Kế hoạch tổ chức Hội thảo khoa học "Noi gương Chủ tịch Hồ Chí Minh"

05/06/2019 | 1029

Ngày 09/5/2019, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã ban hành Kế hoạch số 136-KH/ĐUK về tổ chức Hội thảo khoa học "Noi gương Chủ tịch Hồ Chí Minh". Trang Thông tin điện tử Đảng ủy Khối xin trân trọng giới thiệu toàn văn Kế hoạch


Tài liệu khác

• Hướng dẫn một số nội dung đại hội đảng bộ các cấp trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (hôm qua)

• Quyết định về việc lập các Tổ giúp việc Ban Thường vụ Đảng ủy Khối chỉ đạo đại hội đảng các cấp trực thuộc Đảng ủy Khối nhiệm kỳ 2020 - 2025 (hôm qua)

• Quyết định thành lập Tiểu ban Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII nhiệm kỳ 2020 - 2025 (hôm qua)

• Quyết định thành lập Tiểu ban Tuyên truyền Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII nhiệm kỳ 2020 - 2025 (hôm qua)

• Quyết định thành lập Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII nhiệm kỳ 2020 - 2025 (hôm qua)

• Quyết định thành lập Tiểu ban Nhân sự Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII nhiệm kỳ 2020 - 2025 (hôm qua)

• Hướng dẫn kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (10 ngày trước)

• Công văn về việc gửi Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày Truyền thống Quân tình nguyện và Chuyên gia Việt Nam tại Lào (30/10/1949 - 30/10/2019 (22 ngày trước)

• Kế hoạch tổ chức, học tập, quán triệt nội dung Nghị quyết Trung ương 11 khóa XII của Đảng và một số văn bản mới của Bộ Chính trị, Ban Bí thư (22 ngày trước)

• Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 30 năm Ngày hội quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2019) và 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2019) (1 tháng trước)

• Kế hoạch đại hội đảng bộ các cấp trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (1 tháng trước)

• Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng (2 tháng trước)

• Kế hoạch tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TW của Bộ Chính trị về "Tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong tình hình hiện nay" (2 tháng trước)

• Công văn về việc triển khai thực hiện các kết luận của Ban Bí thư Trung ương Đảng (2 tháng trước)