Bài phát biểu của đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ 15

17/01/2019 | 3233

Sáng 16/01/2019, tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ 15, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã phát biểu các nội dung trọng tâm được các đại biểu thảo luận, cho ý kiến. Trang Thông tin điện tử Đảng ủy Khối xin trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Trung ương

Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương phát biểu tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ 15

Thưa các đồng chí Lãnh đạo Đảng bộ khối các cơ quan Trung ương

Thưa các vị đại biểu cùng toàn thể các đồng chí

Hôm nay, tôi rất vinh dự được cùng các đồng chí lãnh đạo các ban Đảng Trung ương tới dự Hội nghị tổng kết năm về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2018 và nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương. Trước hết, tôi xin gửi tới toàn thể các đồng chí lời chào thân thiết, lời thăm hỏi ân cần và lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Tôi hoan nghênh và đánh giá cao Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã chuẩn bị kỹ các nội dung của Hội nghị hôm nay. Đồng thời, hoan nghênh lãnh đạo các ban Đảng Trung ương và các đại biểu tham dự Hội nghị đã đến dự, đóng góp ý kiến làm rõ thêm nhiều vấn đề đang được các cấp quan tâm. Đại đa số các ý kiến phát biểu đều cho rằng trong bối cảnh có nhiều thuận lợi đan xen khó khăn, thách thức, nhưng Đảng ủy Khối và các cấp uỷ trực thuộc đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, động viên đội ngũ cán bộ, đảng viên khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu và đạt được những kết quả tích cực trong năm 2018.

Thưa các đồng chí!

Từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng đến nay, Đảng bộ Khối đã tích cực lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai, thực hiện nhiệm vụ chính trị trên toàn diện các lĩnh vực công tác xây dựng Đảng và đã đạt được những kết quả quan trọng, như: (1) Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã bám sát Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, các nghị quyết chuyên đề của Ban Chấp hành Trung ương, Nghị quyết Đại hội XII của Đảng bộ Khối để triển khai thực hiện; sớm ban hành các văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện; tích cực đổi mới phương thức lãnh đạo theo phương châm hướng về cơ sở để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; (2) Hoạt động của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Đảng ủy Khối đi vào nền nếp, chấp hành đúng nguyên tắc, quy định của Đảng, chú trọng từ việc chấn chỉnh kỷ cương, duy trì chế độ sinh hoạt đến đổi mới phương pháp, lề lối làm việc nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác trong toàn Khối; (3) Chủ động, tích cực hơn trong việc phối hợp với đảng đoàn, ban cán sự đảng và lãnh đạo cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của các cơ quan Trung ương. Lãnh đạo các tổ chức đảng tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, bảo đảm nguyên tắc của Đảng; (4) Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng được tăng cường. Tập trung đổi mới phương thức tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết của Đảng, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức học tập. Việc xây dựng chương trình hành động chú trọng đến tính khả thi, tính hiệu quả và bám sát quan điểm, đường lối, mục tiêu trong các nghị quyết và phù hợp với đặc thù cơ quan, đơn vị, từng bước khắc phục tình trạng hình thức; (5) Việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII, Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị được tập trung chỉ đạo, có kế hoạch và lộ trình thực hiện những nhiệm vụ cần giải quyết ngay, nhiệm vụ thường xuyên. Qua quá trình thực hiện Nghị quyết, Chỉ thị bước đầu đã tạo được tác động tích cực, góp phần đẩy mạnh việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của các cơ quan Trung ương; (6) Công tác giáo dục lịch sử truyền thống được coi trọng; thực hiện và chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các hoạt động đền ơn, đáp nghĩa, nhân đạo, từ thiện; các hoạt động kỷ niệm những ngày lễ lớn tạo không khí phấn khởi trong toàn Đảng bộ Khối; (7) Thực hiện và chỉ đạo thực hiện nghiêm chủ trương của Trung ương về rà soát, sắp xếp, tinh giản tổ chức bộ máy, biên chế; (8) Công tác kiểm tra, giám sát của các cấp ủy, tổ chức đảng có nhiều chuyển biến, đã tích cực, chủ động hơn, bám sát tình hình thực tiễn và yêu cầu của công tác xây dựng Đảng, trọng tâm là kiểm tra, giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghị quyết, chỉ thị của Đảng, phục vụ có hiệu quả công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, góp phần giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật Đảng; (9) Công tác dân vận được tăng cường (đặc biệt là công tác dân vận chính quyền); (10) Công tác phối hợp giữa đảng ủy với đảng đoàn, ban cán sự đảng, ban lãnh đạo cơ quan, đơn vị trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng ngày càng chặt chẽ hơn; kịp thời sơ kết, tổng kết các nghị quyết của Trung ương; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội; phát huy vai trò của các đoàn thể trong tham gia xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh.

Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, tôi nhiệt liệt biểu dương những kết quả của Đảng bộ Khối đã đạt được trong thời gian qua.

Thưa các đồng chí!

Báo cáo của các đồng chí đã đánh giá rõ ưu điểm, hạn chế và nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm; đồng thời đề ra một số nhiệm vụ quan trọng. Tôi cơ bản nhất trí với những nội dung nêu trong báo cáo và các ý kiến đã phát biểu. Nhân Hội nghị hôm nay, tôi xin nhấn mạnh một số vấn đề sau:

Thứ nhất, khối lượng công việc sắp tới đối với Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương rất lớn, nhất là việc tích cực, chủ động tham mưu thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp đề ra trong Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, các nghị quyết của Trung ương và Nghị quyết Đại hội XII của Đảng bộ Khối. Trong đó, Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương cần nhận thức sâu sắc vai trò, vị trí, chức năng, nhiệm vụ và tầm quan trọng của mình để tập trung tiếp tục đẩy mạnh chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các nghị quyết chuyên đề của Trung ương 4,5,6,7,8,9 đặc biệt là Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với công tác bảo vệ chính trị nội bộ, nhất là chính trị hiện nay để đạt được mục tiêu “một bộ phận không nhỏ” ngày càng “nhỏ dần” và tiến tới không còn nữa.

Thứ hai, tôi đề nghị Đảng ủy Khối, các cấp ủy trực thuộc phải coi trọng và làm thật tốt công tác chính trị tư tưởng; đổi mới công tác tuyên truyền của Đảng.

Việc giáo dục chính trị, tư tưởng phải làm rất sâu, phân tích kỹ, thấu tình đạt lý, nhất là từ cấp chi bộ. Trong sinh hoạt đảng cần phải coi trọng công tác sinh hoạt tư tưởng, quản lý đảng viên về mặt đạo đức, lối sống; thẳng thắn tự phê bình và phê bình để góp ý cùng tiến bộ; chấp hành nghiêm túc việc sinh hoạt chi bộ theo quy định. Các cấp ủy, tổ chức đảng cần thường xuyên đánh giá sâu tình hình tư tưởng và sát với từng đối tượng để có phương pháp, cách giáo dục, rèn luyện, quản lý cho phù hợp với đặc thù của từng cơ quan, đơn vị. Đặc biệt là đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên; coi trọng và đổi mới, nâng cao tính hiệu quả của công tác tuyên truyền.

Thứ ba, về việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương.

Thời gian qua, Đảng ủy Khối và các cấp ủy trực thuộc đã triển khai nhiệm vụ này và đã đạt được một số kết quả đáng ghi nhận. Tuy nhiên, vẫn còn tình trạng Đảng ủy Khối và một số cấp ủy trực thuộc phối hợp thực hiện chủ trương về tinh giản bộ máy, biên chế còn chậm và chưa hiệu quả. Vì vậy, trong thời gian tới, tôi đề nghị Đảng ủy Khối và các cấp ủy trực thuộc cần triển khai có hiệu quả việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế quyết liệt và đồng bộ hơn nữa. Nghiên cứu, tham mưu việc sáp nhập Văn phòng Bộ, Văn phòng Ban Cán sự, Văn phòng đảng ủy thuộc các đảng bộ cấp trên cơ sở để đảm bảo hiệu quả hoạt động của các đảng ủy trực thuộc.

Thứ tư, tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động; tăng cường sự phối hợp công tác giữa Đảng ủy Khối với đảng đoàn, ban cán sự đảng, lãnh đạo các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương.

Quá trình xây dựng Đảng trong điều kiện phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, chủ động hội nhập kinh tế quốc tế; xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân; mở rộng dân chủ… đã và sẽ đặt ra hàng loạt vấn đề mới, phức tạp cả về lý luận và thực tiễn. Vì vậy, đối với Đảng bộ Khối tiếp tục nghiên cứu và giải quyết 02 vấn đề đặt ra mà chúng ta cần tập trung giải quyết, đó là: (1) Mối quan hệ giữa Đảng ủy Khối với đảng đoàn, ban cán sự đảng, lãnh đạo các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương chưa thực sự rõ nét, nhuần nhuyễn và hiệu quả chưa cao; (2) Vai trò của tổ chức đảng, cấp ủy ở một số bộ, ngành, cơ quan Trung ương có thực sự là mờ nhạt, bị xem nhẹ, sức chiến đấu còn hạn chế không? Đề nghị, Đảng ủy Khối và các cấp ủy cần quan tâm nghiên cứu, đưa ra những giải pháp phù hợp để khắc phục tình trạng trên.

Thứ năm, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng.

Tôi đề nghị, Đảng ủy Khối và các cấp ủy trong Khối tiếp tục bám sát yêu cầu, nhiệm vụ chính trị để thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát đối với các tổ chức đảng và đảng viên; coi công tác kiểm tra, giám sát là nội dung và phương thức lãnh đạo quan trọng của các cấp ủy đảng; đưa công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp đi vào nền nếp, góp phần giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật trong Đảng. Kiểm tra, giám sát là phát hiện cái tốt để phát huy, nhân rộng, đồng thời nhằm phòng ngừa, ngăn chặn những cái xấu, những biểu hiện tiêu cực, sai trái trong Đảng, chứ không phải kiểm tra, giám sát cốt là để thi hành kỷ luật.

Thứ sáu, triển khai thực hiện có hiệu quả Quy định số 08-Qđi/TW ngày 25/10/2018 của Bộ Chính trị về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương.

Trên cơ sở sơ kết 5 năm thực hiện Quy định 101; Quy định số 55, Ban Chấp hành Trung ương ban hành Quy định số 08-QĐi/TW về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương. Đây là nội dung rất quan trọng và cần thiết trong công tác xây dựng Đảng hiện nay; việc thực hiện có hiệu quả Quy định này sẽ tạo sự lan tỏa mạnh mẽ, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, nhất là đối với Ban Chấp hành Trung ương và là việc rất cần thiết trong tình hình hiện nay.

Trong quá trình triển khai, thực hiện, đề nghị các đồng chí quan tâm đến việc xây dựng cơ chế để khuyến khích việc nêu gương trở thành việc làm tự giác, thường xuyên và nếp văn hóa; nâng cao ý thức trách nhiệm, tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong Khối các cơ quan Trung ương.

Thứ bảy, năm 2019 là năm có ý nghĩa rất quan trọng trong việc tiếp tục phấn đấu để dần hoàn thành các mục tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng khóa XII đã đề ra; là năm khởi đầu cho việc chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Do đó, nhiều vấn đề quan trọng, liên quan trực tiếp đến việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh được xem xét quyết định. Vì vậy, tôi đề nghị Đảng ủy Khối cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng nắm tình hình biến động nhân sự diện cấp ủy các cấp quản lý để kịp thời bổ sung quy hoạch cấp ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020, quy hoạch cấp ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025; sắp xếp, bố trí cán bộ đảm bảo cơ cấu, chất lượng, tiêu chuẩn, điều kiện, tiêu chí theo quy định. Đặc biệt là thực hiện việc siết chặt kỷ cương, chống chạy chức, chạy quyền.

Thứ tám, về những đề xuất, kiến nghị: Tôi đồng ý về nguyên tắc và đề nghị Đảng ủy Khối tập hợp các ý kiến thành một bản tổng hợp các kiến nghị, đề xuất (đối với Trung ương, với Đảng ủy Khối) và căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ để tham mưu cho Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét, quyết định.

Nhân dịp này, thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, tôi hoan nghênh và biểu dương sự giúp đỡ, phối hợp của các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, các tỉnh ủy, thành ủy đối với Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương và mong rằng, trong thời gian tới các đồng chí tiếp tục phối hợp, tạo điều kiện hơn nữa để Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.

Thưa các đồng chí,

Tôi hy vọng và tin tưởng rằng, sau buổi tổng kết hôm nay, chúng ta sẽ có thêm khí thế mới, quyết tâm mới, đẩy mạnh hơn nữa hoạt động của Đảng ủy Khối và các cấp ủy trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Nhân dịp năm mới 2019, xin chúc các đồng chí lãnh đạo, các đồng chí đại biểu, các vị khách quý và toàn thể cán bộ, đảng viên của Đảng bộ Khối dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và tiếp tục giành nhiều thắng lợi mới.

Xin trân trọng cảm ơn./.

 


Các bài viết khác

Trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đồng chí Nguyễn Văn Thể, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối

Trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đồng chí Nguyễn Văn Thể, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối
2 ngày trước

Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tháng 5/2023

Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tháng 5/2023
4 ngày trước

Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương phải là Đảng bộ gương mẫu đi đầu trong học tập và làm theo Bác trong cả nước

Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương phải là Đảng bộ gương mẫu đi đầu trong học tập và làm theo Bác trong cả nước
16 ngày trước

Tăng cường tính tiên phong, gương mẫu theo tư tưởng, đạo đức, phong cách hồ chí minh góp phần nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương

Tăng cường tính tiên phong, gương mẫu theo tư tưởng, đạo đức, phong cách hồ chí minh góp phần nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương
16 ngày trước

• Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tháng 4/2023 (1 tháng trước)

• Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương làm việc với Ban cán sự Đảng và Ban Thường vụ Đảng ủy cơ quan Bộ Kế hoạch và Đầu tư (1 tháng trước)

• Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối lần thứ 12 (mở rộng) (1 tháng trước)

• Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương làm việc với Ban Cán sự Đảng, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ TN&MT (1 tháng trước)

• Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương làm việc Lãnh đạo, Đảng ủy cơ quan Ban Đối ngoại Trung ương (1 tháng trước)

• Hội nghị công tác tư tưởng và dư luận xã hội giữa nhiệm kỳ Đại hội XIII (1 tháng trước)

• Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tháng 3/2023 (2 tháng trước)

• Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương làm việc với Ban cán sự đảng và Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Nông nghiệp & PTNT (2 tháng trước)

• Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương làm việc với Ban Cán sự đảng, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Xây dựng (2 tháng trước)

• Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương làm việc với Đảng đoàn, Đảng ủy Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (2 tháng trước)