhìn thẳng vào sự thật, nói đúng thực trạng, báo chí cách mạng Việt Nam ngày nay còn rất nhiều việc phải làm để thực sự xứng đáng là cơ quan “quyền lực” mềm góp phần vào công cuộc xây dựng và phát triển đất nước trong giai đoạn tiếp theo.

Thiết nghĩ, để làm tốt được việc đó, báo chí cần tập trung nghiên cứu, triển khai và hiện thực hóa một số nội dung sau:

Một là,Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XII về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới đặt ra yêu cầu, nhiệm vụ rất cấp bách, trong đó, nhiệm vụ tăng cường thông tin tích cực, đấu tranh phản bác, ngăn chặn hiệu quả thông tin xấu độc, quan điểm sai trái, thù địch trên các phương tiện truyền thông, nhất là trên không gian mạng… đã thể hiện sự chủ động vào cuộc, đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng về công tác này. Do vậy, các cấp ủy đảng, chính quyền phải thường xuyên quán triệt sâu, tổ chức thực hiện linh hoạt, với những biện pháp hiệu quả để đạt được mục tiêu đề ra. Trong đấu tranh, việc trước tiên phải làm là thường xuyên nghiên cứu, cập nhật, bổ sung, làm rõ và chủ động tuyên truyền sâu rộng về chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước phù hợp với mỗi thời kỳ cách mạng; kịp thời đấu tranh, phản bác và dập tắt tức thì nếu có thể các luận điệu sai trái, thù địch khi mới manh nha chứng nước.

Hai là, Các cơ quan báo chí tăng cường cập nhật, học hỏi phương thức hoạt động của báo chí thời kỳ 4.0, phù hợp với thông thông lệ quốc tế. Nâng cấp trang thiết bị khoa học kỹ thuật phục vụ việc tác nghiệp trong hoạt động chuyên môn của đội ngũ nhà báo. Tăng cường hợp tác quốc tế trên lĩnh vực báo chí. Thực hiện quy hoạch và tái cơ cấu các cơ quan báo chí từ Trung ương xuống địa phương theo hướng mỗi địa phương, đơn vị xây dựng một tổ chức đa phương tiện phục vụ hoạt động điều hành chung theo đúng tinh thần Quyết định số 362/QĐ-TTg ngày 3/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025.

Ba là, các cơ quan báo chí tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng về lý luận chính trị, nghiệp vụ chuyên môn đối với đội ngũ nhà báo. Tập trung đào tạo về kiến thức, kỹ năng dự báo, phân tích, tổng hợp nguồn thông tin; sử dụng thành thạo các phương thức, kỹ thuật thông tin để truyền tải trên tác phẩm báo chí; trình độ ngoại ngữ và những hiểu biết cơ bản khác.

Bốn là, các cơ quan chức năng của Đảng, Nhà nước và cả hệ thống chính trị phải coi mạng xã hội là một thực thể tồn tại khách quan trong xã hội hiện đại, không nên phân biệt, đối xử thiếu công bằng mà ngược lại, phải sử dụng, tận dụng triệt để và công khai đối với mạng xã hội để truyền tải thông tin chính thống của Đảng và Nhà nước ta. Ở nhiều nước trên thế giới, việc sử dụng mạng xã hội là phương tiện truyền thông chính thống được nhiều chính phủ các nước sử dụng, thậm chí, nguyên thủ, chính khách nhiều quốc gia trên thế giới coi mạng xã hội là phương tiện hữu hiệu để truyền tải thông điệp của chính phủ cũng như cá nhân.Đối với ta, việc đưa các bài báo chính thống lên mạng xã hội để định hướng mạng xã hội là việc rất nên làm của các cơ quan báo chí và những nhà báo chân chính. Tính lan truyền của mạng xã hội rất mạnh, người làm báo nếu tuyên truyền thông tin một cách đúng đắn thì bài báo đó, tờ báo đó càng trở nên uy tín, được bạn đọc tin tưởng và ngày càng lan tỏa mạnh mẽ. Đã đến lúc chúng ta cần phải nghiêm túc suy nghĩ và hiện thực hóa việc sử dụng mạng xã hội của Chính phủ, các thành viên Chính phủ vừa để truyền tải thông điệp, vừa tiếp nhận góp ý xây dựng nhà nước của nhân dân và các thành phần khác trong xã hội.

Năm là, xung kích trên mặt trận tư tưởng là nhiệm vụ trên hết và trước hết đối với các cơ quan báo chí và đội ngũ nhà báo của nền báo chí cách mạng Việt Nam. Điều này đòi hỏi, sự không ngừng học tập, rèn luyện, tu dưỡng của đội ngũ nhà báo.Mỗi nhà báo cần có tác phẩm hay, đúng và trúng để dẫn dắt dư luận, đây là nghĩa vụ, trách nhiệm và bổn phận của mình. Và với mạng xã hội bùng nổ như hiện nay, người làm báo phải trung thực với mình, cho dù làm báo ở cơ quan hay tham gia thông tin trên mạng xã hội. Mỗi người làm báo chân chính phải là hạt nhân chính trị của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Làm tốt được những điều đó, chúng ta tin tưởng rằng, nhiệm vụ tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới của nền báo chí cách mạng Việt Nam chắc chắn sẽ thu được những thắng lợi nhất định./.

Phạm Anh Thiện

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối

 


Các bài viết khác

Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng - văn hóa của Đảng trước yêu cầu mời - nhiệm vụ của Ngành Tuyên giáo

Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng - văn hóa của Đảng trước yêu cầu mời - nhiệm vụ của Ngành Tuyên giáo
19 giờ trước

Họp Tiểu ban Tuyên truyền Đại hội XIII của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2020 - 2025 phiên thứ ba

Họp Tiểu ban Tuyên truyền Đại hội XIII của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2020 - 2025 phiên thứ ba
2 ngày trước

Hội nghị giao ban cộng tác viên dư luận xã hội cấp Đảng ủy Khối phiên thường kỳ tháng 6/2020

Hội nghị giao ban cộng tác viên dư luận xã hội cấp Đảng ủy Khối phiên thường kỳ tháng 6/2020
12 ngày trước

Công tác tuyên truyền Đại hội đảng bộ các cấp trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2020 - 2025

Công tác tuyên truyền Đại hội đảng bộ các cấp trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2020 - 2025
25 ngày trước

• Thẩm định cuốn sách Lịch sử Đảng bộ cơ quan Ngân hàng Trung ương 1951 - 2020 (1 tháng trước)

• Hội nghị giao ban cộng tác viên dư luận xã hội cấp Đảng ủy Khối phiên thường kỳ tháng 5/2020 (1 tháng trước)

• Tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (1 tháng trước)

• Công tác tuyên giáo ở một số tổ chức đảng trong Đảng bộ Khối (2 tháng trước)

• Một số ảnh hưởng bước đầu của đại dịch Covid-19 đến nền kinh tế Việt Nam (2 tháng trước)

• Hội nghị giao ban Báo cáo viên cấp Đảng ủy Khối (2 tháng trước)

• Hội nghị giao ban Cộng tác viên dư luận xã hội cấp Đảng ủy Khối phiên thường kỳ tháng 4/2020 (2 tháng trước)

• Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tư tưởng, góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng ở các cơ quan Trung ương trong điều kiện hiện nay (2 tháng trước)

• Hội nghị giao ban cộng tác viên dư luận xã hội cấp Đảng ủy Khối phiên thường kỳ tháng 2/2020 (4 tháng trước)

• Hội nghị Thông tin chuyên đề quý I-2020 (4 tháng trước)