Nghị quyết về nâng cao chất lượng, hiệu quả cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng ủy Khối và các đảng ủy trực thuộc

25/09/2017 | 32156

Ngày 31/8/2017, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối đã ban hành Nghị quyết số 08-NQ/ĐUK về nâng cao chất lượng, hiệu quả cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương


Tài liệu khác

• Kế hoạch học tập, triển khai thực hiện chuyên đề năm 2019 "Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (5 ngày trước)

• Hướng dẫn kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng năm 2018 đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (5 ngày trước)

• Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XII của Đảng (22 ngày trước)

• Hướng dẫn đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (25 ngày trước)

• Hướng dẫn lấy phiếu tín nhiệm với thành viên lãnh đạo cấp ủy trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (26 ngày trước)

• Công văn về việc gửi báo cáo tổng kết công tác năm 2018, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp năm 2019 (1 tháng trước)

• Công văn về việc báo cáo tổng kết công tác tổ chức XDĐ và kiểm điểm, đánh giá xếp loại tổ chức đảng, đảng viên năm 2018 (1 tháng trước)

• Kế hoạch học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị Trung ương 8 khóa XII của Đảng (2 tháng trước)

• Lịch thi đấu vòng loại bóng bàn chào mừng Kỷ niệm 70 năm Ngày Truyền thống Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (3 tháng trước)

• Lịch thi đấu các môn thể thao chào mừng Kỷ niệm 70 năm Ngày Truyền thống Đảng bộ Khối (3 tháng trước)

• Lịch thi đấu môn Bóng đá trong Hội thao Kỷ niệm 70 năm Ngày Truyền thống Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (3 tháng trước)

• Điều lệ Hội thao Kỷ niệm 70 năm Ngày Truyền thống Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (3 tháng trước)

• Chương trình hành động thực hiện các Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII (6 tháng trước)

• Kế hoạch học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII (6 tháng trước)