Hướng dẫn số 12-HD/UBKTTW ngày 02/03/2020 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về tổng kết công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII

12/03/2020 | 1276

Tài liệu khác

• Công văn về việc tuyên truyền Giỗ Tổ Hùng Vương (ngày 10 tháng 3 âm lịch) (2 ngày trước)

• Công văn về việc tuyên truyền Giải báo chí "Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc" lần thứ 14, năm 2019 - 2020 (8 ngày trước)

• Công văn về việc báo cáo kết quả đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 (15 ngày trước)

• Công văn 722-CV/BTGTW của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc tổ chức hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Ngành Tuyên giáo của Đảng (20 ngày trước)

• Quy định về chế độ báo cáo của các đảng ủy trực thuộc và các ban, đơn vị Đảng ủy Khối với Ban Thường vụ, Thường trực Đảng ủy Khối (20 ngày trước)

• Công văn thảo luận văn kiện Đại hội (20 ngày trước)

• Công văn số 8141-CV/BTGTW ngày 24/02/2020 của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc trang trí khánh tiết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 (23 ngày trước)

• Công văn về việc gửi Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 25 năm Ngày thành lập Hội Người cao tuổi Việt nam (10/5/1995 - 10/5/2020 (1 tháng trước)

• Hướng dẫn tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2020 (1 tháng trước)

• Hướng dẫn công tác nhân sự Ủy ban Kiểm tra tại đại hội đảng bộ các cấp (1 tháng trước)

• Công văn về việc triển khai Hướng dẫn số 07-HD/UBKTTW hướng dẫn công tác kiểm tra, giám sát phục vụ đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (1 tháng trước)

• Hướng dẫn số 115-HD/BTGTW ngày 08/01/2020 của Ban Tuyên giáo Trung ương về tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2020 (1 tháng trước)

• Tài liệu học tập, triển khai thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW, ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị khóa XII về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ Tư (1 tháng trước)

• Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương về nhiệm vụ công tác năm 2020 (1 tháng trước)