Ban Tổ chức Trung ương triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022

05/07/2022 | 587

Chiều 4-7, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương chủ trì hội nghị.

 

Các đại biểu dự hội nghị.

Đồng chí Mai Văn Chính, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực, Bí thư Đảng ủy cơ quan đồng chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí Lãnh đạo Ban, đại diện lãnh đạo Đảng ủy Khối Các cơ quan Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng cùng toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong Ban.

Triển khai đồng bộ, hiệu quả

6 tháng đầu năm 2022, với sự quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Ban; sự nỗ lực, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức trong toàn cơ quan, Ban Tổ chức Trung ương đã triển khai hoàn thành một khối lượng công việc lớn, nổi bật là:

(1) Tập trung tham mưu hoàn thành 12/19 đề án thuộc chương trình công tác năm, theo đó đã tham mưu Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành 1 Nghị quyết, 3 Quy định, 2 Quyết định, 2 Kết luận; chủ trì ban hành 3 Hướng dẫn về công tác tổ chức xây dựng Đảng, góp phần cụ thể hóa và tổ chức thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Đặc biệt, đã tham mưu trình Hội nghị Trung ương 5 (khóa XIII) ban hành Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 16-6-2022 “Về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đảng viên trong giai đoạn mới”. Tích cực chuẩn bị Đề án trình Hội nghị Trung ương 6 khóa XIII “Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa X) về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị”.

(2) Tham mưu tổng kết việc thực hiện quản lý biên chế cán bộ, công chức, viên chức của hệ thống chính trị giai đoạn 2016-2021, đề xuất biên chế giai đoạn 2022-2026. Hoàn thiện các Báo cáo, Tờ trình, dự thảo Quyết định tổng biên chế hệ thống chính trị giai đoạn 2022-2026 và Quy định về quản lý biên chế thống nhất của hệ thống chính trị. Triển khai sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25-10-2017 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

(3) Tích cực hoàn thành, tham mưu Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành một số quy định, kết luận quan trọng về công tác cán bộ; trong đó, lần đầu tiên Bộ Chính trị ban hành Kết luận số 35-KL/TW, ngày 5-5-2022 về danh mục chức danh, chức vụ lãnh đạo và tương đương của hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở; ban hành Quy định số 65-QĐ/TW, ngày 28-4-2022 “về luân chuyển cán bộ” nhằm tiếp tục đổi mới công tác luân chuyển cán bộ, bảo đảm chặt chẽ, dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch, công bằng, không để xảy ra tiêu cực trong công tác cán bộ. Tham mưu Ban Bí thư lần đầu tiên ban hành Quy định số 57-QĐ/TW, ngày 8-2-2022 về đối tượng, tiêu chuẩn và phân cấp đào tạo lý luận chính trị với 6 điểm mới, thể hiện quyết tâm cao trong việc cụ thể hóa, đảm bảo đồng bộ công tác đào tạo lý luận chính trị với việc đổi mới công tác cán bộ theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

(4) Tham mưu Bộ Chính trị ban hành Quy định số 58-QĐ/TW, ngày 8-2-2022 một số vấn đề về Bảo vệ chính trị nội bộ; Quyết định số 59-QĐ/TW, ngày 8-2-2022 của Bộ Chính trị về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Tiểu ban Bảo vệ chính trị nội bộ Trung ương. Chủ động, phối hợp nắm chắc tình hình an ninh chính trị, kịp thời phát hiện những vấn đề phức tạp liên quan đến công tác bảo vệ chính trị nội bộ, nhất là vấn đề chính trị hiện nay trong cán bộ, đảng viên.

(5) Tổ chức thành công Lễ trao giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng mang tên Búa liềm vàng lần thứ VI - năm 2021. Ban hành Kế hoạch tổ chức Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (giải Búa Liềm vàng) lần thứ VII - năm 2022, theo dõi, đôn đốc các địa phương, đơn vị hưởng ứng, triển khai. Đến nay, đã có 46/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương gửi báo cáo tình hình triển khai về Ban Tổ chức Trung ương. Ban hành, triển khai Kế hoạch thông tin, tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; Kế hoạch bồi dưỡng kiến thức về xây dựng Đảng cho phóng viên, biên tập viên các cơ quan thông tấn, báo chí năm 2022; phối hợp xây dựng kế hoạch tổ chức các lớp bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng sáng tạo tác phẩm về xây dựng Đảng cho các phóng viên, biên tập viên trong cả nước.

(6) Triển khai nghiên cứu 2 đề tài cấp Nhà nước; quản lý khoa học 10 đề tài, đề án do Hội đồng khoa học các cơ quan Đảng Trung ương và 25 đề tài, đề án do Hội đồng khoa học Ban Tổ chức Trung ương quản lý; phối hợp đơn vị liên quan tổ chức 21 hội thảo, tọa đàm khoa học về công tác xây dựng Đảng và công tác cán bộ. Thực hiện tốt việc thẩm định, phản biện các đề án, triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu khoa học, cung cấp thông tin về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị.

(7) Thường xuyên hướng dẫn các cấp uỷ, tổ chức đảng trong quá trình triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Trung ương về công tác tổ chức xây dựng Đảng. Thẩm định, cho ý kiến vào một số đề án, đề tài; trả lời các công văn về tổ chức bộ máy, biên chế, cơ sở đảng, đảng viên và bảo vệ chính trị nội bộ. Kịp thời tổ chức 4 hội nghị trực tuyến quán triệt các văn bản mới về công tác tổ chức xây dựng Đảng. Thực hiện nền nếp việc phối hợp với Bộ Nội vụ trao đổi, giải đáp các đề xuất, kiến nghị của các địa phương, đơn vị. 6 tháng đầu năm, đã trao đổi, giải đáp 143 kiến nghị, đề xuất về công tác tổ chức xây dựng Đảng, qua đó kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, không để tồn đọng kéo dài.

9 nhiệm vụ trọng tâm
Trong 6 tháng cuối năm 2022, Ban Tổ chức Trung ương triển khai một số nhiệm vụ sau:

Một là, tiếp tục triển khai, thực hiện các đề án, nhiệm vụ được Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao bảo đảm chất lượng và tiến độ, trong đó có 7 đề án phải hoàn thành theo chương trình công tác năm 2022 gồm: 1 đề án trình Ban Chấp hành Trung ương, 3 đề án trình Bộ Chính trị, 3 đề án trình Ban Bí thư. Tập trung cao độ hoàn thành Đề án tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa X về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị, trình Hội nghị Trung ương 6 (khóa XIII).

Hai là, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa XIII “Về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đảng viên trong giai đoạn mới”, tham mưu Bộ Chính trị ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW.

Ba là, tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng toàn diện theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Kiên quyết, kiên trì tham mưu thực hiện đồng bộ 5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trong Kết luận số 21-KL/TW tại Hội nghị lần thứ tư, Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII và 11 nhóm nhiệm vụ trọng tâm trong Kế hoạch số 03-KH/TW của Bộ Chính trị.

Bốn là, tham mưu Bộ Chính trị ban hành Kết luận về nâng cao hiệu quả công tác quản lý biên chế của hệ thống chính trị giai đoạn 2022-2026; Quy định về quản lý biên chế thống nhất của hệ thống chính trị; Quyết định tổng biên chế của hệ thống chính trị; Danh mục vị trí việc làm của hệ thống chính trị. Hoàn thành sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khoá XII về sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả.

Năm là, tham mưu triển khai thực hiện đồng bộ các khâu trong công tác cán bộ và tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ. Phê duyệt việc rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2020 - 2025, 2021-2026 và xây dựng quy hoạch cán bộ giai đoạn 2025 - 2030, 2026-2031 đối với cán bộ diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý. Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ ở nước ngoài năm 2023, tiếp tục triển khai các chương trình đào tạo, bồi dưỡng theo Thỏa thuận hợp tác. Phối hợp với Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo cải cách tiền lương Nhà nước để nghiên cứu xây dựng “Quyết định của Ban Bí thư về chế độ tiền lương mới thay thế Quyết định số 128-QĐ/TW ngày 14-12-2004 và các văn bản liên quan” ngay sau khi chế độ tiền lương mới được ban hành. Thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, kỹ lưỡng công tác rà soát, thẩm định, thẩm tra, xác minh và kết luận rõ tiêu chuẩn chính trị cán bộ phục vụ công tác cán bộ, đảng viên.

Sáu là, xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở đảng vững mạnh gắn với xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở, xây dựng đội ngũ đảng viên. Tham mưu Bộ Chính trị chỉ đạo khắc phục bất cập trong tổ chức kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp năm 2021. Tham mưu hướng dẫn kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. Trình Ban Bí thư ban hành Hướng dẫn “Thí điểm sinh hoạt đảng theo tổ đảng ở chi bộ có đông đảng viên và các hình thức sinh hoạt đảng đối với đảng bộ cơ sở, chi bộ có tính chất đặc thù hoặc trong điều kiện, hoàn cảnh đặc biệt”.

Bảy là, thực hiện tốt công tác tuyên truyền, tổng kết thực tiễn, nghiên cứu khoa học về tổ chức xây dựng Đảng. Tiếp tục nắm tình hình, đôn đốc việc hưởng ứng Giải Búa liềm vàng, chuẩn bị các điều kiện tiếp nhận tác phẩm, chấm sơ khảo, chung khảo Giải Búa liềm vàng lần thứ VII - năm 2022. Đẩy mạnh tuyên truyền các hoạt động của Ban và của Ngành, nhất là việc thực hiện các đề án, nhiệm vụ năm 2022 và các văn bản của Trung ương về công tác tổ chức xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Phối hợp tổ chức các lớp bồi dưỡng kiến thức về xây dựng Đảng cho phóng viên, biên tập viên các cơ quan thông tấn, báo chí năm 2022. Tiếp tục triển khai nghiên cứu 2 đề tài cấp Nhà nước, 7 đề tài cấp Ban Đảng, 11 đề tài cấp Ban. Tăng cường khảo sát thực tế, đánh giá các mô hình thí điểm, nghiên cứu nhân rộng những mô hình mới, cách làm sáng tạo, hiệu quả ở các cấp.

Tám là, tăng cường kiểm tra, hướng dẫn về công tác tổ chức xây dựng Đảng. Hoàn thành đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả kế hoạch khảo sát của các ban chỉ đạo, tổ biên tập xây dựng đề án trình Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, góp phần củng cố cơ sở thực tiễn, nâng cao chất lượng đề án. Tham gia các Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị về việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; các Đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực kiểm tra việc việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm và công tác giám định, định giá.

Chín là, chú trọng xây dựng nội bộ cơ quan và Ngành tổ chức xây dựng Đảng. Hoàn thành việc rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp vụ, cấp phòng và tương đương giai đoạn 2021-2026 và giai đoạn 2026-2031 của Ban. Duy trì nền nếp, hiệu quả việc tổ chức các hội nghị giao ban của Ban và của Ngành. Tổng kết phong trào thi đua “Ngành Tổ chức xây dựng Đảng đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua vừa phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19 vừa hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”.

Đồng chí Trương Thị Mai phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương bày tỏ niềm vui mừng được gặp mặt toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong Ban sau một thời gian dài tổ chức các hội nghị trực tuyến, giới hạn người tham dự để phòng chống dịch Covid-19; biểu dương, đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong Ban, đồng thời cảm ơn sự phối hợp, giúp đỡ có hiệu quả của các ban, bộ, ngành, địa phương.

Đồng chí Trương Thị Mai khẳng định, trong 6 tháng qua, dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức do ảnh hưởng của dịch bệnh, Ban Tổ chức Trung ương vẫn hoàn thành một khối lượng lớn công việc, đáp ứng tiến độ và yêu cầu đề ra, trong đó, có nhiều công việc khó khăn, phức tạp như tham mưu công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị; tham mưu công tác quản lý biên chế thống nhất của hệ thống chính trị; tham mưu xây dựng danh mục các chức danh, chức vụ lãnh đạo và tương đương của hệ thống chính trị; công tác bảo vệ chính trị nội bộ; củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng, nâng cao chất lượng đảng viên…
Nhấn mạnh 6 tháng cuối năm, công việc của Ban Tổ chức Trung ương hết sức nặng nề, đồng chí Trương Thị Mai đề nghị các cục, vụ, đơn vị tăng cường sự chủ động, đổi mới phương pháp, lề lối làm việc, nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện các nhiệm vụ được phân công; bảo đảm sự đồng bộ, thống nhất, đoàn kết trong cơ quan; chú trọng nâng cao chất lượng công tác phối hợp giữa Ban Tổ chức Trung ương với các ban, bộ, ngành, địa phương; đẩy mạnh kiểm tra, giám sát về công tác tổ chức cán bộ.
Đồng chí Trương Thị Mai mong muốn mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong Ban cần không ngừng tu dưỡng, phấn đấu, nâng cao năng lực, phẩm chất chính trị, đạo đức, gương mẫu trong công tác, ra sức thi đua xây dựng Đảng bộ cơ quan Ban Tổ chức Trung ương ngày càng trong sạch, vững mạnh, luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của cơ quan tham mưu chiến lược về công tác cán bộ, xứng đáng với sự kỳ vọng của Đảng, sự tin tưởng của Nhân dân.

Đồng chí Trương Thị Mai trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho các đảng viên trong Đảng bộ.

Nhân dịp này, Lãnh đạo Ban đã trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho các đồng chí: Hoàng Đăng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Nguyễn Văn Tùng, Vụ trưởng Vụ Địa phương I; Hà Chính Nghĩa, Phó Chánh Văn phòng Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương. 

Đồng chí Đỗ Việt Hà, Phó Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan Trung ương tặng Bằng khen của Đảng ủy Khối Các cơ quan Trung ương cho đồng chí Phan Thăng An, Cục trưởng Cục bảo vệ chính trị nội bộ, Phó Bí thư Đảng ủy cơ quan (ảnh trên) với thành tích 5 năm liền hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (2017-2021).

 

 


Các bài viết khác

Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Quy định số 80-QĐ/TW và Thông báo kết luận số 20-TB/TW của Bộ Chính trị

Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Quy định số 80-QĐ/TW và Thông báo kết luận số 20-TB/TW của Bộ Chính trị
hôm qua

Chi bộ Ban Tổ chức Đảng ủy Khối tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2022 - 2025

Chi bộ Ban Tổ chức Đảng ủy Khối tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2022 - 2025
1 tháng trước

Hội nghị sơ kết công tác tổ chức xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2022, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022

Hội nghị sơ kết công tác tổ chức xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2022, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022
3 tháng trước

Nhìn lại 15 năm công tác tổ chức xây dựng Đảng ở Đảng bộ Khối các cơ quan  Trung ương

Nhìn lại 15 năm công tác tổ chức xây dựng Đảng ở Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương
5 tháng trước

• Sơ kết việc thực hiện Quy định số 98-QĐ/TW ngày 7-10-2017 của Bộ Chính trị về luân chuyển cán bộ (7 tháng trước)

• Ngành Tổ chức xây dựng Đảng tổng kết công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022 (8 tháng trước)

• Công tác quản lý đảng viên và những vấn đề cần quan tâm (8 tháng trước)

• Triển khai thực hiện Quy định số 34-QĐ/TW của Ban Bí thư, các đảng ủy đơn vị sự nghiệp Trung ương phát huy vai trò lãnh đạo toàn diện, xây dựng đảng bộ trong sạch, vững mạnh (9 tháng trước)

• Tập trung củng cố tổ chức, nâng cao năng lực lãnh đạo của các cấp ủy cơ sở và chi bộ trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (10 tháng trước)

• Một số nội dung chính trong quy trình chuyển giao, tiếp nhận tổ chức đảng, đảng viên trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (11 tháng trước)

• Vai trò của công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong công tác xây dựng đảng ở Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (1 năm trước)

• Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021 (1 năm trước)

• Tăng cường công tác quản lý đảng viên ở Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (1 năm trước)

• Một số kết quả công tác tổ chức xây dựng Đảng trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2015 - 2020 (1 năm trước)