Kế hoạch số 82-KH/ĐUK ngày 22/9/2022 về tổ chức lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới cho cán bộ lãnh đạo, quản lý diện Ban Thường vụ Đảng ủy Khối quản lý

22/09/2022 | 36

Tài liệu khác

• Công văn về việc tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Võ Văn Ngân (4 ngày trước)

• Hướng dẫn một số nội dung về công tác phòng, chống tiêu cực (19 ngày trước)

• Kế hoạch tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 03-CT/ĐUK, ngày 10/11/2011 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương về nâng cao chất lượng công tác phát triển đảng viên trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (1 tháng trước)

• Kế hoạch thực hiện Kết luận số 34-KL/TW, ngày 18/4/2022 của Bộ Chính trị về Chiến lược công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2030 (1 tháng trước)

• Kế hoạch sơ kết 05 năm thực hiện CHỉ thị số 20-CT/TW ngày 18/01/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về "Tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng" và Chỉ thị số 07-CT/ĐUK, ngày 06/7/2018 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về "Đẩy mạnh, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn và giáo dục lịch (1 tháng trước)

• Kế hoạch tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII (1 tháng trước)

• Quyết định công nhận kết quả thi tuyển công chức cơ quan Đảng ủy Khối năm 2021 (2 tháng trước)

• Quy định về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm (2 tháng trước)

• Thông báo kết quả thi Vòng 2 kỳ thi tuyển dụng công chức cơ quan Đảng ủy Khối năm 2021 (3 tháng trước)

• Kế hoạch triển khai việc rà soát, bổ sung quy hoạch Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư, Ủy viên Ủy ban Kiểm ra, Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối nhiệm kỳ 2020 - 2025 và quy hoạch nhiệm kỳ 2025 - 2030 trong năm 2022 (3 tháng trước)

• Công văn về việc tuyên truyền kỷ niệm ngày sinh đồng chí Nguyễn Văn Cừ và đồng chí Võ Văn Kiệt (3 tháng trước)

• Bài phát biểu của đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư tại Hội thảo khoa học quốc gia Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (3 tháng trước)

• Kế hoạch tổ chức cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức về biển, đảo Việt Nam "Tổ quốc bên bờ sóng" năm 2022 (3 tháng trước)

• Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối về nâng cao trách nhiệm, hiệu quả công tác lãnh đạo của cấp ủy dảng đối với công tác thanh niên Khối các cơ quan Trung ương trong tình hình mới (3 tháng trước)