Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương làm việc với Ban Cán sự đảng, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Xây dựng

24/03/2023 | 446

Chiều ngày 23/3, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đã có buổi làm việc với Ban Cán sự đảng, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Xây dựng về kết quả công tác của Đảng bộ Bộ Xây dựng và công tác phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng giữa Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương và Ban Cán sự đảng Bộ Xây dựng năm 2022 và quý I/2023

Ảnh: Đồng chí Nguyễn Văn Thể, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối phát biểu tại buổi làm việc

Tham dự và đồng chủ trì buổi làm việc có đồng chí Nguyễn Văn Thể, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

Tham dự buổi làm việc về phía Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương có các đồng chí: Lại Xuân Lâm, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối; Đỗ Việt Hà, Nguyễn Quang Trường, Phó Bí thư Đảng ủy Khối và các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng các ban, đơn vị Đảng ủy Khối.

Về phía Ban Cán sự đảng, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Xây dựng có các đồng chí: Nguyễn Văn Sinh, Phó Bí thư Ban Cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng; Nguyễn Tường Văn, Ủy viên Ban Cán sự đảng, Thứ trưởng; Lê Văn Toàn, Ủy viên Ban Cán sự đảng, Ủy viên Ban Thường vụ; Vũ Quang Tiến, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ và các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Xây dựng.

Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Văn Sinh báo cáo kết quả công tác phối hợp giữa Ban cán sự Đảng với Ban Thường vụ Đảng ủy năm 2022 và Quý I/2023. Theo đó, dưới sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, Đảng ủy Bộ Xây dựng đã phối hợp với Ban Cán sự đảng (theo Quy chế số 05-QC/BCSĐ-ĐU 14/6/2021 về quan hệ công tác giữa Ban Cán sự đảng Bộ Xây dựng với Đảng ủy Bộ Xây dựng) lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy trực thuộc, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong Đảng bộ tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm theo chương trình kế hoạch đã đề ra.

Ảnh: Toàn cảnh Hội nghị

Từ năm 2022 đến nay, Đảng ủy Bộ luôn bám sát Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương và phối hợp chặt chẽ với Ban Cán sự đảng Bộ Xây dựng, lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc và cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động nêu cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn, tham mưu có hiệu quả các Nghị quyết của Trung ương, các nhiệm vụ, giải pháp của Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; chủ động, tích cực, tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng của cơ quan, đơn vị, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của Bộ Xây dựng.

Công tác xây dựng Đảng được tập trung chỉ đạo, đã hoàn thành công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại, xét khen thưởng tổ chức đảng, đảng viên năm 2022 bảo đảm quy định, chặt chẽ, khách quan; tổng kết công tác xây dựng đảng năm 2022, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 đảm bảo mục đích, yêu cầu và tiến độ thời gian theo quy định. Triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW; Kết luận số 01-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, qua đó nhận thức của cán bộ, đảng viên được nâng lên, góp phần cảnh báo, ngăn chặn, đẩy lùi có hiệu quả biểu hiện suy thoái về chính trị tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên.

Các cấp ủy tập trung chỉ đạo góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên và củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng chi bộ. Kịp thời ban hành chương trình công tác năm của Đảng bộ, Chương trình kiểm tra, giám sát năm của Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy. Đẩy mạnh hoạt động an sinh xã hội, triển khai ủng hộ xây dựng nhà tình nghĩa cho 40 hộ nghèo tại tỉnh Yên Bái theo Kế hoạch số 32-KH/ĐUK của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo bền vững đến năm 2030.

Trên cơ sở những kết quả quan trọng đã đạt được trong hoạt động phối hợp giữa Đảng ủy Bộ Xây dựng với Ban Cán sự đảng thời gian qua, trong năm 2023, Đảng ủy Bộ Xây dựng đề ra phương hướng, nhiệm vụ cụ thể: tiếp tục bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, Đảng ủy Bộ và cấp ủy các tổ chức đảng trực thuộc tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo có trọng tâm, trọng điểm, tập trung cho cơ sở; tăng cường phối hợp với ban cán sự, lãnh đạo Bộ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng triển khai quyết liệt, đổi mới hơn nữa nội dung, nguyên tắc sinh hoạt đảng; đồng bộ các giải pháp lãnh đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị năm 2022, lập thành tích chào mừng Kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương.

Đảng ủy Bộ Xây dựng đặt ra mục tiêu phấn đấu thực hiện trong năm 2023 như: 100% đảng viên của Đảng bộ Bộ được học tập, quán triệt, phổ biến, tuyên truyền các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của Đảng ủy Khối và của cấp ủy các cấp và 100% cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc xây dựng chương trình hành động thực hiện nghị quyết của Trung ương, Đảng ủy Khối  và Đảng ủy Bộ; 100% chi bộ tiếp tục bổ sung, hoàn thiện các chuẩn mực đạo đức cách mạng theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phù hợp với lĩnh vực công tác và truyền thống văn hóa của dân tộc; 100% cấp ủy, tổ chức đảng các cấp rà soát, bổ sung, ban hành quy chế làm việc của cấp ủy, ủy ban kiểm tra đảng ủy; quy chế phối hợp công tác giữa cấp ủy với tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị; 100% đảng ủy, chi ủy và ủy ban kiểm tra các đảng ủy xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát năm 2023, đạt kết quả, đúng quy định; phấn đấu 100% tổ đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng bộ Bộ được đánh giá hoàn thành nhiệm vụ.

Bên cạnh những kết quả tích cực đạt được, đồng chí Nguyễn Văn Sinh cũng thẳng thắn nêu lên những tồn tại, hạn chế trong quá trình triển khai, thực hiện các nhiệm vụ của ngành Xây dựng trong thời gian qua và đề xuất những giải pháp tháo gỡ.

Tại buổi làm việc, các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đã có những nhận xét, đánh giá về những nội dung thuộc lĩnh vực được giao phụ trách. Bên cạnh những kết quả tích cực đã đạt được, các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy Khối cũng thẳng thắn nêu lên những ưu điểm, hạn chế, khó khăn và vướng mắc, đề xuất, kiến nghị với Đảng ủy Bộ Xây dựng nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng.

Ảnh: Đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ Xây dựng

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Thanh Nghị khẳng định Ban Cán sự đảng Bộ Xây dựng luôn quan tâm đến công tác xây dựng Đảng; đã ban hành Quy chế phối hợp công tác giữa Ban Cán sự đảng - Đảng ủy và tổ chức thực hiện có hiệu quả; luôn có sự phối hợp nhịp nhàng trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng, công tác cán bộ. Đồng chí cũng đề nghị hai bên tiếp tục rà soát Quy chế phối hợp đã gban hành và ký kết Quy chế phối hợp mới giữa Đảng ủy Khối và Ban Cán sự đảng Bộ Xây dựng để phù hợp và thực hiện tốt hơn trong tình hình mới.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Văn Thể ghi nhận, đánh giá cao sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa Ban Cán sự đảng với Đảng ủy Bộ Xây dựng và những kết quả quan trọng Bộ Xây dựng đã đạt được trong năm 2022 và quý I/2023.

Đồng chí Nguyễn Văn Thể nhấn mạnh tầm quan trọng đặc biệt của công tác xây dựng Đảng và đánh giá đây là nhiệm vụ then chốt; trong thời gian qua Ban Cán sự đảng và Đảng ủy Bộ Xây dựng đã phối hợp hiệu quả và thực hiện tốt nhiệm vụ này.

Để đảm bảo thực hiện tốt nhất các mục tiêu, nhiệm vụ mà Ban Cán sự đảng, Đảng ủy Bộ Xây dựng đã đề ra, đồng chí Nguyễn Văn Thể đề nghị Đảng ủy Bộ Xây dựng tiếp tục bám sát và thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối cũng như Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Bộ Xây dựng nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng thời rà soát, nghiên cứu triển khai thực hiện các nghị quyết Trung ương, các nghị quyết chuyên đề của Bộ Chính trị đạt kết quả cao nhất. Đồng chí cũng đề nghị Đảng ủy Bộ Xây dựng thực hiện toàn diện các nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng trên các lĩnh vực tuyên giáo; tổ chức; kiểm tra, giám sát; dân vận và lãnh đạo đoàn thể.

Về các đề xuất, kiến nghị, đồng chí Nguyễn Văn Thể giao các đồng chí Phó Bí thư, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối theo chức năng, nhiệm vụ được phân công chủ động và tích cực phối hợp với Đảng ủy Bộ Xây dựng để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi để Đảng ủy Bộ Xây dựng triển khai thực hiện tốt nhất các mục tiêu, nhiệm vụ của mình, qua đó góp phần vào thực hiện và hoàn thành tốt các nhiệm vụ của Đảng bộ Khối.

Kết thúc buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Văn Thể, Bí thư Đảng ủy Khối và đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Bí thư Ban Cán sự, Bộ trưởng Bộ Xây dựng thống nhất 2 bên sẽ tiến hành rà soát Quy chế phối hợp giữa Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương và Ban Cán sự Đảng Bộ Xây dựng, tiến tới ký kết Quy chế mới đảm bảo tính thiết thực hiệu quả phù hợp với tình hình mới.

Đảng ủy Bộ Xây dựng


Các bài viết khác

Trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đồng chí Nguyễn Văn Thể, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối

Trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đồng chí Nguyễn Văn Thể, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối
2 ngày trước

Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tháng 5/2023

Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tháng 5/2023
4 ngày trước

Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương phải là Đảng bộ gương mẫu đi đầu trong học tập và làm theo Bác trong cả nước

Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương phải là Đảng bộ gương mẫu đi đầu trong học tập và làm theo Bác trong cả nước
16 ngày trước

Tăng cường tính tiên phong, gương mẫu theo tư tưởng, đạo đức, phong cách hồ chí minh góp phần nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương

Tăng cường tính tiên phong, gương mẫu theo tư tưởng, đạo đức, phong cách hồ chí minh góp phần nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương
16 ngày trước

• Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tháng 4/2023 (1 tháng trước)

• Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương làm việc với Ban cán sự Đảng và Ban Thường vụ Đảng ủy cơ quan Bộ Kế hoạch và Đầu tư (1 tháng trước)

• Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối lần thứ 12 (mở rộng) (1 tháng trước)

• Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương làm việc với Ban Cán sự Đảng, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ TN&MT (1 tháng trước)

• Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương làm việc Lãnh đạo, Đảng ủy cơ quan Ban Đối ngoại Trung ương (1 tháng trước)

• Hội nghị công tác tư tưởng và dư luận xã hội giữa nhiệm kỳ Đại hội XIII (1 tháng trước)

• Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tháng 3/2023 (2 tháng trước)

• Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương làm việc với Ban cán sự đảng và Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Nông nghiệp & PTNT (2 tháng trước)

• Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương làm việc với Đảng đoàn, Đảng ủy Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (2 tháng trước)

• Hội nghị tổng kết công tác chỉ đạo đại hội chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2022 - 2025, công tác quy hoạch cấp ủy và triển khai một số văn bản mới trong công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2023 (2 tháng trước)