Hướng dẫn lấy phiếu tín nhiệm với thành viên lãnh đạo cấp ủy trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương

24/12/2018 | 218

Ngày 18 tháng 12 năm 2018, thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, đồng chí Sơn Minh Thắng, Ủy viên Ban Chấp hành, Bí thư Đảng ủy Khối đã ký ban hành Hướng dẫn số 12-HD/ĐUK hướng dẫn lấy phiếu tín nhiệm với thành viên lãnh đạo cấp ủy trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương. Trang Thông tin điện tử Đảng ủy Khối xin trân trọng giới thiệu toàn văn Hướng dẫn.


Tài liệu khác

• Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối về nhiệm vụ công tác năm 2019 (hôm qua)

• Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2019 của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương (hôm qua)

• Chương trình làm việc năm 2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (hôm qua)

• Chương trình làm việc năm 2019 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương (hôm qua)

• Kế hoạch học tập, triển khai thực hiện chuyên đề năm 2019 "Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (1 tháng trước)

• Hướng dẫn kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng năm 2018 đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (1 tháng trước)

• Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XII của Đảng (1 tháng trước)

• Hướng dẫn đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (2 tháng trước)

• Công văn về việc gửi báo cáo tổng kết công tác năm 2018, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp năm 2019 (2 tháng trước)

• Công văn về việc báo cáo tổng kết công tác tổ chức XDĐ và kiểm điểm, đánh giá xếp loại tổ chức đảng, đảng viên năm 2018 (2 tháng trước)

• Kế hoạch học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị Trung ương 8 khóa XII của Đảng (3 tháng trước)

• Lịch thi đấu vòng loại bóng bàn chào mừng Kỷ niệm 70 năm Ngày Truyền thống Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (4 tháng trước)

• Lịch thi đấu các môn thể thao chào mừng Kỷ niệm 70 năm Ngày Truyền thống Đảng bộ Khối (4 tháng trước)

• Lịch thi đấu môn Bóng đá trong Hội thao Kỷ niệm 70 năm Ngày Truyền thống Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (5 tháng trước)