5 năm thực hiện Kết luận số 120-KL/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương

11/08/2021 | 1376

Sau 5 năm thực hiện Kết luận số 120-KL/TW ngày 07/01/2016 của Bộ Chính trị (khóa XI) “Về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở” nhận thức của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức và người lao động trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương đã có sự chuyển biến tích cực trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn, trong quản lý, điều hành công việc của cơ quan, đơn vị góp phần xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Ngay sau khi Bộ Chính trị (khóa XI) ban hành Kết luận số 120-KL/TW “về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở”, ngày 22/4/2016, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã ban hành Kế hoạch số 07-KH/ĐUK để hướng dẫn, chỉ đạo các đảng ủy trực thuộc triển khai, thực hiện Kết luận số 120-KL/TW, theo đó, 100% các cấp uỷ trực thuộc Đảng ủy Khối đã tổ chức quán triệt Kết luận số 120-KL/TW của Bộ Chính trị và các văn bản có liên quan đến việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tới toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức và người lao động, trong đó tập trung triển khai các nội dung trọng tâm như tiếp tục cụ thể hóa cơ chế “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ”, bảo đảm nguyên tắc mọi chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước phải xuất phát từ lợi ích và nguyện vọng chính đáng của nhân dân; thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động, hướng dẫn, tổ chức cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, trong đó có phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”… Việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc đều được quán triệt, triển khai và tổ chức thực hiện nghiêm túc, từng bước đi vào nền nếp, hiệu quả. Vai trò của cấp ủy đảng, công đoàn, đoàn thanh niên, ban thanh tra nhân dân trong việc thực hiện Quy chế dân chủ và phát huy quyền làm chủ của người lao động được phát huy và đã có những tác động tích cực đến hiệu quả, chất lượng hoạt động của cơ quan, đơn vị.

Ảnh: Tọa đàm làm theo phong cách dân vận của Bác Hồ

Với quyết tâm thực hiện tốt Kết luận số 120-KL/TW và xác định tổ chức dân chủ ở cơ sở là nội dung quan trọng gắn liền với quá trình tổ chức, thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, ngày 25/01/2017, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối đã ban hành Nghị quyết số 04-NQ/ĐUK về “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận trong đảng bộ các cơ quan nhà nước” và tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện trong toàn Đảng bộ. Nội dung Nghị quyết nhấn mạnh việc cải cách thể chế và thủ tục hành chính, tăng cường tính chuyên nghiệp, công khai, minh bạch trong hoạt động của các cơ quan và việc thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức; cụ thể hóa trách nhiệm của đảng viên là người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong việc tổ chức thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, bảo đảm thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan, đơn vị. Việc đẩy mạnh công tác dân vận trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương đã từng bước làm chuyển biến nhận thức của đội ngũ cán bộ, công chức trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, trong quản lý, điều hành công việc của cơ quan, đơn vị. Ngày 28/5/2019, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã ban hành Quyết định số 1796-QĐ/ĐUK về việc lập Ban Chỉ đạo của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở nhằm tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc với lãnh đạo các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương, các tổ chức đoàn thể thực hiện tốt việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; rà soát, bổ sung, xây dựng các quy định, quy chế làm việc cũng như việc tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức phải đi vào chiều sâu, thiết thực, có nhiều nội dung cần phải được công khai, dân chủ, cởi mở, lắng nghe ý kiến của cán bộ công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, để xem xét giải quyết kịp thời các vướng mắc. Các chế độ, chính sách đối với cán bộ công chức được thực hiện theo nguyên tắc minh bạch, khách quan, công bằng; các nội dung liên quan đến trách nhiệm và quyền hạn của cán bộ, công chức đã được công khai để bàn, để biết và để thực hiện. Ý kiến của cán bộ, công chức được tôn trọng và lắng nghe hơn, không có hiện tượng trù dập đối với người đã góp ý, phê bình. Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức được tổ chức theo đúng quy định và thực hiện công khai, minh bạch về tài chính, quy chế quản lý và sử dụng tài sản, các chế độ, chính sách về nâng lương, quy hoạch, bổ nhiệm, đào tạo, đánh giá, xếp loại, khen thưởng, kỷ luật… Các chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức và người lao động được khách quan, công bằng.

5 năm qua, các cấp ủy đảng đã phối hợp với lãnh đạo cơ quan, đơn vị tiến hành rà soát, bổ sung và tổ chức thực hiện các quy chế, quy định của ngành theo đúng các quy định của Nhà nước và phù hợp với các điều kiện thực tế. Nhiều cơ quan đã đề ra các biện pháp cụ thể nâng cao năng lực quản lý nhà nước, chú trọng chất lượng công tác tham mưu xây dựng cơ chế, chính sách hợp lòng dân và trực tiếp giải quyết những vấn đề liên quan đến lĩnh vực của cơ quan, đơn vị; niêm yết công khai, minh bạch các thủ tục hành chính, các chế độ chính sách, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, thực hiện các thủ tục hành chính thông qua hệ thống tự động hóa, thông tin điện tử, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân và doanh nghiệp. Áp dụng công nghệ thông tin trong quản lý văn bản và điều hành công việc qua hệ thống mạng thông tin, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành, giảm giấy tờ hành chính, bảo đảm thực hành tiết kiệm và cải cách lề lối làm việc theo hướng chuyên nghiệp hóa như: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài chính, Đài Truyền hình Việt Nam, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng Trung ương… Việc trực và tiếp dân đã được chú trọng, nhiều lãnh đạo các cơ quan bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương đều tổ chức tiếp công dân để nghe ý kiến của nhân dân, đặc biệt là ý kiến phản ảnh, góp ý trong công tác quản lý, điều hành và thái độ, phong cách làm việc của cán bộ, công chức, viên chức và những vấn đề người dân quan tâm, bức xúc. Xây dựng và thực hành phong cách công tác “trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”; “Nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin” như: Bảo hiểm Xã hội Việt Nam, Văn phòng Chính phủ, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Bộ Ngoại giao, Bộ Y tế, Bộ Công Thương… Cán bộ, công chức ở các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương trong Khối thường xuyên có chương trình đi cơ sở, bám sát thực tiễn, gặp gỡ tiếp xúc với dân, lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của nhân dân theo đúng tinh thần Chỉ thị số 16-CT/TTg của Thủ tướng Chính phủ. Các cấp ủy trực thuộc quan tâm giải quyết dứt điểm những khiếu nại, tố cáo tồn đọng, kịp thời thông tin, đối thoại với cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động, chú trọng công tác tiếp công dân để nắm tình hình tư tưởng, góp phần hạn chế tình trạng đơn, thư tố cáo vượt cấp, nặc danh. Việc tăng cường công tác dân vận trong các cơ quan nhà nước đã góp phần ổn định và tăng cường đoàn kết nội bộ, làm trong sạch bộ máy; tăng cường hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan nhà nước và thúc đẩy việc hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị và công tác xây dựng đảng ở cơ sở góp phần giữ vững ổn định chính trị, thúc đẩy kinh tế - xã hội ngày càng phát triển.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở trong Đảng bộ Khối cũng còn một số tồn tại như: Một số cấp uỷ, lãnh đạo cơ quan, đơn vị, đoàn thể, nhất là người đứng đầu của một số cơ quan, đơn vị chưa nhận thức đầy đủ vai trò, vị trí quan trọng của Quy chế dân chủ ở cơ sở, nên việc chỉ đạo và thực hiện còn hình thức, chiếu lệ. Công tác tuyên truyền, phổ biến, triển khai các văn bản chỉ đạo của Trung ương ở một số cơ quan, đơn vị chưa thường xuyên; vai trò của cán bộ, công chức chưa tích cực tham gia đóng góp ý kiến đối với người đứng đầu cơ quan về những giải pháp trong thực hiện nhiệm vụ chính trị. Hoạt động của ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở một số cơ quan, đơn vị chưa hiệu quả. Sự chỉ đạo của các cấp uỷ, thủ trưởng cơ quan, đơn vị có nơi còn chưa quyết liệt, các tổ chức chính trị - xã hội ở cơ sở chưa phát huy tốt vai trò, vị trí của mình, hoạt động còn thụ động, hành chính. Hoạt động của ban thanh tra nhân dân ở một số đơn vị còn lúng túng, bị động mang tính hình thức, chưa thực hiện tốt chức năng của mình.

Có thể nói, việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở đã góp phần tăng cường niềm tin của nhân dân đối với các cấp ủy, chính quyền các cấp và góp phần, là nguồn lực mạnh mẽ để xây dựng Đảng, chính quyền ngày càng trong sạch. Để việc thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở trong thời gian tới các tổ chức đảng trong Đảng bộ Khối cần thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp sau:

Một là, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về dân chủ và quy chế dân chủ ở cơ sở cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan, đơn vị.

Tiếp tục tổ chức quán triệt sâu rộng nội dung Kết luận số 120-KL/TW của Bộ Chính trị và các văn bản quy định của Đảng, Nhà nước về xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, để cán bộ, đảng viên, công chức và người lao động nắm vững quan điểm, nội dung, yêu cầu của Kết luận, tự giác, gương mẫu thực hiện và tuyên truyền vận động mọi người thực hiện. Phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị trong thực hiện công tác dân vận, chỉ đạo thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở gắn với vai trò nêu gương để tạo sự đồng thuận, đoàn kết thống nhất, đây vừa là mục tiêu, vừa là động lực để thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ đề ra. Dân chủ phải được nhận thức đầy đủ, đồng bộ và phát huy một cách nghiêm túc, thực chất mới phát huy hiệu quả rõ nét.

Hai là, thực hiện tốt dân chủ ở cơ sở phải thực sự gần dân, trọng dân, tin dân và lắng nghe dân.

Các cấp ủy, chính quyền tạo mọi điều kiện thuận lợi để nhân dân phát huy dân chủ, đóng góp công sức, trí tuệ, xây dựng Đảng, chính quyền, thực hiện các chính sách, quy định của Nhà nước. Ban hành các cơ chế và triển khai các chính sách, chương trình, dự án phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội cần tuân thủ quy trình dân chủ, lấy ý kiến phản biện góp ý của nhân dân để có những chủ trương, chính sách hợp lòng dân, không để phát sinh điểm nóng, vụ việc phức tạp kéo dài. Thường xuyên tiếp xúc, đối thoại với nhân dân, lắng nghe, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân; công khai, minh bạch để tạo sự đồng thuận trong nhân dân; kết hợp hài hòa lợi ích, trong đó quan tâm đặt lợi ích của nhân dân lên trên hết.

Ba là, tiếp tục kiện toàn ban chỉ đạo xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở trong các cơ quan, đơn vị.

Các cấp ủy trong Đảng bộ Khối tiếp tục phối hợp với ban cán sự đảng, đảng đoàn củng cố, kiện toàn, nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động của ban chỉ đạo các cấp về xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở trong các cơ quan, đơn vị; rà soát, bổ sung quy chế hoạt động của ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân ở cơ sở phù hợp với điều kiện của cơ quan, đơn vị;  rà soát, bổ sung điều chỉnh các quy định, quy chế, nội quy trên tất cả các lĩnh vực liên quan đến Quy chế dân chủ ở cơ sở của mỗi cơ quan, đơn vị, định kỳ sơ kết, tổng kết, bổ sung chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp phù hợp với tình hình thực tế, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở của từng cơ quan, đơn vị.

Bốn là, xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở phải được tổ chức và gắn với phong trào thi đua yêu nước của cơ quan, đơn vị.

Công tác thi đua, khen thưởng phải gắn với việc nâng cao đạo đức, thái độ, trách nhiệm thực thi công vụ, gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, các biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII của Đảng. Công tác khen thưởng phải kịp thời, chính xác, công khai, minh bạch, đúng người, đúng việc, lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác chuyên môn làm thước đo khen thưởng, đặc biệt quan tâm phát hiện nhân tố mới; tăng cường khen thưởng đột xuất; chú trọng khen thưởng cán bộ, đảng viên, người lao động trực tiếp ở cấp cơ sở.

Năm là, tăng cường sự phối hợp của các cấp ủy, lãnh đạo cơ quan và các tổ chức chính trị - xã hội trong việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở.

Các cấp ủy đảng phải kịp thời đề ra các chủ trương, nghị quyết, chương trình, kế hoạch để thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; phối hợp với ban cán sự đảng, đảng đoàn lãnh đạo kiện toàn các ban chỉ đạo; thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện. Xác định rõ vai trò, trách nhiệm của các tổ chức đảng, đội ngũ cán bộ, đảng viên; xem xét việc đánh giá, xếp loại, chất lượng tổ chức đảng và đảng viên hằng năm, kịp thời khen thưởng các tổ chức, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Các tổ chức chính trị - xã hội trong cơ quan, đơn vị tổ chức tốt công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về dân chủ, pháp luật, ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức và người lao động; tiến hành củng cố tổ chức, nâng cao chất lượng hoạt động của đoàn viên, hội viên, phát huy được quyền và nghĩa vụ của mình trong việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở. Phát huy dân chủ nhưng phải gắn liền với việc giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật, xử lý nghiêm minh những vụ việc tiêu cực, sai phạm, những hành vi lợi dụng dân chủ để gây rối, làm mất trật tự an ninh. Củng cố và nâng cao vai trò kiểm tra, giám sát của Ban Thanh tra nhân dân trong các cơ quan, đơn vị; cán bộ tham gia Ban làm công tác thanh tra phải được tuyển chọn những người có đủ phẩm chất, năng lực và bản lĩnh chính trị; thường xuyên được bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ./.

Âu Xuân Lộc

                   Ban Dân vận Đảng ủy Khối

 

 


Các bài viết khác

Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương trao tặng kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà tặng các hộ gia đình chính sách, hộ nghèo trên địa bàn huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên

Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương trao tặng kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà tặng các hộ gia đình chính sách, hộ nghèo trên địa bàn huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên
18 ngày trước

Chi bộ Ban Dân vận Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2022 - 2025

Chi bộ Ban Dân vận Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2022 - 2025
1 tháng trước

Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương trao tặng kinh phí xây nhà cho các gia đình chính sách, hộ nghèo khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu và tỉnh Sóc Trăng

Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương trao tặng kinh phí xây nhà cho các gia đình chính sách, hộ nghèo khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu và tỉnh Sóc Trăng
2 tháng trước

Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 23/6/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo bền vững

Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 23/6/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo bền vững
2 tháng trước

• Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác dân vận năm 2022 (3 tháng trước)

• Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương trao tặng tỉnh Bình Định 1 tỷ đồng kinh phí xây nhà cho các gia đình chính sách, hộ nghèo khó khăn về nhà ở (3 tháng trước)

• Hội nghị toàn quốc Tổng kết công tác dân vận và đánh giá kết quả thực hiện Năm “Đẩy mạnh thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở” 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022 (8 tháng trước)

• Phát huy dân chủ trong các cơ quan Trung ương - Một số vấn đề đặt ra (9 tháng trước)

• Tiếp tục tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương - yêu cầu cấp thiết từ cuộc sống (10 tháng trước)

• Tăng cường và đổi mới công tác dân vận của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương (1 năm trước)

• Nâng cao hiệu quả công tác dân vận góp phần hoàn thành tốt các mục tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 (1 năm trước)

• Gặp mặt, tuyên dương điển hình “Dân vận khéo” của Đảng ủy Khối (1 năm trước)

• Tiếp tục đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới ở Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (2 năm trước)

• Nét nổi bật trong việc tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận ở Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (2 năm trước)