Kế hoạch học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ mười Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

08/07/2019 | 1087

Ngày 12/6/2019, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã ban hành Kế hoạch số 146-KH/ĐUK về học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ mười Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Trang Thông tin điện tử Đảng ủy Khối xin trân trọng giới thiệu toàn văn Kế hoạch. 


Tài liệu khác

• Công văn về việc gửi Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày Truyền thống Quân tình nguyện và Chuyên gia Việt Nam tại Lào (30/10/1949 - 30/10/2019 (11 ngày trước)

• Kế hoạch tổ chức, học tập, quán triệt nội dung Nghị quyết Trung ương 11 khóa XII của Đảng và một số văn bản mới của Bộ Chính trị, Ban Bí thư (11 ngày trước)

• Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 30 năm Ngày hội quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2019) và 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2019) (19 ngày trước)

• Kế hoạch đại hội đảng bộ các cấp trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (20 ngày trước)

• Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng (1 tháng trước)

• Kế hoạch tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TW của Bộ Chính trị về "Tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong tình hình hiện nay" (1 tháng trước)

• Công văn về việc triển khai thực hiện các kết luận của Ban Bí thư Trung ương Đảng (2 tháng trước)

• Quy định về chỉ đạo của Ủy ban Kiểm tra cấp trên đối với ủy ban kiểm tra cấp dưới trong công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng (3 tháng trước)

• Công văn về việc tăng cường phòng, chống bệnh sốt xuất huyết (3 tháng trước)

• Công văn về việc tuyên truyền phòng, chống thiên tai (3 tháng trước)

• Công văn về việc tổng kết 5 năm thực hiện Quy chế bầu cử trong Đảng (3 tháng trước)

• Kế hoạch tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (5 tháng trước)

• Kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận số 43-KL/TW ngày 07/01/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XII) (5 tháng trước)

• Kế hoạch tổ chức Hội thảo khoa học "Noi gương Chủ tịch Hồ Chí Minh" (5 tháng trước)