Bài phát biểu của đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư tại Lễ Kỷ niệm 70 năm Ngày Truyền thống Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương

06/11/2018 | 287

Ngày 06/11/2018, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đã tổ chức Lễ Kỷ niệm 70 năm Ngày Truyền thống Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (07/11/1948 - 07/11/2018). Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã đến dự và phát biểu tại Lễ Kỷ niệm. Trang Thông tin điện tử Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương xin trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu.

Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước,

Thưa toàn thể các đồng chí!

Hôm nay, tôi và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước vui mừng tới  dự Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tôi xin gửi tới các đồng chí đại biểu, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng bộ Khối các thời kỳ, cùng toàn thể cán bộ, đảng viên Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Thưa các đồng chí!

Ngày 07/11/1948, tại Tuyên Quang - Thủ đô kháng chiến, Ban Thường vụ Trung ương Đảng đã quyết định thành lập Liên chi cơ quan Trung ương, tiền thân của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương ngày nay.

Quá trình hình thành và phát triển của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương gắn liền với quá trình phát triển của lịch sử Đảng ta. 70 năm qua, được Trung ương Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện; trải qua nhiều lần sắp xếp, tổ chức lại cho phù hợp với từng giai đoạn của cách mạng, dù với các tên gọi khác nhau như Liên chi cơ quan Trung ương, Đảng bộ Chính  - Dân - Đảng Trung ương, Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, song, đội ngũ cán bộ, đảng viên của Đảng bộ Khối không ngừng phấn đấu, rèn luyện, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, giữ vững bản lĩnh, hoàn thành nhiệm vụ được giao, khẳng định vị trí, vai trò của Đảng ủy Khối trong hệ thống tổ chức của Đảng và hệ thống chính trị nước nhà, góp phần quan trọng vào chiến thắng vẻ vang của dân tộc ta trong các cuộc kháng chiến vĩ đại, trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Từ tháng 4/2007 đến nay, sau khi Bộ Chính trị quyết định thành lập Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, trên cơ sở hợp nhất 7 đảng bộ khối cơ quan Trung ương, Đảng bộ Khối luôn đoàn kết, tích cực, từng bước kiện toàn mô hình tổ chức, đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao năng lực lãnh đạo, tổ chức thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, đạt được nhiều kết quả quan trọng, toàn diện trên các mặt công tác. Các cấp ủy, tổ chức đảng thuộc Đảng bộ Khối đã lãnh đạo cán bộ, đảng viên làm tốt công tác nghiên cứu, tham mưu, đề xuất với Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương nhiều nội dung quan trọng mang tầm chiến lược; thể chế hóa và chỉ đạo triển khai thực hiện đồng bộ đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Thông qua hoạt động thực tiễn phong phú, sinh động, các cấp ủy, tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên của Đảng bộ Khối đã có nhiều đóng góp quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi mục tiêu các đại hội Đảng đã đề ra, nhất là công tác xây dựng Đảng, góp phần xứng đáng vào những thành tựu của đất nước trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tôi nhiệt liệt chúc mừng và biểu dương những thành tích mà Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương đã đạt được trong 70 năm qua.

Thưa các đồng chí!

Thời gian tới, bên cạnh những thời cơ, thuận lợi, đất nước cũng còn gặp không ít khó khăn, thách thức. Để phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, phấn đấu sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại, đòi hỏi Đảng ta phải không ngừng xây dựng, chỉnh đốn, nâng cao năng lực lãnh đạo, làm cho Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, xứng đáng với sự tin cậy của nhân dân. Trong bối cảnh đó, Đảng bộ Khối cơ quan Trung ương có vai trò rất quan trọng.

Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương là một đảng bộ lớn, rất đặc thù, có vai trò, vị trí quan trọng; có các đảng bộ, chi bộ trong các cơ quan tham mưu chiến lược, đầu não của Trung ương, tập trung nhiều cán bộ, trí thức, chuyên gia hàng đầu của đất nước về mọi lĩnh vực của đời sống xã hội; có chức năng lãnh đạo các tổ chức đảng trực thuộc bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ của các cơ quan Trung ương, xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, gắn với xây dựng cơ quan, đoàn thể ở Trung ương vững mạnh.

Với tính chất đặc thù và nhiệm vụ nêu trên, bên cạnh phương hướng, nhiệm vụ mà Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương đã đề ra, thời gian tới, tôi đề nghị các đồng chí quan tâm một số nội dung sau:

Một là, phải tăng cường công tác giáo dục lý luận chính trị, sinh hoạt tư tưởng, qua đó, giúp mỗi cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ nhận thức sâu sắc, thấm nhuần hơn chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, tuyệt đối trung thành với Đảng và chế độ. Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương là đảng bộ của các cơ quan đầu não của Đảng, Nhà nước, vì thế cần đặc biệt coi trọng việc tự phê bình và phê bình, kiên quyết đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương phải là Đảng bộ đi đầu trong việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện tốt quy định của Ban Chấp hành Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Bí thư, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương.

Tăng cường bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch là nội dung cơ bản, hệ trọng trong công tác xây dựng Đảng. Đảng bộ Khối cần coi đây là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của các đảng bộ trong Khối; là công việc tự giác, thường xuyên của mỗi cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên, trước hết là người đứng đầu.

Hai là, cần bám sát các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư để triển khai toàn diện, đồng bộ, sâu sắc công tác xây dựng Đảng, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy vai trò lãnh đạo, hạt nhân chính trị của tổ chức đảng. Hết sức coi trọng việc đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; tăng cường kiểm tra, hướng dẫn việc sinh hoạt chi bộ tại các cơ quan, đơn vị trong Đảng bộ Khối. Cần hiểu đúng, nhận thức đầy đủ về công tác lãnh đạo của Đảng, về xây dựng Đảng. Công tác xây dựng Đảng là xây dựng về tổ chức và con người, bao gồm công tác tổ chức, cán bộ, công tác chính trị, tư tưởng, công tác kiểm tra, giám sát, công tác dân vận, lãnh đạo các đoàn thể và công tác phối hợp các hoạt động trong hệ thống chính trị.

Ba là, các cấp ủy trong Đảng bộ cần đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, giữ vững và phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng trong các cơ quan, đơn vị. Chủ động, tích cực hơn nữa trong việc phối hợp với các đảng đoàn, ban cán sự đảng, thủ trưởng cơ quan để lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác cán bộ và quản lý đảng viên; đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng tác phong công tác khoa học, văn minh, gần dân, kính trọng dân. Phát huy mạnh mẽ nhân tố con người trong mọi lĩnh vực công tác, nâng cao chất lượng tham mưu, đề xuất và triển khai thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, tăng cường hoạt động đối ngoại; đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội; củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Bốn là, tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, nhất là đội ngũ cán bộ cấp chiến lược, cán bộ làm công tác đảng có đủ năng lực, phẩm chất và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Các cấp uỷ cần làm tốt công tác quy hoạch, phát hiện, tuyển chọn, bố trí cán bộ; tăng cường quản lý cán bộ, đảng viên; nhận xét, đánh giá thật chính xác, công tâm, khách quan về cán bộ và đội ngũ cấp ủy; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên của Đảng bộ Khối có bản lĩnh chính trị vững vàng, có năng lực, trình độ, luôn cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, sống có nghĩa tình, yêu thương đồng chí, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân.

Năm là, Đảng ủy Khối và các cấp ủy cần chủ động tổ chức triển khai các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Nghị quyết Trung ương 6, Trung ương 7 và Trung ương 8 khóa XII một cách đồng bộ, toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm, với lộ trình phù hợp, quyết liệt, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong thực hiện đổi mới, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy Đảng bộ Khối tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Sớm rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung quy định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương phù hợp với đặc thù của Đảng bộ Khối, bảo đảm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng, phát huy vai trò của các cấp ủy, tổ chức đảng trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị. Đồng thời, tiếp tục tổ chức, sắp xếp bộ máy cơ quan chuyên trách của Đảng ủy Khối; làm rõ mô hình tổ chức trực thuộc Đảng ủy Khối và mối quan hệ công tác của Đảng ủy Khối với các tổ chức đảng, cấp ủy, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị. Tập trung khắc phục ngay hạn chế về sức chiến đấu của tổ chức đảng, về vai trò của cấp ủy còn mờ nhạt, bị xem nhẹ. Quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ làm công tác đảng trong Đảng bộ Khối, đáp ứng với thực tế hoạt động của các cơ quan Trung ương.

Sáu là, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, tổ chức đảng và ủy ban kiểm tra các cấp trong Đảng bộ. Các cấp ủy cần bám sát yêu cầu, nhiệm vụ chính trị để thực hiện tốt công tác kiểm tra; coi công tác kiểm tra, giám sát là nội dung và phương thức lãnh đạo quan trọng của các cấp ủy đảng, góp phần giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật trong Đảng; nâng cao hơn nữa sức chiến đấu, dũng khí trong công tác kiểm tra, không né tránh hoặc làm qua loa, hình thức.

Thưa các đồng chí!

Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương là dịp để chúng ta ôn lại và tự hào về những thành tích đã đạt được, nhắc nhở mỗi chúng ta sớm khắc phục những hạn chế, tồn tại. Bộ Chính trị, Ban Bí thư tin tưởng rằng, với truyền thống vẻ vang 70 năm xây dựng và trưởng thành, Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương sẽ vượt qua mọi khó khăn, thách thức, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, quyết tâm, kiên trì, sáng tạo xây dựng Đảng bộ Khối trong sạch, vững mạnh toàn diện, góp phần to lớn vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Xin chúc các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đồng chí đại biểu, các vị khách quý và toàn thể cán bộ, đảng viên Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương mạnh khỏe, hạnh phúc, giành nhiều thắng lợi mới.

Xin trân trọng cảm ơn./.

 

f

Các bài viết khác

Hội nghị học tập, quán triệt các nội dung Hội nghị Trung ương 10 khóa XII

Hội nghị học tập, quán triệt các nội dung Hội nghị Trung ương 10 khóa XII
3 giờ trước

Chuẩn bị và tổ chức thật tốt đại hội đảng bộ các cấp

Chuẩn bị và tổ chức thật tốt đại hội đảng bộ các cấp
8 ngày trước

Học và làm theo lời Bác dặn trong Di chúc: “Giữ gìn sự đoàn kết nhất trí của Đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình”

Học và làm theo lời Bác dặn trong Di chúc: “Giữ gìn sự đoàn kết nhất trí của Đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình”
15 ngày trước

Khối Thi đua các cơ quan Đảng Trung ương tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW của Bộ Chính trị

Khối Thi đua các cơ quan Đảng Trung ương tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW của Bộ Chính trị
15 ngày trước

• Triển khai Quyết định kiểm tra của Ban Bí thư Trung ương Đảng đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương (18 ngày trước)

• Bế mạc Hội nghị lần thứ 10, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII (1 tháng trước)

• Hội nghị đánh giá 3 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (1 tháng trước)

• Khai mạc trọng thể Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII (1 tháng trước)

• Khối Thi đua các cơ quan Đảng Trung ương bàn giao nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách tại phường Tân Thịnh, thành phố Thái Nguyên (1 tháng trước)

• Triển khai thực hiện các nội dung về Năm an toàn cho phụ nữ và trẻ em (1 tháng trước)

• Một số suy nghĩ về phương pháp, tác phong công tác của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt trong các cơ quan, đơn vị Trung ương theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (1 tháng trước)

• Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trong giai đoạn hiện nay theo tư tưởng Hồ Chí Minh (1 tháng trước)

• Hội nghị thông tin chuyên đề quý II-2019 (1 tháng trước)

• Xây dựng Đảng “là đạo đức, là văn minh” ở Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (1 tháng trước)