Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối thẩm định cuốn sách:Lịch sử Đảng bộ Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 1945-2020

25/08/2020 | 88

Từ ngày 17/8 đến 21/8/2020, Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối đã thẩm định nội dung cuốn sách “Lịch sử Đảng bộ Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 1945-2020” theo chức năng và thẩm quyền được giao.

 

1. Kết quả thẩm định, Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đã cho ý kiến bổ sung, đóng góp về phân kỳ lịch sử, tiêu đề các chương, mục; các sự kiện, nhân vật; về phương pháp diễn đạt v.v.. vào nội dung gồm 04 chương chính của bản thảo cuốn sách “Lịch sử Đảng bộ Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 1945-2020” gồm 374 trang in. Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối đã đóng góp ý kiến bằng văn bản và cho ý kiến trực tiếp vào bản thảo, định hướng hoàn thiện các phần: Lời giới thiệu, Kết luận và Phụ lục, nội dung 04 chương của bản thảo cuốn sách: Chương 1: Quá trình hình thành, phát triển cơ sở Đảng tại cơ quan Trung ương Đoàn sau Cách mạng Tháng Tám năm 1945 và trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1945-1954); Chương hai: Đảng bộ cơ quan Trung ương Đoàn trong thời kỳ xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và đấu tranh thống nhất nước nhà (1954-1975); Chương 3: Đảng bộ cơ quan Trung ương Đoàn lãnh đạo hoạt động của cơ quan và phong trào thanh thiếu nhi, góp phần khôi phục, phát triển kinh tế, xã hội, bảo vệ biên giới Tổ quốc và bước đầu thực hiện sự nghiệp đổi mới (1975-1996); Chương 4: Đảng bộ Trung ương Đoàn lãnh đạo cơ quan đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế (1996-2020).

 

Đồng chí Vũ Đức Nam, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối nhận định: Tổ Biên soạn cuốn sách “Lịch sử Đảng bộ Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 1945-2020” đã tiếp thu đầy đủ nội dung thẩm định của Đảng ủy Khối đối với cuốn sách và biên soạn, biên tập đúng quy trình; đảm bảo tính Đảng, tính khoa học trong nghiên cứu lịch sử, các sự kiện lịch sử của Đảng bộ Trung ương Đoàn. Các cứ liệu lịch sử nếu được bổ sung đầy đủ như yêu cầu thẩm định sẽ nâng cao tính xác thực cho cuốn sách, nâng cao tác dụng giáo dục chính trị tư tưởng, nhất là cho các tầng lớp thanh, thiếu nhi. Bố cục cuốn sách “Lịch sử Đảng bộ Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 1945-2020” là hợp lý, khoa học, lôgic; các tên chương, mục đảm bảo chính xác với phân kỳ lịch sử, thống nhất với nội dung của lịch sử Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương 1948-2018.

Đồng chí vũ Đức Nam nêu rõ: Cuốn sách “Lịch sử Đảng bộ Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 1945-2020” về cơ bản đã làm rõ được nét đặc trưng của công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ Trung ương Đoàn đối với cán bộ, đảng viên, đoàn viên, thanh thiếu niên, tái hiện được bức tranh lịch sử sinh động, chân thực và quá trình xây dựng phong trào Đoàn ngày càng lớn mạnh, của Đảng bộ Trung ương Đoàn qua các thời kỳ. Cuốn sách được hoàn thành góp phần giáo dục truyền thống, khơi dậy niềm tự hào của cán bộ, đảng viên, công chức và người lao động của Trung ương Đoàn; tạo động lực để Đảng bộ Trung ương Đoàn tiếp tục phát huy truyền thống, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ xây dựng Đảng, xây dựng phong trào Đoàn, thanh thiếu niên góp phần củng cố hệ thống chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh của đất nước trong thời kỳ mới.

Thay mặt Tổ Biên soạn cuốn sách tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của Đảng ủy Khối, ý kiến của các nhà khoa học, các nhà nghiên cứu để tiếp tục hoàn thiện cuốn sách, kịp thời xuất bản theo đúng kế hoạch, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khẳng định, đây là công trình khoa học, lịch sử đảng có ý nghĩa thiết thực chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Ngành Tuyên giáo của Đảng, đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng bộ Trung ương Đoàn lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025 tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

2. Về công tác tuyên truyền sau khi cuốn sách được xuất bản, Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối đề nghị Đảng ủy, Ban Chỉ đạo và Tổ Biên soạn cuốn sách tiếp thu những ý kiến đóng góp, đồng thời, bổ sung, chỉnh sửa bố cục và nội dung để hoàn chỉnh bản thảo trước khi xin giấy phép in, phát hành. Đồng thời, Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối đề xuất: (1) Tiếp tục sưu tầm, tập hợp và lưu trữ hệ thống tư liệu lịch sử theo hệ thống phục vụ công tác bổ sung, tái bản cuốn Lịch sử Đảng bộ Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trong những năm tiếp theo. Tăng cường chỉ đạo công tác nghiên cứu, sưu tầm, biên soạn lịch sử ở đảng bộ, chi bộ trực thuộc; biên soạn tư liệu truyền thống ở các ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị, (2) Phát hành cuốn Lịch sử Đảng bộ Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 1945-2020 tới cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động thuộc ngành. Phát động việc nghiên cứu, học tập và tìm hiểu lịch sử Đảng bộ Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trong hệ thống đào tạo của ngành trong các kỳ sinh hoạt đảng ở các chi bộ cũng như các buổi sinh hoạt của các tổ chức đoàn thể nhằm giáo dục truyền thống yêu nước, cách mạng, truyền thống lịch sử Đảng bộ Trung ương Đoàn cho thế hệ trẻ, (3) Đưa cuốn sách Lịch sử Đảng bộ Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 1945-2020 vào các thiết chế văn hóa: Phòng Truyền thống Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, Thư viện Quốc gia Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam; giới thiệu các nghiên cứu, bình luận chuyên sâu về lịch sử Đảng bộ Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh nhằm phổ biến rộng rãi các giá trị lịch sử truyền thống của Đảng bộ Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên, nhân dân, đặc biệt là tầng lớp thanh thiếu niên./.

Bùi Thị Tuyết Mai

(Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối)

 

 


Các bài viết khác

Hội nghị giao ban cộng tác viên dư luận xã hội cấp Đảng ủy Khối phiên thường kỳ tháng 9/2020

Hội nghị giao ban cộng tác viên dư luận xã hội cấp Đảng ủy Khối phiên thường kỳ tháng 9/2020
2 ngày trước

Hội nghị tập huấn nghiệp vụ đội ngũ cộng tác viên nghiên cứu dư luận xã hội Đảng bộ Khối năm 2020

Hội nghị tập huấn nghiệp vụ đội ngũ cộng tác viên nghiên cứu dư luận xã hội Đảng bộ Khối năm 2020
3 ngày trước

Hội nghị Thông tin chuyên đề quý III/2020

Hội nghị Thông tin chuyên đề quý III/2020
11 ngày trước

Vai trò của công tác tư tưởng trong quản lý hoạt động xuất bản hiện  nay

Vai trò của công tác tư tưởng trong quản lý hoạt động xuất bản hiện nay
15 ngày trước

• Giao ban cộng tác viên dư luận xã hội cấp Đảng ủy Khối phiên thường kỳ tháng 8/2020 (1 tháng trước)

• Hôi nghị Báo cáo viên cấp Đảng ủy Khối tháng 8 năm 2020 (1 tháng trước)

• Ngành Tuyên giáo của Đảng - 90 năm đồng hành cùng dân tộc (1 tháng trước)

• Hội nghị giao ban cộng tác viên dư luận xã hội cấp Đảng ủy Khối phiên thường kỳ tháng 7/2020 (2 tháng trước)

• Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng - văn hóa của Đảng trước yêu cầu mời - nhiệm vụ của Ngành Tuyên giáo (2 tháng trước)

• Họp Tiểu ban Tuyên truyền Đại hội XIII của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2020 - 2025 phiên thứ ba (2 tháng trước)

• Hội nghị giao ban cộng tác viên dư luận xã hội cấp Đảng ủy Khối phiên thường kỳ tháng 6/2020 (3 tháng trước)

• Công tác tuyên truyền Đại hội đảng bộ các cấp trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2020 - 2025 (3 tháng trước)

• Thẩm định cuốn sách Lịch sử Đảng bộ cơ quan Ngân hàng Trung ương 1951 - 2020 (3 tháng trước)

• Hội nghị giao ban cộng tác viên dư luận xã hội cấp Đảng ủy Khối phiên thường kỳ tháng 5/2020 (4 tháng trước)