Ban Tổ chức Trung ương quán triệt, triển khai Quy định 205-QĐ/TW về kiểm soát quyền lực, chống chạy chức chạy quyền

03/12/2019 | 8327

Chiều 2-12, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến quán triệt, triển khai thực hiện Quy định số 205-QĐ/TW ngày 23-9-2019 của Bộ Chính trị về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền; đánh giá tình hình, kết quả thực hiện công tác tổ chức xây dựng Đảng tháng 11-2019, đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm tháng 12-2019 và thời gian tiếp theo.

Ảnh: Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương phát biểu kết luận Hội nghị.

Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương và đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương chủ trì Hội nghị. Các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương: Hà Ban, Mai Văn Chính và đồng chí Quản Minh Cường, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương cùng tham dự Hội nghị.

Hội nghị được tổ chức trực tuyến tại 71 điểm cầu trên cả nước với sự tham dự của nhiều đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng là bí thư ban cán sự đảng, đảng đoàn, bí thư, phó bí thư tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương; các đồng chí lãnh đạo các cơ quan, ban, bộ, ngành ở Trung ương, địa phương; lãnh đạo vụ tổ chức cán bộ (ban tổ chức) các cơ quan, ban, bộ, ngành ở Trung ương và toàn thể cán bộ, công chức cơ quan tổ chức cấp ủy, nội vụ trực thuộc cấp tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương quán triệt Quy định 205-QĐ/TW tại điểm cầu Ban Tổ chức Trung ương.

Đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương nêu khái quát tình hình xây dựng Đề án và quán triệt những nội dung cơ bản triển khai Quy định số 205-QĐ/TW về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền. Đồng chí nhấn mạnh “Quy định số 205-QĐ/TW là điểm nổi bật trong tham mưu về công tác cán bộ của Ngành Tổ chức xây dựng Đảng; là bước cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và các nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị về xây dựng Đảng và công tác cán bộ, đi trúng vào những vấn đề nhức nhối trong công tác cán bộ tồn tại suốt nhiều nhiệm kỳ vừa qua”.

Trải qua 20 tháng chuẩn bị từ lúc khởi thảo, với 4 phần, 15 điều được thiết kế chặt chẽ, Quy định số 205-QĐ/TW được thiết kế chặt chẽ, hệ thống lại các văn bản trước đây của Đảng nhưng vẫn đề cập đến nhiều điểm mới như: (1) Xác định các chủ thể có quyền hạn, trách nhiệm trong công tác cán bộ một cách cụ thể; (2) Quy định rõ về hành vi: nhận diện rõ thế nào là chạy chức, chạy quyền; (3) Bổ sung chế tài. Hình thức xử lý đối với người vi phạm; (4) Đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhấn mạnh tính tự giác và xây dựng Đảng về đạo đức; (5) Quy định bảo đảm tính khách quan cho những người thực thi nhiệm vụ, ngăn chặn tiêu cực có thể xảy ra trong công tác cán bộ.

Ảnh: Các đồng chí Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Mai Văn Chính, Hà Ban và các đại biểu dư Hội nghị tại điểm cầu Đảng ủy Khối Các cơ quan Trung ương.

Để Quy định số 205-QĐ/TW đi vào đời sống, tổ chức đảng các cấp, nhất là cấp cơ sở, khâu tổ chức thực hiện phải tập trung vào các giải pháp: Một là, đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đề cao ý thức trách nhiệm của người đứng đầu, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị. Hai là, cụ thể hóa các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng, hoàn thiện hệ thống quy chế, quy định, đồng bộ về công tác cán bộ ở tất cả các khâu. Ba là, nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy định của cấp ủy, tổ chức đảng các cấp. Bốn là, phát huy vai trò của các cơ quan dân cử, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị xã hội, báo chí truyền thông và nhân dân. Năm là, tập trung giải quyết tình trạng mất đoàn kết nội bộ hoặc đơn, thư khiếu nại, tố cáo theo quy định, nhất là những nơi có biểu hiện nội bộ mất đoàn kết, có biểu hiện sai phạm, có vấn đề phức tạp nảy sinh, những bức xúc mà đảng viên và nhân dân phản ánh; xây dựng, thực hiện đoàn kết thống nhất trong đảng. Sáu là, nhận diện rõ 6 hành vi chạy chức, chạy quyền và 8 hành vi bao che, tiếp tay cho chạy chức, chạy quyền nêu trong Quy định.

Về tình hình, kết quả thực hiện công tác tổ chức xây dựng Đảng tháng 11-2019, toàn Ngành Tổ chức xây dựng Đảng đã chủ động nghiên cứu, cụ thể hóa, tổ chức thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp, đạt nhiều kết quả tích cực, cụ thể:

Tham mưu cơ bản hoàn thành 15/17 đề án, nhiệm vụ (chiếm khoảng 88,02%) theo Chương trình công tác năm 2019 của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng được triển khai đồng bộ, toàn diện; các cấp ủy đã nghiêm túc triển khai, quán triệt Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị và các kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu XIII của Đảng; Ban Tổ chức Trung ương đã kịp thời ban hành Công văn số 9723 hướng dẫn bổ sung về thời điểm thực hiện số lượng cấp ủy viên đối với những nơi sáp nhập, hợp nhất đơn vị hành chính cấp xã, cấp huyện và tương đương nêu tại Hướng dẫn số 26. Tiếp tục tham mưu hoàn thiện Báo cáo tổng kết công tác nhân sự Đại hội XII của Đảng và Phương hướng công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; các báo cáo về tình hình cán bộ diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý; đề xuất nhân sự các địa phương, ban, bộ, ngành cơ quan ở Trung ương;...làm cơ sở chuẩn bị nhân sự cho nhiệm kỳ mới và các nhiệm kỳ tiếp theo.

Một số địa phương, cơ quan, đơn vị đã làm việc với Ban Tổ chức Trung ương, báo cáo, xin ý kiến về công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng, trong đó có công tác chuẩn bị nhân sự cho nhiệm kỳ mới và các nhiệm kỳ tiếp theo. Trong tháng, Ban đã phê duyệt quy hoạch đối với 30 lượt cán bộ diện Trung ương quản lý, nâng tổng số lượt cán bộ được phê duyệt từ đầu năm đến nay gần 560 lượt; thẩm định 133 lượt nhân sự diện Trung ương quản lý trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư quyết định phân công, chỉ định, bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử, nâng tổng số lượt cán bộ được thẩm định từ đầu năm đến nay là 854 lượt; thẩm định tiêu chuẩn chính trị đối với 88 trường hợp diện Trung ương quản lý; nâng tổng số trường hợp cán bộ được thẩm tiêu chuẩn chính trị từ đầu năm đến nay là 1.077 trường hợp; phối hợp tổ chức 2 lớp bồi dưỡng kiến thức mới thứ ba, thứ tư cho 86 đồng chí cán bộ quy hoạch cấp chiến lược khóa XIII; tổ chức 5 đoàn đi nghiên cứu, học tập tại nước ngoài theo chương trình hợp tác quốc tế về đào tạo; 13 đoàn phân cấp đào tạo, bồi dưỡng theo Đề án 165, nâng tổng số đoàn được phân cấp trong 11 tháng đầu năm 2019 là 38/46 đoàn.

Các nghị quyết về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, xây dựng đội ngũ cán bộ đã được các cấp ủy, tổ chức đảng lãnh đạo, chỉ đạo triển khai quyết liệt, tích cực, toàn diện, có hiệu quả, nhất là việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động đạt được kết quả bước đầu quan trọng.

Công tác tuyên truyền về xây dựng Đảng, công tác xây dựng nội bộ Ngành Tổ chức xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh đạt được những kết quả tích cực. Đã có 1.660 tác phẩm tham dự Giải Búa liềm vàng lần thứ IV - năm 2019 gửi về Ban Tổ chức Giải Báo chí toàn quốc về Xây dựng Đảng mang tên Búa liềm vàng. Công tác chuẩn bị cho Lễ tổng kết và trao Giải năm 2019 đang được tích cực triển khai thực hiện, dự kiến vào ngày 16-1-2019.

Trong tháng 12 và thời gian tiếp theo, đồng chí Phạm Minh Chính yêu cầu toàn Ngành Tổ chức xây dựng Đảng tập trung triển khai thực hiện một số nội dung trọng tâm sau:

1. Tiếp tục hoàn thiện Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII: tiếp thu ý kiến các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng và tập thể, cá nhân có thẩm quyền để hoàn thiện Dự thảo Báo cáo, chuẩn bị thảo luận tại phiên họp của Tiểu ban Điều lệ Đảng và tiến hành các bước tiếp theo.

2. Hoàn thành các nhiệm vụ theo Chương trình, Kế hoạch công tác năm 2019; triển khai xây dựng kế hoạch công tác năm 2020: tập trung hoàn thành các đề án trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư và cấp ủy các cấp bảo đảm tiến độ, chất lượng và yêu cầu; trong đó, khẩn trương hoàn thiện đề án, nhiệm vụ báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư; đồng thời, triển khai đăng ký đề án, nhiệm vụ công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2020 theo hướng tập trung trọng tâm công tác đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng, hoàn thiện Chương trình, kế hoạch công tác năm 2020 của cơ quan tổ chức cấp ủy các cấp sau khi được Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy các cấp phê duyệt.

3. Tiếp tục tham mưu công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng: Tập trung thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW và Hướng dẫn 26 hướng dẫn thực hiện Chỉ thị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Tiếp tục nghiên cứu, tham mưu xây dựng phương hướng công tác nhân sự cấp ủy các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; hoàn thành, rà soát, bổ sung quy hoạch các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư về bổ sung, sửa đổi Hướng dẫn thực hiện Quy chế bầu cử trong Đảng cho phù hợp với tình hình thực tiễn hiện nay; xây dựng tiêu chuẩn, tiêu chí, số lượng đại biểu các địa phương, cơ quan, đơn vị dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Hoàn thiện dự thảo Hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương về thực hiện chính sách, chế độ đối với cán bộ không đủ tuổi tái cử cấp ủy, chính quyền, mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp. Tích cực nghiên cứu, chuẩn bị các nội dung tham mưu trình Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương tại các hội nghị Trung ương vào đầu năm 2020.

4. Tiếp tục tham mưu thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, quy định của Trung ương về công tác tổ chức xây dựng Đảng gắn với công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp tiến tới đại hội XIII của Đảng: thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII gắn với Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị và các quy định về trách nhiệm nêu gương; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi có hiệu quả, từng bước làm cho “một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên” suy thoái ngày càng giảm bằng những giải pháp mạnh mẽ, kịp thời, phù hợp; kịp thời khen thưởng, biểu dương những tấm gương tiêu biểu, nhắc nhở những người thực hiện chưa tốt và xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm. Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII về đổi mới tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Tiếp tục rà soát chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các tổ chức, cơ quan, đơn vị, nhất là các cơ quan hợp nhất, sáp nhập; tăng cường phân cấp, phân quyền đi đôi với kiểm tra, giám sát và kiểm soát quyền lực. Kịp thời làm công tác tư tưởng, giải quyết chế độ, chính sách đối với các đối tượng chịu tác động trực tiếp bởi việc sắp xếp lại tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế. Bám sát nhóm nhiệm vụ, giải pháp, 2trọng tâm, 5 đột phá theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, toàn diện, đồng bộ, hiệu quả công tác cán bộ. Thực hiện nghiêm cơ chế đánh giá, bố trí, sử dụng cán bộ; cơ chế bồi dưỡng, đào tạo, bố trí, sử dụng cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ là người dân tộc thiểu số gắn với việc chuẩn bị nhân sự đại hội đảng bộ các cấp. Triển khai, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Quy định 205-QĐ/TW của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ, chống chạy chức chạy quyền. Kiên quyết không để lọt người kém năng lực, phẩm chất vào bộ máy hệ thống chính trị, nhưng đồng thời không bỏ sót người có đức, có tài để tham gia, bố trí vào cấp ủy và các chức vụ tương xứng.

5. Thực hiện tốt các nhiệm vụ thường xuyên khác: (1) Thực hiện tốt công tác nhân sự thường xuyên, bảo đảm dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch, kịp thời, đúng quy định; kiên quyết chống tiêu cực. (2) Tiếp tục tăng cường công tác xây dựng, củng cố các loại hình tổ chức cơ sở đảng gắn với xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở; xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên; hoàn thành tổng điều tra tình hình đội ngũ đảng viên; hướng dẫn thực hiện nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng. (3) Tập trung tham mưu cấp ủy thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ Đảng nhằm bảo vệ đường lối và nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ tổ chức, cán bộ, đảng viên; tập trung thẩm định tiêu chuẩn chính trị phục vụ công tác cán bộ, đảng viên, nhất là công tác nhân sự đại hội đảng bộ các cấp. (4) Triển khai Đề án “Xây dựng hệ thống danh mục, bản mô tả vị trí việc làm cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị” nhằm thực hiện nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII về cải cách chính sách tiền lương, tiến tới trả lương cán bộ, công chức, viên chức theo vị trí việc làm vào năm 2021.

6. Nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền về xây dựng Đảng: chú trọng tuyên truyền, phổ biến, nhân rộng những điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt với phương châm “lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực”, “lấy cái đẹp, dẹp cái xấu”; chủ động xây dựng và thực hiện kế hoạch tuyên truyền về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng; tổng kết, trao Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng mang tên “Búa liềm vàng” gắn với các hoạt động kỷ niệm Ngày thành lập Đảng.

7. Xây dựng Ngành Tổ chức xây dựng Đảng: bám sát quan điểm, phương châm “Suy nghĩ phải chín, tư tưởng phải thông, quyết tâm phải cao, nỗ lực phải lớn; hành động phải quyết liệt, hiệu quả; xác định trọng tâm, trọng điểm, làm việc nào dứt việc ấy” trong quá trình triển khai thực hiện các nhiệm vụ. Thực hiện đồng bộ, có hiệu quả “5 hóa”; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong Đảng theo hướng đơn giản, hiệu quả, thiết thực; ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành. Tiếp tục rà soát, sửa đổi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ công tác, các quy định, quy chế trong nội bộ Ngành; gương mẫu sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, tinh giản biên chế theo mục tiêu đề ra. Nâng cao đạo đức nghề nghiệp, văn hoá công sở, tính chuyên nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức; nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện Quy định 205-QĐ/TW của Bộ Chính trị ngay trong nội bộ Ngành nhằm xây dựng hình ảnh người cán bộ làm công tác tổ chức xây dựng Đảng “trung thành, trung thực, trong sáng, gương mẫu, tinh thông”. Tăng cường phối hợp trong và ngoài Ngành; tham gia ý kiến tâm huyết, trách nhiệm, góp phần huy động trí tuệ toàn Ngành xây dựng và hoàn thành các đề án, nhiệm vụ báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương và cấp ủy các cấp năm 2019; xác định phương hướng, nhiệm vụ, kế hoạch công tác năm 2020 sát với tình hình thực tế và có tính khả thi.

8. Tập trung xây dựng cơ sở dữ liệu về tổ chức, cán bộ trong hệ thống chính trị: bảo đảm đồng bộ, liên thông từ trung ương đến cấp huyện và cơ sở, kết nối với cơ sở dữ liệu về cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống cơ quan hành chính nhà nước các cấp và các cơ sở dữ liệu quốc gia khác. Xây dựng cổng thông tin điện tử của Ban Tổ chức Trung ương phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo Ban, lãnh đạo các vụ, cục, đơn vị; góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ chung của toàn Ngành.

9. Chuẩn bị tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2019: tích cực chuẩn bị nội dung và các điều kiện để tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết Ngành năm 2019 tại 71 điểm cầu trong cả nước (vào ngày 25-12-2019) và các hội nghị tổng kết của cơ quan tổ chức cấp ủy các cấp. Triển khai xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động hướng tới kỷ niệm 90 năm truyền thống Ngành Tổ chức xây dựng Đảng./.

 

 


Các bài viết khác

Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Quy định số 80-QĐ/TW và Thông báo kết luận số 20-TB/TW của Bộ Chính trị

Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Quy định số 80-QĐ/TW và Thông báo kết luận số 20-TB/TW của Bộ Chính trị
hôm qua

Chi bộ Ban Tổ chức Đảng ủy Khối tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2022 - 2025

Chi bộ Ban Tổ chức Đảng ủy Khối tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2022 - 2025
1 tháng trước

Ban Tổ chức Trung ương triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022

Ban Tổ chức Trung ương triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022
2 tháng trước

Hội nghị sơ kết công tác tổ chức xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2022, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022

Hội nghị sơ kết công tác tổ chức xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2022, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022
3 tháng trước

• Nhìn lại 15 năm công tác tổ chức xây dựng Đảng ở Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (5 tháng trước)

• Sơ kết việc thực hiện Quy định số 98-QĐ/TW ngày 7-10-2017 của Bộ Chính trị về luân chuyển cán bộ (7 tháng trước)

• Ngành Tổ chức xây dựng Đảng tổng kết công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022 (8 tháng trước)

• Công tác quản lý đảng viên và những vấn đề cần quan tâm (8 tháng trước)

• Triển khai thực hiện Quy định số 34-QĐ/TW của Ban Bí thư, các đảng ủy đơn vị sự nghiệp Trung ương phát huy vai trò lãnh đạo toàn diện, xây dựng đảng bộ trong sạch, vững mạnh (9 tháng trước)

• Tập trung củng cố tổ chức, nâng cao năng lực lãnh đạo của các cấp ủy cơ sở và chi bộ trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (10 tháng trước)

• Một số nội dung chính trong quy trình chuyển giao, tiếp nhận tổ chức đảng, đảng viên trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (11 tháng trước)

• Vai trò của công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong công tác xây dựng đảng ở Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (1 năm trước)

• Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021 (1 năm trước)

• Tăng cường công tác quản lý đảng viên ở Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (1 năm trước)