Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2019 của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương

22/02/2019 | 1190

Ngày 08/01.2019, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã ký ban hành Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2019 của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương. Trang Thông tin điện tử Đảng ủy Khối xin trân trọng giới thiệu toàn văn Chương trình


Tài liệu khác

• Về việc gửi Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 115 năm Ngày sinh đồng chí Hoàng Đình Giong (3 ngày trước)

• Hướng dẫn tuyên truyền việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã (3 ngày trước)

• Ke hoach sơ kết việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019 (1 tháng trước)

• Kế hoạch biên tập, xuất bản sách ảnh "Những tấm gương điển hình, tiêu biểu của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2019" (1 tháng trước)

• Kế hoạch sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị số 04-CT/ĐUK của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về tăng cường xây dựng đội ngũ báo cáo viên trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương và tập huấn nghiệp vụ tuyên truyền miệng năm 2019 (1 tháng trước)

• Kế hoạch tổ chức hội nghị sơ kết 03 năm Chỉ thị số 03-CT/ĐUK ngày 01/9/2016 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối và tập huấn đội ngũ cộng tác viên nghiên cứu dư luận xã hội Đảng bộ Khối năm 2019 (1 tháng trước)

• Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối về nhiệm vụ công tác năm 2019 (3 tháng trước)

• Chương trình làm việc năm 2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (3 tháng trước)

• Chương trình làm việc năm 2019 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương (3 tháng trước)

• Kế hoạch học tập, triển khai thực hiện chuyên đề năm 2019 "Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (4 tháng trước)

• Hướng dẫn kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng năm 2018 đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (4 tháng trước)

• Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XII của Đảng (4 tháng trước)

• Hướng dẫn đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (5 tháng trước)

• Hướng dẫn lấy phiếu tín nhiệm với thành viên lãnh đạo cấp ủy trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (5 tháng trước)