90 năm mùa xuân có Đảng: Vững niềm tin của nhân dân với Đảng và công cuộc đổi mới đất nước

03/02/2020 | 2174

Ngày 03-02-2020, Đảng Cộng sản Việt Nam tròn 90 năm thành lập. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là sự kiện lịch sử có ý nghĩa trọng đại, là một bước ngoặt vô cùng quan trọng trong lịch sử cách mạng Việt Nam, là sự kiện đánh dấu một mốc son chói lọi trên con đường phát triển của dân tộc ta. 90 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện, sự nghiệp cách mạng của giai cấp công nhân, nhân dân và dân tộc Việt Nam đã giành được những thắng lợi vĩ đại, có ý nghĩa lịch sử và thời đại.

Vào những năm hai mươi của thế kỷ XX, dưới ách đô hộ của thực dân Pháp, nhân dân ta phải chịu sự kìm kẹp của đế quốc thực dân Pháp và tầng lớp phong kiến hà khắc, dân tộc Việt Nam chìm đắm trong đêm trường nô lệ; trên vũ đài chính trị xuất hiện một số trào lưu yêu nước và một số đảng phái chính trị mong muốn gánh vác sứ mệnh lịch sử cứu dân tộc Việt Nam thoát khỏi xiềng xích nô lệ và phong kiến, tiêu biểu như phong trào Cần Vương do Thượng thư Bộ binh Tôn Thất Thuyết đứng đầu; phong trào khởi nghĩa Yên Bái do Nguyễn Thái Học - lãnh tụ của Việt Nam Quốc dân đảng, nhà yêu nước kiên trung, bất khuất khởi xướng và lãnh đạo; khởi nghĩa Yên Thế do Hoàng Hoa Thám lãnh đạo… Tuy nhiên, tất cả các trào lưu như Cần Vương, khởi nghĩa nông dân, trào lưu tư sản và tiểu tư sản đều không đi đến thành công vì không đáp ứng được yêu cầu phát triển của dân tộc. Trước đòi hỏi của lịch sử, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc với tầm nhìn chiến lược và nhạy bén chính trị đã tiến hành Hội nghị hợp nhất ba tổ chức cộng sản tại Hương Cảng (Trung Quốc) lấy tên là Đảng Cộng sản Việt Nam. Đây là sự kiện lịch sử đánh dấu bước ngoặt vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là sản phẩm tất yếu của sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa chủ nghĩa Mác - Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước, xuất phát và đáp ứng đòi hỏi của thực tiễn lịch sử và khát vọng giải phóng dân tộc, xây dựng một xã hội mới tốt đẹp của toàn thể nhân dân ta.

Với tôn chỉ, mục đích rõ ràng, Đảng Cộng sản Việt Nam nhanh chóng giành được vị thế lãnh đạo và được sự ủng hộ to lớn của nhân dân lao động. Qua 15 năm lãnh đạo, Đảng đã lãnh đạo làm nên thắng lợi của cuộc Cách mạng tháng Tám năm 1945, mở ra một kỷ nguyên mới - kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.

Khi thực dân Pháp trở lại xâm lược nước ta, hưởng ứng lời kêu gọi của Đảng và của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhân dân cả nước đồng loạt đứng lên với tinh thần “Thà hy sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ”, tiến hành cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp xâm lược. Với đường lối kháng chiến toàn dân, toàn diện, trường kỳ, dựa vào sức mình là chính, vừa kháng chiến, vừa kiến quốc, Đảng ta đã lãnh đạo nhân dân ta vượt qua muôn vàn khó khăn, gian khổ, hy sinh, giành thắng lợi to lớn trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, kết thúc bằng Chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ (7-5-1954) “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, góp phần phá vỡ hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa thực dân cũ, dẫn tới sự sụp đổ hoàn toàn của chủ nghĩa thực dân.

Với thắng lợi của nhân dân ta trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, miền Bắc được hoàn toàn giải phóng, thực hiện quá độ đi lên chủ nghĩa xã hội. Song ở miền Nam, đế quốc Mỹ và bè lũ tay sai đã xóa bỏ Hiệp định Giơnevơ hòng chia cắt lâu dài đất nước ta. Với tinh thần “Không có gì quý hơn độc lập tự do!”, “Tất cả cho tiền tuyến. Tất cả để chiến thắng giặc Mỹ xâm lược”, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, nhân dân ta đã vượt qua muôn vàn khó khăn, gian khổ, hy sinh, lần lượt đánh thắng các chiến lược chiến tranh của đế quốc Mỹ ở miền Nam và chiến tranh phá hoại bằng không quân và hải quân của Mỹ ở miền Bắc. Với cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975 và với thắng lợi huy hoàng của Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, nhân dân ta đã kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước và mở ra một thời kỳ mới - thời kỳ độc lập, thống nhất, cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Ảnh minh họa

Qua quá trình tiến hành công cuộc đổi mới đất nước, dưới sự lãnh đạo của Đảng, cách mạng Việt Nam đã vượt qua những khó khăn, trở ngại, thu được những thành tựu to lớn và có ý nghĩa lịch sử trên con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Văn kiện Đại hội XII khẳng định: “Đất nước đã ra khỏi tình trạng khủng hoảng kinh tế - xã hội và tình trạng kém phát triển, trở thành nước đang phát triển có thu nhập trung bình, đang đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Kinh tế tăng trưởng khá, kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa từng bước hình thành và phát triển. Chính trị - xã hội ổn định; quốc phòng, an ninh được tăng cường. Văn hóa xã hội có bước phát triển; bộ mặt đất nước và đời sống của nhân dân có nhiều thay đổi, vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế được nâng cao”[1]. Riêng về kinh tế, “Kể từ năm 2008 đến nay, lần đầu trong 10 năm, nền kinh tế chúng ta đã không chỉ đạt mà còn vượt mức tăng trưởng 0,38 điểm phần trăm, từ 6,7% đã lên mức 7,08% trong năm 2018. Nếu năm 2017, chúng ta xuất siêu đạt mức kỷ lục 2,1 tỷ USD thì năm 2018, chúng ta đạt mức xuất siêu kỷ lục, lên đến trên 7 tỷ USD. Đặc biệt, tăng trưởng xuất khẩu của khu vực trong nước đạt 17%, cao hơn khu vực FDI 14%. Điều đó càng có ý nghĩa trong bối cảnh xung đột thương mại Mỹ - Trung thì Việt Nam chúng ta có 2 năm “vàng son” liên tiếp về kỷ lục xuất khẩu. Và đặc biệt, tốc độ tăng trưởng kinh tế cao kỷ lục trong 10 năm nhưng tăng trưởng tín dụng chỉ đạt dưới 14% so với 17-18% của các năm trước, công nghiệp khai khoáng giảm gần 4%, công nghiệp chế biến, chế tạo tăng lên trên 12%”[2].

Bên cạnh đó, những kết quả toàn diện, tích cực, rõ rệt trong cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, chống sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ của cán bộ, đảng viên đã củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, tạo hiệu ứng tích cực, lan tỏa mạnh mẽ trong xã hội, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Báo cáo Phiên họp 14 ngày 16-8-2018 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, đồng chí Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng khẳng định: “Từ khi thành lập đến nay, Ban Chỉ đạo đã đưa 68 vụ án, 57 vụ việc tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp vào diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo, đến nay đã kết thúc điều tra, truy tố, xét xử sơ thẩm 40 vụ án với 500 bị cáo với các mức án nghiêm khắc, nhưng cũng rất nhân văn (10 bị cáo với 11 án tử hình, 19 bị cáo với 20 án tù chung thân, 459 bị cáo tù có thời hạn từ 12 tháng đến 30 năm,...). Tỷ lệ thu hồi tài sản tham nhũng đạt trên 31%; việc kê biên, thu giữ tài sản trong các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo đạt hơn 35 nghìn tỷ đồng, điển hình như: vụ án xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đại Tín hơn 10.000 tỷ đồng, vụ án xảy ra tại Ngân hàng TMCP Xây dựng (giai đoạn I) hơn 6.000 tỷ đồng, vụ AVG hơn 8.500 tỷ đồng, vụ án đánh bạc, tổ chức đánh bạc xảy ra tại Phú Thọ hơn 1.400 tỷ đồng... Một số vụ án, vụ việc đặc biệt nghiêm trọng, mà lâu nay được cho là “vùng cấm, nhạy cảm”, và nhiều vụ, việc kéo dài từ những năm trước đã được chỉ đạo xử lý dứt điểm, nghiêm minh, có tác dụng cảnh tỉnh, răn đe, phòng ngừa tham nhũng có hiệu quả. Đây là điểm sáng trong cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, thể hiện quyết tâm của Đảng, Nhà nước cũng như hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo trong cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng vừa qua, được nhân dân đồng tình, ủng hộ, đánh giá cao”[3]; đồng thời, “trong 05 năm qua, cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp đã thi hành kỷ luật Đảng 77.662 đảng viên vi phạm, trong đó hơn 4.300 cán bộ, đảng viên bị kỷ luật do tham nhũng, cố ý làm trái. Riêng từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XII đến nay đã thi hành kỷ luật hơn 500 tổ chức đảng và 35 ngàn đảng viên vi phạm, trong đó 1.300 đảng viên bị kỷ luật do tham nhũng, cố ý làm trái”[4]. Tại Hội nghị lần thứ 11, Ban chấp hành Trung ương khóa XII (ngày 13/10/2019), phát biểu bế mạc Hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng sau khi đánh giá những thành tựu to lớn về phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội củng cố quốc phòng an ninh,… đã nhấn mạnh: “kể từ đầu nhiệm kỳ khoá XII đến nay, Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã thi hành kỷ luật hơn 70 cán bộ cao cấp thuộc diện Trung ương quản lý, trong đó có 1 đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị và 4 đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng khoá XII, 14 đồng chí nguyên Uỷ viên Trung ương Đảng, 1 đồng chí nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ, 5 đồng chí Bộ trưởng và nguyên Bộ trưởng, 2 đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ, 5 đồng chí nguyên Bí thư Tỉnh uỷ và 17 đồng chí là tướng lĩnh; một số cán bộ đã bị xử lý hình sự; Bộ Chính trị, Ban Bí thư cũng đã kỷ luật 7 tổ chức đảng (Ban Cán sự đảng Bộ Công Thương, Ban Cán sự đảng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ban Cán sự đảng Bộ Thông tin và Truyền thông, Ban Cán sự đảng Bộ Giao thông vận tải, Ban Thường vụ Đảng uỷ Ngoài nước, Ban Thường vụ Thành uỷ Đà Nẵng và Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Vĩnh Phúc). Thật đau xót, nhưng không thể không làm, không có cách nào khác! Tất cả là vì sự nghiệp chung của Đảng, của đất nước, của nhân dân”[5]. Những quyết tâm chính trị đó đã làm cho nhân dân thêm tin tưởng vào sự nghiệp đổi mới do Đảng Cộng sản Việt Nam khởi xướng và lãnh đạo.

Từ thực tiễn cách mạng, Đảng ta nhận thức một cách sâu sắc rằng, sự thành bại của sự nghiệp cách mạng luôn luôn gắn liền với niềm tin của nhân dân đối với vai trò lãnh đạo của Đảng. Muốn dân tin Đảng, Đảng phải coi lợi ích của nhân dân, của đất nước là mục tiêu phấn đấu của mình. 90 năm, Đảng Cộng sản Việt Nam đã thực sự quy tụ được niềm tin của giai cấp công nhân, của nhân dân Việt Nam, đây chính là nguyên nhân quan trọng đưa cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011) đã khẳng định: “Sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Đảng không có lợi ích nào khác ngoài việc phục sự Tổ quốc, phục vụ dân dân”[6]. Đồng thời nhấn mạnh rằng: “sự nghiệp cách mạng là của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. Chính nhân dân là người làm nên những thắng lợi lịch sử. Toàn bộ hoạt động của Đảng phải xuất phát từ lợi ích và nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Sức mạnh của Đảng là ở sự gắn bó mật thiết với nhân dân”[7]. Phát biểu tại Hội nghị Chính phủ với các địa phương 2018, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã khẳng định: “Niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và quyết tâm của tất cả chúng ta trong việc giải quyết những vấn đề lớn của đất nước, từ công cuộc chống tham nhũng đến vấn đề bảo vệ môi trường, nông nghiệp, nông dân, nông thôn, miền núi, dân tộc,… chưa bao giờ lớn và sâu sắc như lúc này”[8].

Trong bối cảnh hiện nay, để làm tròn sứ mệnh của mình, Đảng Cộng sản Việt Nam đã không ngừng xây dựng, củng cố và tự chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII, xây dựng Đảng thực sự trong sạch, vững mạnh, thực sự là đạo đức, là văn minh gắn liền với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xứng đáng là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội. Và niềm tin tuyết đối của nhân dân đối với Đảng sẽ là nền tảng vững chắc để cho Đảng lãnh đạo thắng lợi sự nghiệp cách mạng Việt Nam, sớm đưa đất nước Việt Nam trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

PGS,TS. Hoàng Phúc Lâm

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

 

 [1] Đảng Cộng sản Việt Nam (2016), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Văn phòng Trung ương Đảng, Hà Nội, tr.66.

[6] Đảng Cộng sản Việt Nam (2011), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia, Hà Nội, tr.66.

[7] Đảng Cộng sản Việt Nam (2011), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia, Hà Nội, tr.65.

 


Các bài viết khác

Lựa chọn cán bộ liêm chính và gương mẫu cho cấp ủy khóa mới

Lựa chọn cán bộ liêm chính và gương mẫu cho cấp ủy khóa mới
2 ngày trước

Cán bộ, đảng viên Chi bộ Ban Tổ chức Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương với việc thực hiện trách nhiệm nêu gương

Cán bộ, đảng viên Chi bộ Ban Tổ chức Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương với việc thực hiện trách nhiệm nêu gương
1 tháng trước

Phòng và chống bệnh “cánh hẩu” trong công tác cán bộ trước thềm Đại hội XIII của Đảng

Phòng và chống bệnh “cánh hẩu” trong công tác cán bộ trước thềm Đại hội XIII của Đảng
1 tháng trước

Chương trình hiến máu tình nguyện “Giọt hồng cho em”

Chương trình hiến máu tình nguyện “Giọt hồng cho em”
1 tháng trước

• Hội nghị học tập, quán triệt các nội dung Hội nghị Trung ương 12 khóa XII của Đảng và thông tin chuyên đề quý II/2020 (1 tháng trước)

• Bế mạc Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 12 khóa XII (1 tháng trước)

• Phòng, chống lười học lý luận chính trị theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII (2 tháng trước)

• Ngày làm việc thứ nhất Hội nghị Trung ương 12 khóa XII (2 tháng trước)

• Công tác nhân sự phải thật sự khách quan, công tâm, trong sáng (2 tháng trước)

• Vững tin vào sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của Chính phủ trong công tác phòng, chống đại dịch COVID-19 (2 tháng trước)

• Vai trò của Đảng và sức mạnh của nhân dân trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước (2 tháng trước)

• Một số vấn đề cần được đặc biệt quan tâm trong công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XIII của Đảng (2 tháng trước)

• Thắng lợi bước đầu phòng chống dịch COVID- 19 (2 tháng trước)

• Ban Bí thư chỉ thị thực hiện tốt việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng (2 tháng trước)