Ban Thường vụ Đảng ủy Khối làm việc với Ban Cán sự đảng, Ban Thường vụ Đảng ủy cơ quan Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp

03/03/2023 | 658

Chiều ngày 02/3/2023, tại Hà Nội, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đã có buổi làm việc với Ban Cán sự đảng, Ban Thường vụ Đảng ủy cơ quan Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp (Đảng ủy cơ quan Ủy ban) về tình hình hoạt động của Đảng bộ cơ quan  năm 2022 và sự phối hợp công tác giữa Ban Cán sự đảng và Đảng ủy cơ quan Ủy ban.

Ảnh: Đồng chí Lại Xuân Lâm, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối phát biểu tại buổi làm việc

Đồng chí Lại Xuân Lâm, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối chủ trì buổi làm việc. Tham dự buổi làm việc, về phía Đảng ủy Khối có các đồng chí: Đỗ Việt Hà, Nguyễn Quang Trường, Phó Bí thư Đảng ủy Khối và các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối. Về phía Ban Cán sự đảng, Đảng ủy cơ quan Ủy ban có các đồng chí Hồ Sỹ Hùng, Phó Bí thư Ban Cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban; Nguyễn Cảnh Toàn, Phó Bí thư Đảng ủy cơ quan; Đỗ Hũu Huy, Ủy viên Ban Chấp hành, Phó Chủ tịch Ủy ban và các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng ủy cơ quan Ủy ban.

Phát biểu khai mạc buổi làm việc, đồng chí Lại Xuân Lâm, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối nhấn mạnh, thực hiện Quyết định 253-QĐ/TW ngày 07/08/2009 của Ban Bí thư về Quy chế phối hợp công tác giữa Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương với Đảng đoàn, Ban Cán sự đảng, lãnh đạo các cơ quan Trung ương và các tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương; chủ trương của Đảng ủy Khối về việc tăng cường công tác nắm tình hình hoạt động của các đảng ủy trực thuộc, hôm nay Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tổ chức buổi làm việc với Đảng ủy cơ quan Ủy ban.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối đề nghị, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối và các đồng chí trong Ban Cán sự đảng, Ban Thường vụ Đảng ủy cơ quan Ủy ban trao đổi, thảo luận về kết quả, hạn chế, khó khăn, vướng mắc, bất cập trong thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng; đồng thời nêu rõ các đề xuất, kiến nghị để lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ trong năm 2023.

Ảnh: Đồng chí Hồ Sỹ Hùng, Phó Bí thư Ban Cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp phát biểu tại Hội nghị

Báo cáo kết quả công tác năm 2022, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2023, đồng chí Nguyễn Cảnh Toàn, Phó Bí thư Đảng ủy cơ quan Ủy ban cho biết, Đảng ủy cơ quan Ủy ban có 9 chi bộ trực thuộc với 122 đảng viên.

Năm 2022, Đảng ủy cơ quan Ủy ban tiếp tục phối hợp chặt chẽ, kịp thời với Ban Cán sự đảng, Lãnh đạo Ủy ban để lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan tham mưu và các đơn vị, tổ chức liên quan, các cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động chấp hành tốt đường lối, chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết của cấp ủy cấp trên, quán triệt thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp đề ra.

Về công tác xây dựng Đảng, Đảng ủy cơ quan Ủy ban và các cấp ủy trực thuộc tiếp tục làm tốt công tác định hướng và tổ chức tuyên truyền, quan tâm đẩy mạnh công tác tuyên truyền về kết quả thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW và Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và chuyên đề năm 2022 của Đảng ủy Ủy ban về “Tăng cường tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của Ủy ban và các vụ, đơn vị”; tuyên truyền những nội dung cốt lõi của Nghị quyết Trung ương 4 khóa XIII và Kết luận số 21-KL/TW về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị;… Tiếp tục củng cố và nâng cao chất lượng tổ chức, bộ máy; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; nâng cao chất lượng, hiệu quả việc cấp ủy tham gia ý kiến trong công tác cán bộ. Xây dựng, ban hành Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2022, trong đó thực hiện giám sát chuyên đề đối với 02 chi bộ trực thuộc; đề nghị Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối xem xét, quyết định đình chỉ sinh hoạt đảng đối với 02 đảng viên của Đảng bộ bị khởi tố. Chỉ đạo, phổ biến, tuyên truyền tiếp tục tăng cường và đổi mới công tác dân vận của cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới.

Bên cạnh những kết quả đạt được, còn một số hạn chế như: trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị, do khối lượng công việc ngày càng tăng, tính chất ngày càng phức tạp, trong khi biên chế còn thiếu nên có việc xử lý còn chậm. Còn một số cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy chưa thực sự coi trọng công tác kiểm tra, giám sát; công tác nắm tình hình, chủ động phát hiện, tự kiểm tra, tự phê bình và phê bình ở một số tổ chức đảng còn hạn chế; chất lượng một số cuộc kiểm tra, giám sát chưa cao; việc thực hiện quy trình kiểm tra, giám sát chuyên đề chưa đầy đủ…

Tại Hội nghị, các đại biểu đã đã trao đổi, thảo luận, làm rõ những kết quả đạt được và những ưu điểm, hạn chế trong công tác phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng trong thời gian qua và những khó khăn, vướng mắc, bất cập về mô hình tổ chức đảng, không có cán bộ chuyên trách dẫn đến việc triển khai nhiệm vụ còn chậm. Đồng thời, các đại biểu cũng đề xuất, kiến nghị một số nội dung cần bổ sung, điều chỉnh phù hợp để thực hiện tốt nhiệm vụ trong thời gian tới.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Lại Xuân Lâm, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối đánh giá cao kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ cơ quan Ủy ban trong năm 2022 và đồng tình với một số hạn chế như báo cáo và các đại biểu đã nêu.

Ảnh: Toàn cảnh Hội nghị

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối đề nghị Đảng ủy cơ quan Ủy ban cần phát huy những kết quả đã đạt được và khắc phục những hạn chế đã nêu. Bên cạnh đó, thực hiện nghiêm Quy chế phối hợp giữa Ban Cán sự đảng với Đảng ủy cơ quan Ủy ban. Thường xuyên nắm tình hình tư tưởng và dư luận của đảng viên để kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý từ sớm, từ xa ngay từ chi bộ. Tích cực tham gia Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền nội dung Cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và kịp thời phát hiện các biểu hiện tham nhũng, tiêu cực từ cơ sở. Tiếp tục thực hiện nghiêm Kết luận số 21-KL/TW về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; Kết luận 01-KL/TW về thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tiếp tục củng cố và và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề, công tác quy hoạch cấp ủy, quy hoạch chính quyền. Xây dựng chương trình công tác, chương trình kiểm tra, giám sát năm 2023.

Năm 2023, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương triển khai chủ đề “Năm tăng cường công tác kiểm tra, giám sát”, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối đề nghị Đảng ủy cơ quan Ủy ban tích cực hưởng ứng và tăng cường hơn nữa số lượng, chất lượng các cuộc kiểm tra, giám sát. Quan tâm thực hiện Quy chế công tác dân vận và hệ thống chính trị; Quy chế dân chủ ở cơ sở.

P.V


Các bài viết khác

Trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đồng chí Nguyễn Văn Thể, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối

Trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đồng chí Nguyễn Văn Thể, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối
2 ngày trước

Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tháng 5/2023

Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tháng 5/2023
4 ngày trước

Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương phải là Đảng bộ gương mẫu đi đầu trong học tập và làm theo Bác trong cả nước

Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương phải là Đảng bộ gương mẫu đi đầu trong học tập và làm theo Bác trong cả nước
16 ngày trước

Tăng cường tính tiên phong, gương mẫu theo tư tưởng, đạo đức, phong cách hồ chí minh góp phần nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương

Tăng cường tính tiên phong, gương mẫu theo tư tưởng, đạo đức, phong cách hồ chí minh góp phần nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương
16 ngày trước

• Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tháng 4/2023 (1 tháng trước)

• Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương làm việc với Ban cán sự Đảng và Ban Thường vụ Đảng ủy cơ quan Bộ Kế hoạch và Đầu tư (1 tháng trước)

• Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối lần thứ 12 (mở rộng) (1 tháng trước)

• Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương làm việc với Ban Cán sự Đảng, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ TN&MT (1 tháng trước)

• Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương làm việc Lãnh đạo, Đảng ủy cơ quan Ban Đối ngoại Trung ương (1 tháng trước)

• Hội nghị công tác tư tưởng và dư luận xã hội giữa nhiệm kỳ Đại hội XIII (1 tháng trước)

• Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tháng 3/2023 (2 tháng trước)

• Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương làm việc với Ban cán sự đảng và Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Nông nghiệp & PTNT (2 tháng trước)

• Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương làm việc với Ban Cán sự đảng, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Xây dựng (2 tháng trước)

• Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương làm việc với Đảng đoàn, Đảng ủy Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (2 tháng trước)